Kalki/Nehkalank Avtar Bani


This Bani can be found on Angs 1136 - 1192 of
Sri Dasam Guru Granth Sahib Jiਅਥ ਨਿਹਕਲੰਕੀ ਚੌਬੀਸਵੌ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥
Now begins the description of Nihkalanki, the twenty-fourth incarnation

ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI

ਅਬ ਮੈ ਮਹਾ ਸੁੱਧ ਮਤਿ ਕਰ ਕੈ ॥ ਕਹੋ ਕਥਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਬਿਚਰ ਕੈ ॥ਚਉਬੀਸਵੌ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਤਾ ਕਰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਧਾਰਾ ॥੧॥
Now, I purging my intellect, relate the story with full concentration of Kalki, the twenty -fourth incarnation and describe his episode, while emending it.1.

ਭਾਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਜਬ ਧਰਣੀ ॥ ਪਾਪ ਗ੍ਰਸਤ ਕਛੂ ਜਾਤ ਨ ਬਰਣੀ ॥ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਨ ਹੋ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਪੁਤ੍ਰਹ ਸੇਜ ਸੋਵਤ ਲੈ ਮਾਤਾ ॥੨॥
When the earth is pressed downward by the weight of sin and her suffering becomes indescribeable; several types of crimes are committed and the mother sleeps for the sexual enjoyment with her son in the same bed.2.

ਸੁਤਾ ਪਿਤਾ ਤਨ ਰਮਤ ਨਿਸ਼ੰਕਾ ॥ ਭਗਨੀ ਭਰਤ ਭ੍ਰਾਤ ਕਹ ਅੰਕਾ ॥ ਭ੍ਰਾਤ ਬਹਿਨ ਤਨ ਕਰਤ ਬਿਹਾਰਾ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਜੀ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩॥
The daughter unhesitatingly enjoys with her father and the sister embraces her brother; the brighter enjoys the body of the sister and the whole world relinquishes the wife.3.

ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ ॥ ਏਕ ਗਯਾਤ ਕੋ ਰਹਾ ਨ ਕੋਈ ॥ ਅਤਿ ਬਿਭਚਾਰ ਫਸੀ ਬਰ ਨਾਰੀ ॥ ਧਰਮ ਰੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਾਰੀ ॥੪॥
The whole subjects become hybrid and no one knows the other; the beautiful women are engrossed in adultery and forget the real love and the traditions of religion.4.

ਘਰ ਘਰ ਝੂਠ ਅਮੱਸਿਆ ਭਈ ॥ ਸਾਚ ਕਲਾ ਸਸ ਕੀ ਦੁਰ ਗਈ ॥ ਜਹ ਤਹ ਹੋਨ ਲਗੇ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਭੋਗਤ ਪੂਤ ਸੇਜ ਚੜਿ ਮਾਤਾ ॥੫॥
In every home, in the dark night of falsehood, the phases of the moon of truth are hidden; the crimes are committed everywhere and the son comes to the bed of his mother and enjoys her.5.

ਢੂਢਤ ਸਾਚ ਨ ਕਤਹੂੰ ਪਾਯਾ ॥ ਝੂਠ ਹੀ ਸੰਗ ਸਭੋ ਚਿਤ ਲਾਯਾ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਤ ਹੋਈ ॥ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਛੁਐ ਨ ਕੋਈ ॥੬॥
The truth is not seen even on search and the mind of everyone is absorbed in falsehood; in every home, there Shastras and Smritis.6.

ਹਿੰਦਵ ਕੋਈ ਨ ਤੁਰਕਾ ਰਹਿ ਹੈ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਘਰ ਘਰ ਮਤਿ ਗਹਿ ਹੈ ॥ਏਕ ਏਕ ਕੇ ਪੰਥ ਨ ਚਲ ਹੈ ॥ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਬਾਤ ਉਥਲ ਹੈ ॥੭॥
There will neither be a true Hindu nor a true Muslim; there will be diverse in every home; on one will follow the established religious paths and will oppose the saying of each other.7.

ਭਾਰਾਕ੍ਰਿਤ ਧਰਾ ਸਭ ਹੁਇ ਹੈ ॥ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪਰ ਚਲੈ ਨ ਕੁਇ ਹੈ ॥ ਘਰ ਘਰ ਅਉਰ ਅਉਰ ਮਤ ਹੋਈ ॥ ਏਕ ਧਰਮ ਪਰ ਚਲੈ ਨ ਕੋਈ ॥੮॥
The earth will be pressed underneath with weight and no one will follow the follow the religious tenets; there will be different beliefs in every home and no one will follow only one religion.8.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਘਰ ਘਰ ਮਤੋ ਏਕ ਨ ਚਲਿ ਹੈ ਕੋਇ ॥ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚੁਰ ਜਹ ਤਹ ਭਯੋ ਧਰਮ ਨ ਕਤਹੂੰ ਹੋਇ ॥੯॥
There will be different beliefs in every home; no one will follow only one belief; there will be a great increase in the propagation of sin and there will be no dharma (piety) anywhere.9.

ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI

ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ ॥ ਛਤ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨ ਦੇਖੀਐ ਕੋਈ ॥ ਏਕ ਏਕ ਐਸੇ ਮਤ ਕੈ ਹੈ ॥ ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਦ੍ਰਤਾ ਹ੍ਵੈ ਹੈ ॥੧੦॥
The subjects will become hybrid and no Kshatriya will be seen in the whole world; all will do such things that they will all become Shudras.10.

ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮਤ ਦੁਹੂੰ ਪ੍ਰਹਰਿ ਕਰ ॥ ਚਲਿ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਤ ਘਰ ਘਰ ॥ ਏਕ ਏਕ ਕੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨ ਗਹਿ ਹੈ ॥ ਏਕ ਏਕ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਰਹਿ ਹੈ ॥੧੧॥
Hinduism and Islam will be relinquished and in every home there will be diverse beliefs; no one will listen to the ideas of another one; no one will remain with anyone.11.

ਆਪ ਆਪ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਹੈ ਹੈ ॥ ਨੀਚ ਊਚ ਕਹ ਸੀਸ ਨ ਨੈ ਹੈ ॥ ਏਕ ਏਕ ਮਤ ਇਕ ਇਕ ਧਾਮਾ ॥ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇ ਬੈਠ ਹੈ ਰਾਮਾ ॥੧੨॥
All will proclaim themselves as Lord and no younger one will bow before the elder one; in every house will be born such people who will declare themselves as Ram.12.

ਪੜਿ ਹੈ ਕੋਈ ਨ ਭੂਲ ਪੁਰਾਨਾ ॥ ਕੋਊ ਨ ਪਕਰ ਹੈ ਪਾਨ ਕੁਰਾਨਾ ॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਜਵਨ ਕਰਿ ਲਹਿ ਹੈ ॥ ਤਾਕਹ ਗੋਬਰਾਗਨ ਮੋ ਦਹਿ ਹੈ ॥੧੩॥
No one will study Puranas even by mistake and will not catch the holy Quran in his hand; he, who will catch the Vedas and Katebs, he will be killed by burning him in the fire of cowdung.13.

ਚਲੀ ਪਾਪ ਕੀ ਜਗਤ ਕਹਾਨੀ ॥ ਭਾਜਾ ਧਰਮ ਛਾਡ ਰਜਧਾਨੀ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਘਰ ਘਰ ਮਤ ਚਲਾ ॥ ਯਾ ਤੇ ਧਰਮ ਭਰਮ ਉਡ ਟਲਾ ॥੧੪॥
The story of sin will become prevalent in the whole world and the dharma will flee from the hearts of the people; there will be different beliefs in homes which cause the dharma and love to fly away.14.

ਏਕ ਧਰਮ ਪਰ ਪ੍ਰਜਾ ਨ ਚਲ ਹੈ ॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਦੋਊ ਮਤ ਦਲ ਹੈ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਤ ਘਰ ਘਰ ਹੋਈ ॥ ਏਕ ਪੈਂਡ ਚਲਹੈ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥੧੭॥
The subjects will not follow only one religion, and there will be disobedience to both the scriptures of Hinduism and Semitic religion; various religions will be prevelant in various homes and none will follow the one and the same path.17.

ਗੀਤਾ ਮਾਲਤੀ ਛੰਦ ॥
GITA MALTI STANZA

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਤੋ ਘਰੋ ਘਰ ਏਕ ਏਕ ਚਲਾਇ ਹੈ ॥ ਐਂਡ ਬੈਂਡ ਫਿਰੈ ਸਭੈ ਸਿਰ ਏਕ ਏਕ ਨ ਨਯਾਇ ਹੈ ॥
When various religions will prevail in every home and all will walk in their pride and none of them will bow before any other;

ਪੁਨ ਅਉਰ ਅਉਰ ਨਏ ਨਏ ਮਤ ਮਾਸ ਮਾਸ ਉਚਾਂਹਿਗੇ ॥ ਦੇਵ ਪਿਤਰਨ ਪੀਰ ਕੌ ਨਹੀ ਭੂਲ ਪੂਜਨ ਜਾਂਹਿਗੇ ॥੧੮॥
There will be the birth of new religions every year and the people even by mistake will not worship gods, manes and pirs.18.

ਦੇਵ ਪੀਰ ਬਿਸਾਰ ਕੈ ਪਰਮੇਸ੍ਰ ਆਪ ਕਹਾਂਹਿਗੇ ॥ ਨਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਏਕ ਕੋ ਜੁਰ ਏਕ ਏਕ ਉਡਾਂਹਿਗੇ ॥
Forgetting the gods and Pirs, the people will call themselves God; several kinds of people will get together and spread various types of rumours;

ਏਕ ਮਾਸ ਦੁਮਾਸ ਲੌ ਅਧ ਮਾਸ ਲੌ ਤ ਚਲਾਂਹਿਗੇ ॥ ਅੰਤ ਬੂਬਰ ਪਾਨ ਜਿਉ ਮਤ ਆਪ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਹਿਗੇ ॥੧੯॥
These new religions will continue for one or two month or even half a month and will ultimately end themselves lie the bubbles of water.19.

ਬੇਦ ਅਉਰ ਕਤੇਬ ਕੇ ਦੋ ਦੂਖ ਕੈ ਮਤ ਡਾਰ ਹੈਂ ॥ ਹਿਤ ਆਪਨੇ ਤਿਹ ਠਉਰ ਭੀਤਰ ਜੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰ ਹੈਂ ॥
Finding faults will the religions of Vedas and Katebs, they will be forsaken and the people will recite mantras and yantras according to their onw interest;

ਮੁਖ ਬੇਦ ਅਉਰ ਕਤੇਬ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੇਵ ਨ ਦੇਹਗੇ ॥ ਕਿਸਹੂੰ ਨ ਕਉਡੀ ਪੁੰਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਕਿਉ ਹੀ ਦੇਹਗੇ ॥੨੦॥
People will not be allowed ot utter the names of Vedas and Katebs and no one will give even a cowrie in charity.20.

ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੈ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਿਸਾਰ ਕੈ ॥ ਨਹੀ ਦ੍ਰਬ ਦੇਖਤ ਛੋਡ ਹੈ ਲੈ ਪੁਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਸੰਘਾਰ ਕੈ ॥
Forgetting the actions of Dharma, the sinful actions will be committed and the money will be procured even by killing the son or friend;

ਏਕ ਨੇਕ ਉਠਾਇ ਹੈ ਮਤਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦਿਨੰ ਦਿਨਾ ॥ ਫੋਕਟੇ ਧਰਮੰ ਸਭੈ ਕਲਿ ਕੇਵਲੰ ਪ੍ਰਭਣੰ ਬਿਨਾ ॥੨੧॥
New religions will arise always and these religions will be hollow without the name of the Lord.21.

ਏਕ ਦਿਵਸ ਚਲੈ ਕੋਊ ਮਤ ਦੋਇ ਦਿਉਸ ਚਲਾਹਿਗੇ ॥ ਨ੍ਰਿਪ ਜੋਰ ਕ੍ਰੋਰ ਕਰੋਰ ਕੈ ਦਿਨ ਤੀਸਰੈ ਮਿਟ ਜਾਹਿਗੇ ॥
Some religions will continue for one or two days and on the third day these religions taking birth on account of power will die their own death;

ਪੁਨ ਅਉਰ ਅਉਰ ਉਚਾਹਗੇ ਮਤਣੋਗਤੰ ਚਤੁਰਥ ਦਿਨੰ ॥ ਧਰਮ ਫੋਕਟਣੋ ਸਭੰ ਇਕ ਕੇਵਲੰ ਕਲਿਨੰ ਬਿਨੰ ॥੨੨॥
Again on the fourth day new religions will arise, but they wil all be without the idea of salvation.22.

ਛੰਦ ਬੰਦ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਨਰ ਨਾਰ ਨਿੱਤ ਨਏ ਕਰਹਿ ॥ ਪੁਨ ਜੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਨਹੀ ਤੰਤ੍ਰਲਾਤ ਕਛੂ ਡਰਹਿ ॥
The men and women will perform the works of deceit here and there; many mantras, yantras and tantras will spring up;

ਧਰਮ ਛਤ੍ਰ ਉਤਾਰ ਕੈ ਰਨ ਛੋਰ ਛਤ੍ਰੀ ਭਾਜ ਹੈਂ ॥ ਸੂਦ੍ਰ ਬੈਸ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਗਹਿ ਅਸਤ੍ਰ ਆਹਵ ਗਾਜ ਹੈਂ ॥੨੩॥
Leaving the canopies of religions, the Kshatriyas will run away from fighting, and Shudras and Vaishyas will catch hold of weapons and arms and thunder in the battlefield.23.

ਛਤ੍ਰੀਆਨੀ ਛੋਰ ਕੈ ਨਰ ਨਾਹ ਨੀਚਨ ਰਾਵ ਹੈ ॥ ਤਜ ਰਾਜ ਅਉਰ ਸਮਾਜ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਨੀਚ ਰਾਨੀ ਜਾਵ ਹੈ॥
Leaving the functions of Kshatriyas, the kings will perform disgraceful tasks; the queens, leaving the kings, mix up with the low social orders;

ਸੂਦ੍ਰ ਬ੍ਰਹਮਸੁਤਾ ਭਏ ਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਦ੍ਰੀ ਹੋਹਿਗੇ ॥ ਬੇਸਿਯਾ ਬਾਲ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਮੁਨਰਾਜ ਧੀਰਜ ਖੋਹਿਗੇ ॥੨੪॥
Shudras will be absorbed with the Brahmins girls and the Brahmins will also do like wise; seeing the daughters of the prostitutes. The great sages will lose their forbearance.24.

ਧਰਮ ਭਰਮ ਉਡਯੋ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਪਾਪ ਪਗ ਪਗ ਹੋਹਿੰਗੇ ॥ ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਨਾਰ ਗੁਰੂ ਰਮੈ ਗੁਰ ਦਾਰਾ ਸੋ ਸਿਖ ਸੋਹਿੰਗੇ ॥
The honour of religions will fly away and there will be sinful acts at every step; he Gurus will enjoy the wives of their disciples and the disciples will absorb themselves with the wives of their Gurus;

ਅਬਿਬੇਕ ਅਉਕ ਬਿਬੇਕ ਕੋ ਨ ਬਿਬੇਕ ਬੈਠ ਬਿਚਾਰ ਹੈਂ ॥ ਪੁਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਮਾਹਿੰਗੇ ਸਿਰ ਸਾਚ ਬੋਲ ਉਤਾਰ ਹੈਂ ॥੨੫॥
No attention will be paid to foolishness and wisdom and the head of the speaker of truth will be chopped; the falsehood will reign supreme.25.

ਬ੍ਰਿਧ ਨਿਰਾਜ ਕਹਾਤੁ ਮੋ ਛੰਦ ॥
BRIDH NARAJ KAHATU MO STANZA

ਅਕ੍ਰਿੱਤ ਕ੍ਰਿੱਤ ਕਾਰਨੋ ਅਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਹੋਹਿੰਗੇ ॥ ਤਿਆਗ ਧਰਮਣੋ ॥ ਤ੍ਰੀਅੰ ਕੁਨਾਰਿ ਸਾਧ ਜੋਹਿੰਗੇ ॥
Forbidden works will always be performed; the saints abandoning the path of dharma, will look for the path of prostitutes;

ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਚਿੱਤ੍ਰ ਚਿੱਤ੍ਰਤੰ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਧੋਹਿੰਗੇ ॥ ਅਮਿੱਤ੍ਰ ਮਿੱਤ੍ਰ ਭਾਵਣੋ ਸੁ ਮਿੱਤ੍ਰ ਅਮਿੱਤ੍ਰ ਸੋਹਿੰਗੇ ॥੨੬॥
The friendship of a queer type will wash and destroy the sanctity of friendship; the friends and enemies will go together for their self-interest.26.

ਕਲਯੰ ਕ੍ਰਿਤੰ ਕਰੰਮਣੇ ਅਭੱਛ ਭੱਛ ਜਾਹਿੰਗੇ ॥ ਅਕੱਜ ਕੱਜਣੋ ਨਰੰ ਅਧਰਮ ਧਰਮ ਪਾਹਿੰਗੇ ॥
Amongst the works of the Iron Age will be the eating of the uneatables, the things worth concealing will come in the open and the dharma will be realise dform the paths of unrighteousness;

ਸੁਧਰਮ ਧਰਮ ਧੋਹਿ ਹੈਂ ਧ੍ਰਿਤੰ ਧਰਾ ਧਰੇਸਣੰ ॥ ਅਧਰਮ ਪਰਮਣੰ ਧ੍ਰਿਤੰ ਕੁਕਮ ਕਰਮਣੋ ਕ੍ਰਿਤੰ ॥੨੭॥
The kings of the earth will do the work of destroying dharma; the life of adharma will be considered authentic and the bad actions will be considered worth doing.27.

ਕਿ ਉਲੰਘ ਧਰਮ ਕਰਮਣੌ ਅਧਰਮ ਧਰਮ ਬਿਆਪ ਹੈਂ ॥ ਸੁ ਤਿਆਗ ਜੱਗਿ ਜਾਪਣੋ ਅਜੋਗ ਜਾਪ ਜਾਪ ਹੈਂ ॥
The people will neglect religion and the bad religious path will prevail everywhere; forsaking the Yajnas and the repetition of the Name, people will repeat the worthless mantras;

ਸੁ ਧਰਮ ਕਰਮਣੰ ਭਯੋ ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਰਭ੍ਰਮੰ ॥ ਸੁ ਸਾਧ ਸੰਕ੍ਰਤੰ ਚਿਤੰ ਅਸਾਧ ਨਿਰਭਯੰ ਡੁਲੰ ॥੨੮॥
They will unhesitatingly consider the actions of adharma as dharma; the saints will roam with dubious mind and the wicked people will move fearlessly.28.

ਅਧਰਮ ਕਰਮਣੋ ਕ੍ਰਿਤੰ ਸੁ ਧਰਮ ਕਰਮਣੋ ਤਜੰ ॥ ਪ੍ਰਹਰਖ ਬਰਖਣੰ ਧਨੰ ਨ ਕਰਖ ਸਰਬਤੋ ਨ੍ਰਿਪੰ ॥
The people will perform the actions of adharma, abandoning the actions of dharma; the kings will forsake the weapons of bow and arrows;

ਅਕੱਜ ਕੱਜਣੋ ਕ੍ਰਿਤੰ ਨ੍ਰਿਲੱਜ ਸਰਬਤੇ ਫਿਰੰ ॥ ਅਨਰਥ ਬਰਤਿਤੰ ਭੁਅੰ ਨ ਅਰਥ ਕੱਥਤੰ ਨਰੰ ॥੨੯॥
Making the announcement of wicked action, the people .will roam unashamedly; there will be misconduct on the earth and the people will perform useless tasks.29.

ਤਰ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
TAR NARAJ STANZA

ਬਰਨ ਹੈ ਅਬਰਨ ਕੋ ॥ ਛਾਡਿ ਹਰਿ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ॥੩੦॥
Castelessness will be the caste and all will forsake the refuge of the Lord.30.

ਛਾਡ ਸਭ ਸਾਜ ਕੋ ॥ ਲਾਗ ਹੈ ਅਕਾਜ ਕੋ ॥੩੧॥
All the people will forsake good actions and will absorb themselves in wicked actions.31.

ਤਯਾਗ ਹੈ ਨਾਮ ਕੋ ॥ ਲਾਗ ਹੈ ਕਾਮ ਕੋ ॥੩੨॥
All of them will abandon the remembrance of the name of the Lord, and will remain absorbed in sexual enjoyment.32.

ਲਾਜ ਕੌ ਛੋਰ ਹੈ ॥ ਦਾਨ ਮੁਖ ਮੋਰ ਹੈ ॥੩੩॥
They will not feel shy (of the wicked acts) and will refrain from the bestowal of charity. 33

ਚਰਨ ਨਹੀ ਧਿਆਇ ਹੈ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਗਤਿ ਪਾਇ ਹੈ ॥੩੪॥
They will not meditate on the feet of the lord and only the tyrants will be hailed .34.

ਨਰਕ ਕਹੁ ਜਾਹਿਗੇ ॥ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਹਿਗੇ ॥੩੫॥
All of them will go to hell and untimately repent.35.

ਧਰਮ ਕਹ ਖੋਹਿਗੇ ॥ ਪਾਪ ਕਰ ਰੋਹਿਗੇ ॥੩੬॥
All of them will ultimately repent on losing dharma.36.

ਨਰਕ ਪੁਨ ਬਾਸ ਹੈ ॥ ਤ੍ਰਾਸ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਹੈ ॥੩੭॥
They will abide in hell and the messengers of Yama will frighten them.37.

ਕੁਮਾਰ ਲਲਤ ਛੰਦ ॥
KUMAR LALIT STANZA

ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕੈ ਹੈ ॥ ਨ ਭੂਲ ਨਾਮ ਲੈ ਹੈ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਦਾਨ ਦੇਹ ਗੇ ਸੁ ਸਾਧ ਲੂਟ ਲੇਹ ਗੇ ॥੩੮॥
Performing wicked deeds, the people will not even by mistake remember the name of the Lord; they will not give alms, but otherwise will loot the saints.38.

ਨ ਦੇਹ ਫੇਰ ਲੈ ਕੈ ॥ ਨ ਦੇਹ ਦਾਨ ਕੈ ਕੈ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੌ ਨ ਲੈ ਹੈ ॥ ਬੇਸਖ ਨਰਕ ਜੈ ਹੈ ॥੩੯॥
They will not return the borrowed debt-money and will even give the promised amount in charity; they will not remember the Name of the Lord and such persons will specially be sent to hell.39.

ਨ ਧਰਮ ਠਾਢ ਰਹਿ ਹੈ ॥ ਕਰੈ ਨ ਜਉਨ ਕਹਿ ਹੈ ॥ ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਤ ਸੰਗਾ ॥ ਅਧੀਨ ਅਰਧੰਗਾ ॥੪੦॥
They will not remain stable in their religion and will not do in accordance with their utterance; they will have no affection for their mother and the people will become subservient to their wives.40.

ਅਭੱਛ ਭੱਛ ਭੱਛੈ ॥ ਅਕੱਛ ਕਾਛ ਕੱਛੈ ॥ ਅਭਾਖ ਬੈਣ ਭਾਖੈਂ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਣ ਰਾਖੈਂ ॥੪੧॥
The uneatable will be eaten and people will visit the unworthy places; the people will utter the unutterable words and will not care for anybody.41.

ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਿ ਹੈ ॥ ਨ ਤਾਤ ਮਾਤ ਡਰਿ ਹੈ ॥ ਕੁਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਕੈ ਹੈ ॥ ਸੁ ਮੰਤ੍ਰ ਕੌ ਨ ਲੈ ਹੈ ॥੪੨॥
They will peroform unrighteous acts and will not have any advice and will not seek good advice.42.

ਏਕ ਏਕ ਮਤ ਐਸਉ ਚੈਹੈ ॥ ਜਾਤੇ ਸਕਲ ਸੂਦ੍ਰ ਹੁਇ ਜੈਹੈ ॥ ਛਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਰਹਾ ਨ ਕੋਈ ॥ ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ ॥੧੫॥
Such notions will become prevalent that all will become Shudras; there will be no Kshatriyas and Brahmins and all the subjects will become hybrid.15.

ਸੂਦ੍ਰ ਧਾਮ ਬਸਿ ਹੈਂ ਬ੍ਰਹਮਨੀ ॥ ਬਈਸ ਨਾਰ ਹੋਇ ਹੈ ਛੱਤ੍ਰਨੀ ॥ ਬਸਿ ਹੈ ਛੱਤ੍ਰ ਧਾਮ ਬੈਸਾਨੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮਨ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੂਦ੍ਰਾਨੀ ॥੧੬॥
The Brahmin-women will live with Shudras; the Vaishya-women will reside in the homes of Kshatriyas and the Kshatriya-women in the homes of Vaishyas; the Shudra-women will be in the homes of Brahmins.16.

ਬਰਨ ਹੈ ਅਬਰਨ ਕੋ ॥ ਛਾਡਿ ਹਰਿ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ॥੩੦॥
Castelessness will be the caste and all will forsake the refuge of the Lord.30.

ਛਾਡ ਸਭ ਸਾਜ ਕੋ ॥ ਲਾਗ ਹੈ ਅਕਾਜ ਕੋ ॥੩੧॥
All the people will forsake good actions and will absorb themselves in wicked actions.31.

ਤਯਾਗ ਹੈ ਨਾਮ ਕੋ ॥ ਲਾਗ ਹੈ ਕਾਮ ਕੋ ॥੩੨॥
All of them will abandon the remembrance of the name of the Lord, and will remain absorbed in sexual enjoyment.32.

ਲਾਜ ਕੌ ਛੋਰ ਹੈ ॥ ਦਾਨ ਮੁਖ ਮੋਰ ਹੈ ॥੩੩॥
They will not feel shy (of the wicked acts) and will refrain from the bestowal of charity. 33

ਚਰਨ ਨਹੀ ਧਿਆਇ ਹੈ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਗਤਿ ਪਾਇ ਹੈ ॥੩੪॥
They will not meditate on the feet of the lord and only the tyrants will be hailed .34.

ਨਰਕ ਕਹੁ ਜਾਹਿਗੇ ॥ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਹਿਗੇ ॥੩੫॥
All of them will go to hell and untimately repent.35.

ਧਰਮ ਕਹ ਖੋਹਿਗੇ ॥ ਪਾਪ ਕਰ ਰੋਹਿਗੇ ॥੩੬॥
All of them will ultimately repent on losing dharma.36.

ਨਰਕ ਪੁਨ ਬਾਸ ਹੈ ॥ ਤ੍ਰਾਸ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਹੈ ॥੩੭॥
They will abide in hell and the messengers of Yama will frighten them.37.

ਕੁਮਾਰ ਲਲਤ ਛੰਦ ॥
KUMAR LALIT STANZA

ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕੈ ਹੈ ॥ ਨ ਭੂਲ ਨਾਮ ਲੈ ਹੈ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਦਾਨ ਦੇਹ ਗੇ ਸੁ ਸਾਧ ਲੂਟ ਲੇਹ ਗੇ ॥੩੮॥
Performing wicked deeds, the people will not even by mistake remember the name of the Lord; they will not give alms, but otherwise will loot the saints.38.

ਨ ਦੇਹ ਫੇਰ ਲੈ ਕੈ ॥ ਨ ਦੇਹ ਦਾਨ ਕੈ ਕੈ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੌ ਨ ਲੈ ਹੈ ॥ ਬੇਸਖ ਨਰਕ ਜੈ ਹੈ ॥੩੯॥
They will not return the borrowed debt-money and will even give the promised amount in charity; they will not remember the Name of the Lord and such persons will specially be sent to hell.39.

ਨ ਧਰਮ ਠਾਢ ਰਹਿ ਹੈ ॥ ਕਰੈ ਨ ਜਉਨ ਕਹਿ ਹੈ ॥ ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਤ ਸੰਗਾ ॥ ਅਧੀਨ ਅਰਧੰਗਾ ॥੪੦॥
They will not remain stable in their religion and will not do in accordance with their utterance; they will have no affection for their mother and the people will become subservient to their wives.40.

ਅਭੱਛ ਭੱਛ ਭੱਛੈ ॥ ਅਕੱਛ ਕਾਛ ਕੱਛੈ ॥ ਅਭਾਖ ਬੈਣ ਭਾਖੈਂ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਣ ਰਾਖੈਂ ॥੪੧॥
The uneatable will be eaten and people will visit the unworthy places; the people will utter the unutterable words and will not care for anybody.41.

ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਿ ਹੈ ॥ ਨ ਤਾਤ ਮਾਤ ਡਰਿ ਹੈ ॥ ਕੁਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਕੈ ਹੈ ॥ ਸੁ ਮੰਤ੍ਰ ਕੌ ਨ ਲੈ ਹੈ ॥੪੨॥
They will peroform unrighteous acts and will not have any advice and will not seek good advice.42.

ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕੈ ਹੈ ॥ ਸੁ ਭਰਮ ਧਰਮ ਖੁਐ ਹੈ ॥ ਸੁ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਫਸ ਹੈ ॥ ਨਿਦਾਨ ਨਰਕ ਬਸਿ ਹੈ ॥੪੩॥
They will perform acts of unrighteousness and will lose their dharma in illusions; thy will be entrapped in the noose of Yama and untimately reside in hell.43.

ਕੁਕਰਮ ਕਰਮ ਲਾਗੇ ॥ ਸੁਧਰਮ ਛਾਡ ਭਾਗੇ ॥ ਕਮਾਤ ਨਿੱਤ ਪਾਪੰ ॥ ਬਿਸਾਰ ਸਰਬ ਜਾਪੰ ॥੪੪॥
The people being engrossed in misconduct will abandon disciplines and engross themselves in sinful actions.44.

ਸੁ ਮੱਦ ਮੋਹ ਮੱਤੇ ॥ ਸੁ ਕਰਮ ਕੇ ਕੁਪੱਤੇ ॥ ਸੁ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰਾਚੇ ॥ ਉਤਾਰ ਲਾਜ ਨਾਚੇ ॥੪੫॥
The people intoxicated with wine and attachment will perform uncivilised acts and being absorbed in lust and anger, they will dance unashamedly.45.

ਨਗ ਸਰੂਪੀ ਛੰਦ ॥
NAG SAROOPI STANZA

ਨ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੌ ਕਰੈਂ ॥ ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਥਾ ਸੁਨੇ ਰਰੈਂ ॥ ਕੁਕਰਮ ਕਰਮ ਸੋ ਫਸੈ ॥ ਸਤਿ ਛਾਡ ਧਰਮਵਾ ਨਸੈ ॥੪੬॥
No one will perform the rituals enjoyed by religion and the people will quarrel amongst themselves in evil actions to such an extent that they will totally forsake the religion and truth.46.

ਪੁਰਾਣ ਕਾਬਿ ਨਾ ਪੜੈਂ ॥ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਨ ਤੇ ਰੜੈਂ ॥ ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋ ਕਰੈਂ ॥ ਸੁ ਧਰਮ ਜਾਸ ਤੇ ਡਰੈਂ ॥੪੭॥
They will not study Puranas and Epics and will also not read the holy Quran; they will perform such acts of adharma, that even dharma will also feel frightened.47.

ਧਰਾਕਿ ਵਰਣਤਾ ਭਈ ॥ ਸੁ ਭਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਗਈ ॥ ਗ੍ਰਿਹੰ ਗ੍ਰਿਹੰ ਨਯੋ ਮਤੰ ॥ ਚਲੇ ਭੂਅੰ ਜਥਾ ਤਥੰ ॥੪੮॥
The whole earth will assume only one caste (of sin) and the trust in religion will be finished; there will be new sects in every home and the people will adopt only misconduct.48.

ਗ੍ਰਿਹੰ ਗ੍ਰਿਹੰ ਨਏ ਮਤੰ ॥ ਭਈ ਧਰੰ ਨਈ ਗਤੰ ॥ ਅਧਰਮ ਰਾਜਤਾ ਲਈ ॥ ਨਿਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇਸ ਦੀ ॥੪੯॥
There will be now sects in every home; there will be new paths on the earth; there will be the reign of adharma and dharma will be exiled.49.

ਪ੍ਰਬੋਧ ਏਕ ਨਾ ਲਗੈ ॥ ਸੁਧਰਮ ਅਧਰਮ ਤੇ ਭਗੈ ॥ ਕੁਕਰਮ ਪ੍ਰਚੁਰਯੰ ਜਗੰ ॥ ਸੁ ਕਰਮ ਪੰਖ ਕੈ ਭਗੰ ॥੫੦॥
There will be no impact of knowledge on anyone and dharma will flee in the face of adharma; the wicked acts will be greatly propagated and dharma will fly away with wings.50.

ਪ੍ਰਪੰਚ ਪੰਚ ਹੁਇ ਗਡਾ ॥ ਅਪ੍ਰਪੰਚ ਪੰਖ ਕੈ ਉਡਾ ॥ ਕੁਕਰਮ ਬਿਚਰਤੰ ਜਗੰ ॥ਸੁਕਰਮ ਸੁਭ੍ਰਮੰ ਭਗੰ ॥੫੧॥
The deceit will be appointed as judge and the simplicity will fly away; the whole world will be absorbed in vicious acts and the good acts will speed away.51.

ਰਮਾਣ ਛੰਤ ॥
RAMAAN STANZA

ਸੁਕ੍ਰਿਤੰ ਤਜਿ ਹੈਂ ॥ ਕੁਕ੍ਰਿਤੰ ਭਜਿ ਹੈਂ ॥੫੨॥
The people will pay attention to wicked things forsaking the good ones.52.

ਭ੍ਰਮਣੰ ਭਰਿ ਹੈਂ ॥ ਜਸ ਤੇ ਟਰਿ ਹੈਂ ॥੫੩॥
They will be filled with illusions and will abandon the approbation.53.

ਕਰਿ ਹੈਂ ਦੁਕ੍ਰਿਤੰ ॥ ਰਰਿ ਹੈਂ ਅਨ੍ਰਿਥੰ ॥੫੪॥
They will do wicked deeds and quarrel uselessly amongst themselves.54.

ਜਪ ਹੈਂ ਅਜਪੰ ॥ ਕੁਥਪੇਣ ਥਪੰ ॥੫੫॥
They will recite the evil mantras and will establish the uncivilised notions.55.

ਸੋਮਰਾਜੀ ਛੰਦ ॥
SOMRAJI STANZA

ਸੁਨੇ ਦੇਸ ਦੇਸੰ ਮੁਨੰ ਪਾਪ ਕਰਮਾ ॥ ਚੁਨੈ ਜੂਠ ਕੂਠੰ ਸ੍ਰੁਤੰ ਛੋਰ ਧਰਮਾ ॥੫੬॥
The sages will be noticed to have performed sinful acts in various countries; they will abandon the path enjoined by the Vedas and only select the impure and false rituals.56.

ਤਜੈ ਧਰਮ ਨਾਰੀ ਤਕੈ ਪਾਪ ਨਾਰੰ ॥ ਮਹਾ ਰੂਪ ਪਾਪੀ ਕੁਵਿ੍ਰਤਾਧਿਕਾਰੰ ॥੫੭॥
The men and women will forsake dharma and absorb themselves in sinful deeds and the great sinners will become the administration.57.

ਕਰੈ ਨਿਤ ਅਨਰਥੰ ਸਮਰਥੰ ਨ ਏਤੀ ॥ ਕਰੈ ਪਾਪ ਤੇਤੋ ਪਰਾਲਬਧ ਜੇਤੀ ॥੫੮॥
They will commit sins beyond their power and will perform wicked deeds in accordance with their conduct.58.

ਨਏ ਨਿੱਤ ਮੱਤੰ ਉਠੈ ਏਕ ਏਕੰ ॥ ਕਰੈ ਨਿੱਤ ਅਨਰਥੰ ਅਨੇਕੰ ਅਨੇਕੰ ॥੫੯॥
The new sects will arise always and there will be great misfortunes.59.

ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ॥
PRIYA STANZA

ਦੁਖ ਦੰਦ ਹੈਂ ਸੁਖਕੰਦ ਜੀ ॥ ਨਹੀ ਬੰਦ ਹੈਂ ਜਗਬੰਦ ਜੀ ॥੬੦॥
People will not worship the Lord, the remover of all sufferings.60.

ਨਹੀ ਬੇਦ ਬਾਕ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੈਂ ॥ ਮਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਖਾਨ ਹੈਂ ॥੬੧॥
The injunctions of Vedas will not be considered quthentic and the people will describe various other religions.61.

ਨ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਮਤੁ ਲੇਹਗੇ ॥ ਨ ਪੁਰਾਨ ਦੇਖਨ ਦੇਹਗੇ ॥੬੨॥
No one will accept the advice of the holy Quran and no one will be able to see the Puranas.62.

ਨਹੀ ਏਕ ਮੰਤ੍ਰਹਿ ਜਾਪ ਹੈਂ ॥ ਦਿਨ ਦ੍ਵੈਕ ਥਾਪਨ ਥਾਪ ਹੈਂ ॥੬੩॥
No advice or mantra will be followed for more than one two days.63.

ਗਾਹਾ ਛੰਦ ਦੂਜਾ ॥
GAHA STANZA SECOND

ਕ੍ਰੀਅਤੰ ਪਾਪਣੋ ਕਰਮੰ ਨ ਅਧਰਮੰ ਭਰਮਣੰ ਤ੍ਰਸਤਾਇ ॥ ਕੁਕਰਮ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤੰ ਨ ਦੇਵਲੋਕੇਣ ਪ੍ਰਾਪਤਹਿ ॥੬੪॥
The performance of wicked deeds will have no fear of adharma and illusions and such people will never be able to enter the abode of gods.64.

ਰਤਯੰ ਅਰਥ ਆਨਰਥੰ ਅਰਥ ਅਰਥੰ ਨ ਬੁਝਯਾਮ ॥ ਨ ਪ੍ਰਹਰਖ ਬਰਖਣੰ ਧਨੰ ਚਿੱਤੰ ਬਸੀਅੰ ਬਿਰਾਟਕੰ ॥੬੫॥
The people engrossed in wrong notions will not be able to understand the reality; their desires will not even be satisfied by the rain of wealth and they will still covet for more wealth.65.

ਮਾਤਵੰ ਮੱਦਯੰ ਕੁਨਾਰੰ ਅਨਰਤੰ ਧਰਮਣੋ ਤ੍ਰੀਆਇ ॥ ਕੁਕਰਮਣੋ ਕਥਤੰ ਬਦਿਤੰ ਲੱਜਿਣੋ ਤਜਤੰ ਨਰੰ ॥੬੬॥
The people being intoxicated will consider it legitimate to enjoy the wives of others; both utterance and dead will be filled with vices and there will be complete abandonement of shame.66.

ਸੱਜਯੰ ਕੁਤਸਿਤੰ ਕਰਮੰ ਭਜਤੰ ਤਜਤੰ ਨ ਲਜਾ ॥ ਕੁਵਿਰਤੰ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਕ੍ਰਿਤਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮੇਣ ਤਿਆਗਤੰ ॥੬੭॥
People will bedeck themselves with wicked deeds and even forsake their shame, though exhibiting it; their daily routine will be full of wicked inclinations and they will abandon righteousness.67.

ਚਤੁਰ ਪਦੀ ਛੰਦ ॥
CHATURPADI STANZA

ਕੁਕ੍ਰਿਤੰ ਨਿਤ ਕਰਿ ਹੈਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤਾਨਨੁ ਸਰ ਹੈਂ ਅਘ ਓਘਨ ਰੁਚਿ ਰਾਚੇ ॥ ਮਾਨਹੈਂ ਨ ਬੇਦਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਕਤੇਬਨ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤਜਿ ਨਾਚੇ ॥
The people will always perform wicked deeds and abandoning good acts they will be inclined greatly towards vicious Karmas; they will not accept Vedas, Katebs and Smritis and dance unashamedly;

ਚੀਨ ਹੈ ਨ ਬਾਨੀ ਸੁਭਗ ਭਵਾਨੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਰਤਿ ਹੁਇ ਹੈਂ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਨ ਮਾਨੈ ਭਲ ਨ ਬਖਾਨੈ ਅੰਤ ਨਰਕ ਕਹ ਜੈ ਹੈਂ ॥੬੮॥
They will not recognise any of their gods and goddesses and even their own sayings; they will always be absorbed in evil acts; they will not accept the advice of their Guru; they will not describe any acts of goodness and will ultimately go to hell.68.

ਜਪ ਹੈ ਨ ਭਵਾਨੀ ਕਹਾਨੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਰਤਿ ਐਸੇ ॥ ਮਨਿ ਹੈ ਨ ਦੇਵੰ ਅਲਖ ਅਭੇਵੰ ਦੁਰਕ੍ਰਿਤੰ ਮੁਨਿਵਰ ਜੈਸੇ ॥
By not worshipping the goddess and being absorbed in vicious acts, the people will perform the inexpressible task; they will not believe in God and even the sages will perform the vicious acts;

ਚੀਨ ਹੈ ਨ ਬਾਤੰ ਪਰ ਤ੍ਰੀਅ ਰਾਤੰ ਧਰਮਣਿ ਕਰਮ ਉਦਾਸੀ ॥ ਜਾਨਿ ਹੈ ਨ ਬਾਤੰ ਅਧਿਕ ਅਗਿਆਤੰ ਅੰਤ ਨਰਕ ਕੇ ਬਾਸੀ ॥੬੯॥
Being dejected with the religious rituals, the people will not recognise anyone and remain absorbed with the wives of other; not caring for anyone`s utterance and becoming extremely ignorant they will ultimately go to reside in hell.69.

ਨਿਤ ਨਵ ਮਤ ਕਰ ਹੈਂ ਹਰਿ ਨਨੁਸਰਿ ਹੈਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾਮ ਨ ਲੈ ਹੈਂ ॥ ਸ੍ਰੁਤਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਨ ਮਾਨੈ ਤਜਤ ਕੁਰਾਨੈ ਅਉਰ ਹੀ ਪੈਂਡ ਬਤੈ ਹੈਂ ॥
They will always adopt new sects and without remembering the Name of the Lord, they will not have any faith in Him; forsaking the Vedas, Smritis and Quaran etc. they will adopt new path;

ਪਰ ਤ੍ਰੀਅ ਰਸ ਰਾਚੇ ਸਤ ਕੇ ਕਾਚੇ ਨਿਜ ਤ੍ਰੀਅ ਗਮਨ ਨ ਕਰ ਹੈਂ ॥ ਮਾਨ ਹੈਂ ਨ ਏਕੰ ਪੂਜ ਅਨੇਕੰ ਅੰਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਰ ਹੈਂ ॥੭੦॥
Being absorbed in the enjoyment of the wives of others and relinquishing the path of truth, they will not love their own wives; having no faith in the one Lord, they will worship many and ultimately go to hell.70.

ਪਾਹਨ ਪੁਜੈ ਹੈ ਏਕ ਨ ਧਿਐ ਹੈ ਮਤ ਕੇ ਅਧਕ ਅਧੇਰਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੁ ਤਜਿ ਹੈ ਬਿਖ ਕਹੁ ਭਜਿ ਹੈ ਸਾਝਹਿ ਕਹਹਿ ਸਵੈਰਾ ॥
Worshipping the stones, they will not meditate on the one Lord; there will be prevalent the darkness of many sects; they will desire for poison, leaving the embrosia, they will name the evening time as early-morn;

ਫੋਕਟ ਧਰਮਣਿ ਰਤਿ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਬਿਨਾ ਮਤ ਕਹੋ ਕਹਾ ਫਲ ਪੈ ਹੈ ॥ ਬਾਂਧੇ ਮ੍ਰਿਤਸਾਲੈ ਜਾਹਿ ਉਤਾਲੈ ਅੰਧ ਅਧੋਗਤਿ ਜੈ ਹੈ ॥੭੧॥
Absorbing themselves in all the hollow religions, they will perform evil deeds and reap the reward accordingly; they will be tied and despatched to the abode of death, where they will receive the suitable punishment.71.

ਬੇਲਾ ਛੰਦ ॥
BELA STANZA

ਕਰ ਹੈ ਨਿੱਤ ਅਨਰਥ ਅਰਥ ਨਹੀ ਏਕ ਕਮੈ ਹੈਂ ॥ ਨਹਿ ਲੈ ਹੈਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਦੈ ਹੈਂ ॥ ਨਿੱਤ ਇੱਕ ਮਤ ਤਜੈ ਇੱਕ ਮਤਿ ਨਿੱਤ ਉਚੈ ਹੈਂ ॥੭੨॥
The people will perform useless tasks and not the meaningful ones; they will neither remember the Name of the Lord nor even give anything in charity; they will always leave one religion and eulogise the other one.72.

ਨਿੱਤ ਇੱਕ ਮਤ ਮਿਟੈ ਉਠੈ ਹੈ ਨਿੱਤ ਇਕ ਮਤ ॥ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰਹਿ ਗਇਓ ਭਈ ਬਸੁਧਾ ਅਉਰੈ ਗਤਿ ॥ ਭਰਮ ਧਰਮ ਕੋ ਗਇਓ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚੁਰਿਓ ਜਹਾਂ ਤਹ ॥੭੩॥
One sect will die out everyday and the other one will become prevalent; there will be no religious karmas and the situation of the earth will also changes; the dharma will not be honoured and there will be the propagation of sin everywhere.73.

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟ ਤਜਿ ਦੀਨ ਕਰਤ ਆਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਭ ॥ ਬਿਸ਼ਟ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਿਟੀ ਭਏ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਬ ॥ ਇਕ ਇੱਕ ਨਿੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਹਸ ਚੱਲੈਂ ॥੭੪॥
The people of the earth, leaving their religion, will be engrossed in very great sinful acts and when all will become defiled on account of sinful acts, even the rain will not fall on the earth; everyone will slander the other and move away after deriding.74.

ਤਜੀ ਆਨ ਜਹਾਨ ਕਾਨ ਕਹੂ ਨਹੀ ਮਾਨਹਿ ॥ ਤਾਤ ਮਾਤ ਕੀ ਨਿੰਦ ਨੀਚ ਉਚਹ ਸਮ ਜਾਨਹਿ ॥ ਧਰਮ ਭਰਮ ਕੋ ਗਇਓ ਭਈ ਇਕ ਬਰਣ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ॥੭੫॥
Forsaking the respect and honour of others, none will accept the advice of any other, none will accept the advice of any other; there will be the calumniation of the parents and the low people will be considered as high ones; there will be no fear of the religion and all the subjects will belong to only one category of the corrupt ones.75.

ਘੱਤਾ ਛੰਦ ॥
GHATTA STANZA

ਕਰਿ ਹੈਂ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਨ ਏਕ ਧਰਮ ਕਰ ਹੈਂ ਨਰ ॥ ਮਿਟ ਜੈਹੈ ਸਭ ਖਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੇ ਧਰਮ ਘਰਨ ਘਰ ॥ ਨਹਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਮੈ ਹੈ ਅਧੋਗਤਿ ਜੈਹੈ ਅਮਰ ਲੋਗ ਜੈਹੈ ਨ ਬਰ ॥੭੬॥
The people will commit many sins and will not even do one task of righteousness; the six karmas will be finished from all the home and no one, on account of not doing good deeds, will enter the region of immortality and all will obtain the position of degradation.76.

ਧਰਮ ਨ ਕਰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਕੈ ਹੈ ਸਭ ॥ ਲਾਜ ਬੇਚ ਤਜ ਫਿਰੈਂ ਸਕਲ ਜਗ ॥ ਪਾਪ ਕਮੈਵਰ ਦੁਰਗਤ ਪੈ ਹੈਂ ਪਾਪ ਸਮੁੰਦ ਜੈ ਹੈ ਨ ਤਰ ॥੭੭॥
Not even performing one act of righteousness, all will commit sinful acts; they will move in the world unashamedly; they will earn through sinful acts and suffer catastrophies and will remain powerless and will not be able to ferry across the sea of sin.77.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA

ਠਉਰ ਠਉਰ ਨਵ ਮਤ ਚਲੇ ਉਠਾ ਧਰਮ ਕੋ ਦੌਰ ॥ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਜਹ ਤਹ ਦੁਰ ਰਹੀ ਪਾਪ ਭਇਓ ਸਰਮੌਰ ॥੭੮॥
New sects will arise at various places and the impact of dharma will end; the goodness will remain concealed and the sin will dance everywhere.78.

ਨਵ ਪਦੀ ਛੰਦ ॥
NAVPADI STANZA

ਜਹ ਤਹ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸਭ ਪਾਪਨ ॥ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਜਿ ਕਰ ਹਰਿ ਜਾਪਨ ॥ ਪਾਹਨ ਕਉ ਸੁ ਕਰਤ ਸਭ ਬੰਦਨ ॥ ਡਾਰਤ ਧੂਪ ਦੀਪ ਸਿਰ ਚੰਦਨ ॥੭੯॥
Here and there all will leave the religious injunctions and the remembrance of the Name of the Lord and perform the sinful acts; the stone-idols will be worshipped and only on them incense. Lamp-lights and sandal will be offered.79.

ਜਹ ਤਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਜ ਭਾਗਤ ॥ ਉਠ ਉਠ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸੌ ਲਾਗਤ ॥ ਜਹ ਤਹ ਭਈ ਧਰਮ ਗਤ ਲੋਪੰ ॥ ਪਾਪਹ ਲਗੀ ਚਉਗਨੀ ਓਪੰ ॥੮੦॥
Here and there, forsaking the religious injunction, people will run away; they will be absorbed in sinful acts; no religion will remain visible and the sin will become fourfold.80.

ਭਾਜਯੋ ਧਰਮ ਭਰਮ ਤਜ ਅਪਨਾ ॥ ਜਾਨੁਕ ਹੁਤੋ ਲਖਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ॥ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤਜੀ ਤ੍ਰੀਅ ਆਪਨ ॥ ਮੰਤ੍ਰ ਕੁਮੰਤ੍ਰ ਲਗੇ ਮਿਲ ਜਾਪਨ ॥੮੧॥
Forsaking their religious injunctions the people will run away in such a way as if they had seen a bad dread; all the people will abandon their wives and will repeat evil notions.81.

ਚਹੁਦਿਸ ਘੋਰ ਪ੍ਰਚੁਰ ਭਇਓ ਪਾਪਾ ॥ ਕੋਊ ਨ ਜਾਪ ਸਕੈ ਹਰਿ ਜਾਪਾ ॥ ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਆ ਸਭ ਜਾ ਚਲ ਪਈ ॥ ਧਰਮ ਕ੍ਰਿਆ ਯਾ ਜਗ ਤੈ ਗਈ ॥੮੨॥
Because of the prevalence of sin in all the four directions, no one will be able to remember the Lord; the sinful tendencies will prevail in such a way that all the religious acts will be finished in the world.82.

ਅੜਿਲ ਦੂਜਾ ॥
ARIL SECOND

ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਆਧਰਮ ਉਪਜੀਆ ॥ ਜਾਨੁਕ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਭਜੀਆ ॥ ਡੋਲਤ ਜਹ ਤਹ ਪੁਰਖ ਅਪਾਵਨ ॥ ਲਾਗਤ ਕਤਹੀ ਧਰਮ ਕੋ ਦਾਵਨ ॥੮੩॥
Because of the birth of adharma here and there, the dharma will get wings and fly away; the bad people will roam here and there and the turn of dharma will never come.83.

ਅਰਥਹ ਛਾਡ ਅਨਰਥ ਬਤਾਵਤ ॥ ਧਰਮ ਕਰਮ ਚਿਤ ਏਕ ਨ ਲਿਆਵਤ ॥ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਭੁਲਾਵਤ ॥ ਜਹਾ ਤਹਾ ਆਰਿਸ਼ਟ ਬਤਾਵਤ ॥੮੪॥
The people will make meaningless all the meaningful things and will never let the notion of religious karmas enter there mind; forgetting the activities of dharma, they will propagate about sin here and there.84.

ਕੁਲਕ ਛੰਦ ॥
KULAK STANZA

ਧਰਮ ਨ ਕਰਹੀਂ ॥ ਹਰਿ ਨ ਉਚਰਹੀਂ ॥ ਪਰ ਘਰ ਡੋਲੈਂ ਜਲਹ ਬਿਰੋਲੈਂ ॥੮੫॥
They will not perform the acts of dharma; they will not utter the Name of the Lord; they will enter the houses of others and churning water, they will try to realise the essence.85.

ਲਹੈ ਨ ਅਰਥੰ ॥ ਕਹੈ ਅਨਰਥੰ ॥ ਬਚਨ ਨ ਸਾਚੇ ॥ ਮਤ ਕਰ ਕਾਚੇ ॥੮੬॥
Without understanding the real meaning, they will deliver useless speeches and adopting the temporary religions, they will never talk about the truth.86.

ਪਰ ਤ੍ਰੀਅ ਰਾਚੈ ॥ ਘਰ ਘਰ ਜਾਚੈ ॥ ਜਹ ਤਹ ਡੋਲੈਂ ॥ ਰਹਿ ਰਹਿ ਬੋਲੈਂ ॥੮੭॥
Entering the houses of other, they will roam and speak here and there and will remain absorbed with others women.87.

ਧਨ ਨਹੀ ਛੋਰੈਂ ॥ ਨਿਸ ਘਰ ਫੋਰੈਂ ॥ ਗਹਿ ਬਹੁ ਮਾਰੀਅਤ ॥ ਨਰਕਹ ਡਾਰੀਅਤ ॥੮੮॥
Covering for wealth, they will go for theft during the night; they will be destroyed collectively and will go to hell.88.

ਅਸ ਦੁਰ ਕਰਮੰ ॥ ਛੁਟ ਜਗ ਧਰਮੰ ॥ ਮਤਿ ਪਿਤ ਭਰਮੈਂ ॥ ਧਸਤ ਨ ਘਰ ਮੈਂ ॥੮੯॥
Because of their such-like sinful acts, no dharma will be left in the world; the parents will not enter the houses being frightened.89.

ਸਿਖ ਮੁਖ ਮੋਰੈਂ ॥ ਭ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਛੋਰੈਂ ॥ ਤਜ ਤ੍ਰੀਅ ਭਰਤਾ ॥ ਬਿਸਰੋ ਕਰਤਾ ॥੯੦॥
The disciples will turn away from their Guru and the servants will leave the king; the wife, relinquishing her husband, will also forget the Lord.90.

ਨਵ ਨਵ ਕਰਮੰ ॥ ਬਢਿ ਗਇਓ ਭਰਮੰ ॥ ਸਭ ਜਗ ਪਾਪੀ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਜਾਪੀ ॥੯੧॥
Because of the new types of Karmas, the illusions will increase; the whole world will become sinful and no person repeating the Name or performing austerities, will be left in the world.91.

ਪਦਮਾਵਤੀ ਛੰਦ ॥
PADMAVATI STANZA

ਦੇਖੀਅਤ ਸਭ ਪਾਪੀ ਨਹ ਹਰਿ ਜਾਪੀ ਤਦਪ ਮਹਾ ਰਿਸ ਠਾਨੈਂ ॥ ਅਤਿ ਬਿਭਚਾਰੀ ਪਰ ਤ੍ਰੀਅ ਭਾਰੀ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥
The sinners will be seen on all sides, there will be no meditation on the Lord; even then there will be great jealousy with one another; those who go to the wives of others and commit sinful acts will have no beliefs in gods and manes;

ਤਦਪ ਮਹਾ ਬਰ ਕਹਤ ਧਰਮਧਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥ ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸਭ ਆਖੈ ਮੁਖ ਪਰ ਨਹੀ ਭਾਖੈ ਦੇਹ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੜਿ ਗਾਰੀ ॥੯੨॥
Even then the sinners will remain religious leader; none will talk on the face, but slander others at the back.92.

ਦੇਖੀਅਤ ਬਿਨ ਕਰਮੰ ਤਜ ਕੁਲ ਧਰਮੰ ਤਦਪ ਕਹਾਤ ਸੁ ਮਾਨਸ ॥ ਅਤਿ ਰਤਿ ਲੋਭੰ ਰਹਤ ਸੁ ਛੋਭੰ ਲੋਕ ਸਗਲ ਭਲ ਜਾਨਸ ॥
Without doing good work and forsaking the traditional religion of the clan, the people even then will be called good persons; the people will consider those persons good, who will always remain anxious, coveting in their mind for the sexual enjoyment;

ਤਦਪ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਚਲਤ ਬੁਰੀ ਮਤਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਸਿ ਭਾਰੀ ॥ ਪਿਤ ਮਾਤ ਨ ਮਾਨੈ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੈ ਲੈਹ ਘਰਣ ਤੇ ਗਾਰੀ ॥੯੩॥
The people will follow the vicious doctrines under the impact of great greed and attachment; they will have no love for their parents and will be rebuked by their wives.93.

ਅਰਥਹ ਛਾਡ ਅਨਰਥ ਬਤਾਵਤ ॥ ਧਰਮ ਕਰਮ ਚਿਤ ਏਕ ਨ ਲਿਆਵਤ ॥ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਭੁਲਾਵਤ ॥ ਜਹਾ ਤਹਾ ਆਰਿਸ਼ਟ ਬਤਾਵਤ ॥੮੪॥
The people will make meaningless all the meaningful things and will never let the notion of religious karmas enter there mind; forgetting the activities of dharma, they will propagate about sin here and there.84.

ਕੁਲਕ ਛੰਦ ॥
KULAK STANZA

ਧਰਮ ਨ ਕਰਹੀਂ ॥ ਹਰਿ ਨ ਉਚਰਹੀਂ ॥ ਪਰ ਘਰ ਡੋਲੈਂ ਜਲਹ ਬਿਰੋਲੈਂ ॥੮੫॥
They will not perform the acts of dharma; they will not utter the Name of the Lord; they will enter the houses of others and churning water, they will try to realise the essence.85.

ਲਹੈ ਨ ਅਰਥੰ ॥ ਕਹੈ ਅਨਰਥੰ ॥ ਬਚਨ ਨ ਸਾਚੇ ॥ ਮਤ ਕਰ ਕਾਚੇ ॥੮੬॥
Without understanding the real meaning, they will deliver useless speeches and adopting the temporary religions, they will never talk about the truth.86.

ਪਰ ਤ੍ਰੀਅ ਰਾਚੈ ॥ ਘਰ ਘਰ ਜਾਚੈ ॥ ਜਹ ਤਹ ਡੋਲੈਂ ॥ ਰਹਿ ਰਹਿ ਬੋਲੈਂ ॥੮੭॥
Entering the houses of other, they will roam and speak here and there and will remain absorbed with others women.87.

ਧਨ ਨਹੀ ਛੋਰੈਂ ॥ ਨਿਸ ਘਰ ਫੋਰੈਂ ॥ ਗਹਿ ਬਹੁ ਮਾਰੀਅਤ ॥ ਨਰਕਹ ਡਾਰੀਅਤ ॥੮੮॥
Covering for wealth, they will go for theft during the night; they will be destroyed collectively and will go to hell.88.

ਅਸ ਦੁਰ ਕਰਮੰ ॥ ਛੁਟ ਜਗ ਧਰਮੰ ॥ ਮਤਿ ਪਿਤ ਭਰਮੈਂ ॥ ਧਸਤ ਨ ਘਰ ਮੈਂ ॥੮੯॥
Because of their such-like sinful acts, no dharma will be left in the world; the parents will not enter the houses being frightened.89.

ਸਿਖ ਮੁਖ ਮੋਰੈਂ ॥ ਭ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਛੋਰੈਂ ॥ ਤਜ ਤ੍ਰੀਅ ਭਰਤਾ ॥ ਬਿਸਰੋ ਕਰਤਾ ॥੯੦॥
The disciples will turn away from their Guru and the servants will leave the king; the wife, relinquishing her husband, will also forget the Lord.90.

ਨਵ ਨਵ ਕਰਮੰ ॥ ਬਢਿ ਗਇਓ ਭਰਮੰ ॥ ਸਭ ਜਗ ਪਾਪੀ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਜਾਪੀ ॥੯੧॥
Because of the new types of Karmas, the illusions will increase; the whole world will become sinful and no person repeating the Name or performing austerities, will be left in the world.91.

ਪਦਮਾਵਤੀ ਛੰਦ ॥
PADMAVATI STANZA

ਦੇਖੀਅਤ ਸਭ ਪਾਪੀ ਨਹ ਹਰਿ ਜਾਪੀ ਤਦਪ ਮਹਾ ਰਿਸ ਠਾਨੈਂ ॥ ਅਤਿ ਬਿਭਚਾਰੀ ਪਰ ਤ੍ਰੀਅ ਭਾਰੀ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥
The sinners will be seen on all sides, there will be no meditation on the Lord; even then there will be great jealousy with one another; those who go to the wives of others and commit sinful acts will have no beliefs in gods and manes;

ਤਦਪ ਮਹਾ ਬਰ ਕਹਤ ਧਰਮਧਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥ ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸਭ ਆਖੈ ਮੁਖ ਪਰ ਨਹੀ ਭਾਖੈ ਦੇਹ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੜਿ ਗਾਰੀ ॥੯੨॥
Even then the sinners will remain religious leader; none will talk on the face, but slander others at the back.92.

ਦੇਖੀਅਤ ਬਿਨ ਕਰਮੰ ਤਜ ਕੁਲ ਧਰਮੰ ਤਦਪ ਕਹਾਤ ਸੁ ਮਾਨਸ ॥ ਅਤਿ ਰਤਿ ਲੋਭੰ ਰਹਤ ਸੁ ਛੋਭੰ ਲੋਕ ਸਗਲ ਭਲ ਜਾਨਸ ॥
Without doing good work and forsaking the traditional religion of the clan, the people even then will be called good persons; the people will consider those persons good, who will always remain anxious, coveting in their mind for the sexual enjoyment;

ਤਦਪ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਚਲਤ ਬੁਰੀ ਮਤਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਸਿ ਭਾਰੀ ॥ ਪਿਤ ਮਾਤ ਨ ਮਾਨੈ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੈ ਲੈਹ ਘਰਣ ਤੇ ਗਾਰੀ ॥੯੩॥
The people will follow the vicious doctrines under the impact of great greed and attachment; they will have no love for their parents and will be rebuked by their wives.93.

ਦੇਵੀਅਤ ਜੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਭਏ ਅਕਰਮੀ ਤਦਪ ਕਹਾਤ ਮਹਾ ਮਤ ॥ ਅਤ ਬਸ ਨਾਰੀ ਅਬਗਤਿ ਭਾਰੀ ਜਾਨਤ ਸਕਲ ਬਿਨਾ ਜਤ ॥
The pious ones will be seen performing bad acts and even then they would like to be called good ones; all of them will be under the impact of their women and remaining without restraint, they will be in decadence;

ਤਦਪ ਨ ਮਾਨਤ ਕੁਮਤ ਪ੍ਰਠਾਨਤ ਮਤ ਅਰੁ ਗਤ ਕੇ ਕਾਚੇ ॥ ਜਿਹ ਤਿਹ ਘਰ ਡੋਲਤ ਭਲੇ ਨ ਬੋਲਤ ਲੋਗ ਲਾਜ ਤਜ ਨਾਚੇ ॥੯੪॥
Even then, the people without intellect, will not shirk from the performance of bad karmas; they will roam here and there uttering uncivilized words and will also dance unashamedly.94.

ਕਿਲਕਾ ਛੰਦ ॥
KILKA STANZA

ਪਾਪ ਕਰੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਤ ਘਨੇ ॥ ਜਨ ਦੋਖਨ ਕੇ ਤਰ ਸੁੱਧ ਬਨੇ ॥ ਜਗ ਛੋਰ ਭਜਾ ਗਤ ਧਰਮਨ ਕੀ ॥ ਸੁ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਚੁਰੀ ॥੯੫॥
They will commit new sins and talking about the blemishes of others, they themselves will remain pure; the followers of the religions, will forsake the world and run away and there will be the propagation of the sinful activities here and there.95.

ਸੰਗ ਲਏ ਫਿਰੈ ਪਾਪਨ ਹੀ ॥ ਤਜ ਭਾਜ ਕ੍ਰਿਆ ਜਗ ਜਾਪਨ ਕੀ ॥ ਦਿਵ ਪਿਤ੍ਰਨ ਪਾਵਕ ਮਾਨਹ ਗੇ ॥ ਸਭ ਆਪਨ ਤੇ ਘਟਿ ਜਾਨਹ ਗੇ ॥੯੬॥
All of them will roam, committing sinful acts and the activites of recitation and worship will flee from the world; they will not have any faith in gods and manes and will consider all others inferior to them.96.

ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥
MADHUBHAAR STANZA

ਭੱਜਿਓ ਸੁ ਧਰਮ ॥ ਪ੍ਰਚੁਰਿਓ ਕੁਕਰਮ ॥ ਜਹ ਤਹ ਜਹਾਨ ॥ ਤਜ ਭਾਜ ਆਨ ॥੯੭॥
The dharma will run away and there will be propagation of evil Karmas; there will not remain any propriety of conduct in the world.97.

ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਅਨਰਥ ॥ ਕਰ ਹੈ ਸਮਰਥ ॥ ਉਠ ਭਾਜ ਧਰਮ ॥ ਲੈ ਸੰਗ ਸੁ ਕਰਮ ॥੯੮॥
The powerful people will always commit bad deeds and the dharma will flee alongwith goods acts.98.

ਕਰ ਹੈ ਕੁਚਾਰ ॥ ਤਜ ਸੁਭ ਅਚਾਰ ॥ ਭਈ ਕ੍ਰਿਆ ਅਉਰ ॥ ਸਭ ਠੌਰ ਠੌਰ ॥੯੯॥
Forsaking good character, all will be absorbed in bad conduct and wonderful activities will become apparent at several places.99.

ਨਹੀ ਕਰਤ ਸੰਗ ॥ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਅਨੰਗ ॥ ਕਰ ਸੁਤਾ ਭੋਗ ॥ ਜੋ ਹੈ ਅਜੋਗ ॥੧੦੦॥
Not absorbing themselves with the sexual enjoyment with their wives, they will have sexual relations with these unbecoming daughter.100.

ਤਜ ਲਾਜ ਭਾਜ ॥ ਸੰਜੁਤ ਸਮਾਜ ॥ ਘਟ ਚਲਾ ਧਰਮ ॥ ਬਢਿਓ ਅਧਰਮ ॥੧੦੧॥
The whole society will be on the run for the abandonment of shame; adharma will increase and dharma will decrease.101.

ਕ੍ਰੀੜਤ ਕੁਨਾਰ ॥ ਤਜ ਧਰਮ ਵਾਰ ॥ ਬਢਿ ਗਇਓ ਭਰਮ ॥ ਭਾਜੰਤ ਧਰਮ ॥੧੦੨॥
Forsaking dharma, the people will have sexual enjoyment with the prostitutes; the illusions will increase and the dharma will run away.102.

ਦੇਸਨ ਬਿਦੇਸ ॥ ਪਾਪੀ ਨਰੇਸ਼ ॥ ਨਰਮੀ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪਾਪ ਅਤਿ ਹੋਇ ॥੧੦੩॥
In all the countries, amongst the sinful kings, no follower of dharma will be left.103.

ਸਾਧੂ ਸਤ੍ਰਾਸ ॥ ਜਹ ਤਹ ਉਦਾਸ ॥ ਪਾਪੀਨ ਰਾਜ ॥ ਗ੍ਰਹਿ ਸਰਬ ਸਾਜ ॥੧੦੪॥
The saints, in their fear, will be seen in depression here and there; the sin will reign in all the houses.104.

ਹਰਿ ਗੀਤਾ ਛੰਦ ॥
HARIGEETA STANZA

ਸਭ ਦ੍ਰੋਨ ਗਿਰਵਰ ਸਿਖਰ ਤਰ ਨਰ ਪਾਪ ਕਰਕ ਭਏ ਭਨੌ ॥ ਉਠ ਭਾਜ ਧਰਮ ਸਭਰਮ ਹੁਐ ਚਮਕੰਤ ਦਾਮਨ ਸੋ ਮਨੌ ॥
Somewhere there will be very great sins like the top of Dronagiri mountain; all the people will abandon dharma and live in the flashing lighting of illusion;

ਕਿਧੌ ਸੂਦ੍ਰ ਸੁਭਟ ਸਮਾਜ ਸੰਜੁਤ ਜੀਤ ਹੈ ਬਸੁਧਾ ਥਲੀ ॥ ਕਿਧੌ ਅੱਤ੍ਰ ਛੱਤ੍ਰ ਤਜੇ ਭਜੇ ਅਰੁ ਅਉਰ ਕ੍ਰਿਆ ਚਲੀ ॥੧੦੫॥
Somewhere the Shudras, bedecked with warriors will conquer the earth and somewhere the Kshatriyas, forsaking the weapons and arms, will be running hither and thither; there will be the prevalence of different types of activities.105.

ਨ੍ਰਿਪ ਦੇਸ ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ ਜੱਹ ਤੱਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਭੈ ਲਗੇ ॥ ਨਰ ਲਾਜ ਛਾਡ ਨਿਲਾਜ ਹੁਐ ਫਿਰੈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਭੈ ਭਗੇ ॥
The kings of various countries will engross themselves in sinful actions; the individuals will roam unashamedly, abandoning their shame; the religious injunctions will speed away;

ਕਿਧੌ ਸੂਦ੍ਰ ਜੱਹ ਤੱਹ ਸਰਬ ਮਹਿ ਮਹਾਰਜਯ ਪਾਇ ਪ੍ਰਹਰਖ ਹੈ ॥ ਕਿਧੌ ਚੋਰ ਛਾਡਿ ਅਚੇਰ ਕੋ ਗਹਿ ਸਰਬ ਦਰਬ ਆਕਰਖ ਹੈ ॥੧੦੬॥
Somewhere the Brahmins will touch the feet of Shudras; somewhere the thief will be released and a pious man will be caught and his wealth will be looted.106.

ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ॥
TRIBHANGI STANZA

ਸਭ ਜਗ ਪਾਪੀ ਕਹੂ ਨ ਜਾਪੀ ਅਥਪਨ ਥਾਪੀ ਦੇਸ ਦਿਸੰ ॥ ਜੱਹ ਤੱਹ ਮਤਵਾਰੇ ਭ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮਾਰੇ ਮਤ ਨ ਉਜਿਯਾਰੇ ਬਾਧ ਰਿਸੰ ॥
The whole world will become sinful, there will be none performing austerities; in all countries the unestablishable things will be established; the jealous persons will roam hither and thither;

ਪਾਪਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਦੁਰਮਤ ਮਾਤੇ ਕੁਮਤਨ ਦਾਤੇ ਮਤ ਨੇਕੰ ॥ ਜੱਹ ਤੱਹ ਉਠ ਧਾਵੈ ਚਿਤ ਲਲਚਾਵੈ ਕਛੁਹੂ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਏਕੰ ॥੧੦੭॥
Absorbed in sinful activities many sects, originators of vices, will come in vogue; because of the greed in their mind, the people will run here and there, but they will not realise anything.107.

ਤਜਿ ਹਰਿ ਧਰਮੰ ਗਹਤ ਕੁਕਰਮੰ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮੰ ਸਭ ਭਰਮੰ ॥ ਲਾਗਤ ਨਹੀ ਤੰਤ੍ਰੰ ਫੁਰਤ ਨ ਮੰਤ੍ਰੰ ਚਲਤ ਨ ਜੰਤ੍ਰੰ ਬਿਨ ਮਰਮੰ ॥
Leaving the religion of the Lord, all will adopt evil ways, but without the actions related to the Lord everything will be useless; without understanding the secret, all the mantras, yantras and tantras will become useless;

ਜਪ ਹੈ ਨ ਦੇਵੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵੀ ਆਦਿ ਅਜੇਵੀ ਪਰਮ ਜੁਧੀ ॥ ਕੁਬੁਧਨ ਤਨ ਰਾਚੇ ਕਹਤ ਨ ਸਾਚੇ ਪ੍ਰਭਹਿ ਨ ਜਾਚੇ ਤਮਕ ਬੁਧੀ ॥੧੦੮॥
The people will not repeat the Name of the supremely heroic, unconquerable and incomprehensible goddess; they will remain absorbed in wicked deeds and morbid intellect, being devoid of the grace of the Lord.108.

ਹੀਰ ਛੰਦ ॥
HEER STANZA

ਅਪੰਡਤ ਗੁਣ ਮੰਡਤ ਸੁਬੁਧ ਨਿਖੰਡਤ ਦੇਖੀਐ ॥ ਛਤ੍ਰੀ ਬਰ ਧਰਮ ਛਾਡ ਅਕਰਮ ਧਰਮ ਲੇਖੀਐ ॥
The fools will become full of qualities and the wise will lose intellect; the Kshatriyas, leaving the superb dharma, will consider the vices as the real dharma;

ਸਤਿ ਰਹਤ ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਤ ਕ੍ਰੁੱਧ ਚਹਤ ਜਾਨੀਐ ॥ ਅਧਰਮ ਲੀਣ ਅੰਗ ਛੀਣ ਕ੍ਰੋਧ ਪੀਣ ਮਾਨੀਐ ॥੧੦੯॥
Devoid of truth, the sin and anger will receive respect and the individuals, absorbed in adharma and engrossed in anger will decline.109.

ਕੁਤ੍ਰੀਅਨ ਰਸ ਚਾਹੀ ਗੁਣਨ ਨ ਗ੍ਰਾਹੀ ਜਾਨੀਅਤ ॥ ਸੱਤ ਕਰਮ ਛਾਡ ਕੇ ਅਸੱਤ ਕਰਮ ਮਾਨੀਅਤ ॥
Absorbed in the love of wicked women, the people will not adopt virtues; they will honour the wicked people, leaving aside the good conduct;

ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਜੂਪ ਗ੍ਰਹਿਤ ਪਾਪ ਸਹਿਤ ਦੇਖੀਐ ॥ ਅਕਰਮ ਲੀਨ ਧਰਮ ਛੀਨ ਨਾਰ ਅਧੀਨ ਪੇਖੀਐ ॥੧੧੦॥
The groups of people, devoid of beauty, will be seen absorbed in sinful acts and will be under the impact of women devoid of dharma.110.

ਪਧਿਸਟਕਾ ਛੰਦ ॥
PADHISHTAKA STANZA

ਅਤਿ ਪਾਪਨ ਤੇ ਜਗ ਛਾਇ ਰਹਿਓ ॥ ਕਛੁ ਬੁਧ ਬਲ ਧਰਮ ਨ ਜਾਤ ਕਹਿਓ ॥
The sins have spread over the world and the intellect and religion have become powerless;

ਦਿਸ ਬਦਿਸਨ ਕੇ ਜੀਅ ਦੇਖ ਸਭੈ ॥ ਬਹੁ ਪਾਪ ਕਰਮ ਰਤ ਹੈ ਸੁ ਅਬੈ ॥੧੧੧॥
The beings of various countries are engrossed in sinful acts.111.

ਪ੍ਰਿਤਮਾਨਨ ਨਰ ਕਹੂੰ ਦੇਖ ਪਰੈ ॥ ਕਛੁ ਬੁਧ ਬਲ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰ ਕਰੈ ॥
The people look like the stone-images and somewhere the dialogues are held with power of intellect;

ਨਰ ਨਾਰਨ ਏਕਨ ਨੇਕ ਮਤੰ ॥ ਨਿਤ ਅਰਥਾਨਰਥ ਗਨਿੱਤ ਗਤੰ ॥੧੧੨॥
There are many sects of men and women and the meaningful is always becoming meaningless.112.

ਮਾਰਹ ਛੰਦ ॥
MAARAH STANZA

ਹਿਤ ਸੰਗ ਕੁਨਾਰਨ ਅਤਿ ਬਿਭਚਾਰਨ ਜਿਨ ਕੇ ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ਬਡ ਕੁਲ ਜੱਦਪੁ ਉਪਜੀ ਬਹੁ ਛਬਿ ਤੱਦਪ ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਭਚਾਰ ॥
People will love wicked and vicious women and undoubtedly the women may have taken birth in superior clans, but they will be indulging in fornication;

ਚਿੱਤ੍ਰਤ ਬਹੁ ਚਿੱਤ੍ਰਨ ਕੁਸਮ ਬਚਿੱਤ੍ਰਨ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ॥ ਕਿਧੋ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਜ ਸੁਢਰ ਸੁੰਦਰੀ ਉਪਜੀ ਬਿਬਿਧ ਪੁਕਾਰ ॥੧੧੩॥
The women multi-coloured like flowers and like delicate creepers will look like the heavenly damsels coming down.113.

ਹਿਤ ਅਤਿ ਦੁਰ ਮਾਨਸ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਸ ਨਰ ਹਰ ਅਰੁ ਬਟ ਪਾਰ ॥ ਕਛੁ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨ ਮਾਨਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਨ ਜਾਨਤ ਬੋਲਤ ਕੁਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥
The men will look to their interest secretly and all will act like robbers; they will not accept the Shastras and Smritis and will only talk in uncivilized way;

ਕੁਸ਼ਟਿਤ ਤੇ ਅੰਗਨ ਗਲਤ ਕੁਰੰਗਨ ਅਲਪ ਅਜੋਗਿ ਅਛੱਜਿ ॥ ਕਿਧੋ ਨਰਕ ਛੋਰ ਅਵਤਰੇ ਮਹਾ ਪਸੁ ਡੋਲਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨਿਲੱਜ ॥੧੧੪॥
Their limbs will decay because of leprosy and they will be subjected to fatal diseases; these people will roam on the earth unashamedly like animals as if they had come from hell and incarnated on earth.114.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA

ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨ ਪੁਜਾ ਭਈ ਇਕ ਬ੍ਰਨ ਰਹਾ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਕਲ ਸੂਦ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਦਈਵ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੧੧੫॥
All the subjects became hybrid and none of the castes had remained in tact; all of them obtained the wisdom of Shudras and whatever the Lord desires, will happen.115.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA

ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਭਈ ਧਰਮ ਨ ਕਤਹੁ ਰਹਾਨ ॥ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚੁਰ ਰਾਜਾ ਭਏ ਭਈ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨ ॥੧੧੬॥
There had been no remnant of dharma and all the subjects became hybrid; the kings became the propagators of sinful acts the dharma declined.116.

ਸੋਰਠਾ ॥
SORTHA

ਧਰਮ ਨ ਕਤਹੂੰ ਰਹਾਨ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚੁਰ ਜਗ ਮੋ ਧਰਾ ॥ ਧਰਮ ਸਭਨ ਬਿਸਰਾਨ ਪਾਪ ਕੰਠ ਸਭ ਜਗ ਕੀਓ ॥੧੧੭॥
The dharma was not visible in the world and the sin greatly prevailed in the world; everyone forgot dharma and the whole world was drowned upto the throat.117.

ਕਲਜੁਗ ਚੜਯੋ ਅਸੰਭ ਜਗਤ ਕਵਨ ਬਿਧ ਬਾਚ ਹੈ ॥ ਰੰਗਹੁ ਏਕਹਿ ਰੰਗ ਤਬ ਛੁਟਿਹੋ ਕਲ ਕਾਲ ਤੇ ॥੧੧੮॥
The impossible Iron Age has come; in what way the world will be saved?` till the time they are not imbued in the love of the one Lord, upto that time there will be no safety from the impact of the Iron Age.118.

ਹੰਸਾ ਛੰਦ ॥
HANSA STANZA

ਜੱਹ ਤੱਹ ਬਢਾ ਪਾਪ ਕਾ ਕਰਮ ॥ ਜਗ ਤੇ ਘਟਾ ਧਰਮ ਕਾ ਭਰਮ ॥੧੧੯॥
The sinful acts increased here and there and the religious karmas ended in the world.119.

ਪਾਪ ਪ੍ਰਚੁਰ ਜੱਹ ਤੱਹ ਜਗ ਭਇਓ ॥ ਪੰਖਨ ਧਾਰ ਧਰਮ ਉਡ ਗਇਓ ॥੧੨੦॥
The sin increased to a large extent in the world and the dharma took wings and flew away.120.

ਨਈ ਨਈ ਹੋਨ ਲਗੀ ਨਿਤ ਬਾਤ ॥ ਜੱਹ ਤੱਹ ਬਾਢ ਚਲਿਓ ਉਤਪਾਤ ॥੧੨੧॥
New things began to happen always and there were misfortunes here and there.121.

ਸਭ ਜਗ ਚਲਤ ਔਰ ਹੀ ਕਰਮ ॥ ਜੱਹ ਤੱਹ ਘਟ ਗਇਓ ਧਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ॥੧੨੨॥
The whole world began to perform the contrary karmas and the universal religion ended from the world.122.

ਮਾਲਤੀ ਛੰਦ ॥
MAALTI STANZA

ਜੱਹ ਤੱਹ ਦੇਖੀਅਤ ॥ ਤੱਹ ਤੱਹ ਪੇਖੀਅਤ ॥ ਸਕਲ ਕੁਕਰਮੀ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਧਰਮੀ ॥੧੨੩॥
Wherever you see, there are only people committing wicked deeds and no one who accepts religion is seen.123.

ਜੱਹ ਤੱਹ ਗੁਨੀਅਤ ॥ ਤੱਹ ਤੱਹ ਸੁਨੀਅਤ ॥ ਸਭ ਜਗ ਪਾਪੀ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਜਾਪੀ ॥੧੨੪॥
Upto the limit where we can see and listen, the whole world appears as sinner.124.

ਸਕਲ ਕੁਕਰਮੰ ॥ ਭਜ ਗਇਓ ਧਰਮੰ ॥ ਜੱਗ ਨ ਸੁਨੀਅਤ ॥ ਹੋਮ ਨ ਗੁਨੀਅਤ ॥੧੨੫॥
Because of vicious karmas, the dharma has fled away and no one talks about the Havana and yajna.125.

ਸਕਲ ਕੁਕਰਮੀ ॥ ਜਗੁ ਭਇਓ ਅਧਰਮੀ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਪੂਜਾ ॥ ਬਸ ਰਹਯੋ ਦੂਜਾ ॥੧੨੬॥
All have become wicked and unrighteous; there is no meditation anywhere and only the duality resides in their minds.126.

ਅਤ ਮਾਲਤੀ ਛੰਦ ॥
ATMAALTI STANZA

ਕਹੂੰ ਨ ਪੂਜਾ ਕਹੂੰ ਨ ਅਰਚਾ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਸ੍ਰਤ ਧੁਨਿ ਸਿੰਮ੍ਰਤ ਨ ਚਰਚਾ ॥ਕਹੂੰ ਨ ਹੋਮੰ ਕਹੂੰ ਨ ਦਾਨੰ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਸੰਜਮ ਕਹੂੰ ਨ ਸ਼ਨਾਨੰ ॥੧੨੭॥
There is no worship and offerings anywhere; there is no discussion about Vedas and Smritis anywhere; there is no hom and charity anywhere and nowhere the restraint and bath are seen.127.

ਕਹੂੰ ਨ ਚਰਚਾ ਕਹੂੰ ਨ ਬੇਦੰ ॥ ਕਹੂੰ ਨਿਵਾਸ ਨ ਕਹੂੰ ਕਤੇਬੰ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਤਸਬੀ ਕਹੂੰ ਨ ਮਾਲਾ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਹੋਮੰ ਕਹੂੰ ਨ ਜ੍ਵਾਲਾ ॥੧੨੮॥
No discussion about Vedas, no prayer no Semitic scriptures, no rosary and no sacrificial fire are seen anywhere.128.

ਅਉਰ ਹੀ ਕਰਮੰ ਅਉਰ ਹੀ ਧਰਮੰ ॥ ਅਉਰ ਹੀ ਭਾਵੰ ਅਉਰ ਹੀ ਮਰਮੰ ॥ਅਉਰ ਹੀ ਰੀਤੰ ਅਉਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ॥ ਅਉਰ ਹੀ ਗੀਤੰ ਅਉਰ ਹੀ ਅਰਚਾ ॥੧੨੯॥
The contrary religious actions, feelings, secrets, rites, customs, discussion, worship and offerings are only visible.129.

ਅਉਰ ਹੀ ਭਾਂਤੰ ਅਉਰ ਹੀ ਬਸਤ੍ਰੰ ॥ ਅਉਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਅਉਰ ਹੀ ਅਸਤ੍ਰੰ ॥ਅਉਰ ਹੀ ਰੀਤਾ ਅਉਰ ਹੀ ਭਾਯੰ ॥ ਅਉਰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਅਉਰ ਹੀ ਨਯਾਯੰ ॥੧੩੦॥
The strange clothes, speech, arms, weapons, rites, customs, love, king and his justice are visible.130.

ਅਭੀਰ ਛੰਦ ॥
ABHIR STANZA

ਅਤ ਸਾਧੂ ਅਤ ਰਾਜਾ ॥ ਕਰਨ ਲਗੇ ਦੁਰ ਕਾਜਾ ॥ ਪਾਪ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਠਾਨ ॥ ਕਰਤ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨ ॥੧੩੧॥
The king and saints etc. engaged in evil acts and with sins in their hearts, they are doing disservice to dharma.131.

ਅਤਿ ਕੁਚਾਲ ਅਰੁ ਕ੍ਰੂਰ ॥ ਅਤਿ ਪਾਪਿਸਟ ਕਠੂਰ ॥ ਥਿਰ ਨਹੀ ਰਹਤ ਪਲਾਧ ॥ ਕਰਤ ਅਧਰਮ ਕੀ ਸਾਧ ॥੧੩੨॥
All the people have become cruel, characterless, sinners and hard-hearted; they do not remain stable even for half a moment and keep the desires of adharma in their mind.132.

ਅਤਿ ਪਾਪਿਸਟ ਅਜਾਨ ॥ ਕਰਤ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨ ॥ ਮਾਨਤ ਜੰਤ੍ਰ ਨ ਤੰਤ੍ਰ ॥ ਜਾਪਤ ਕੋਈ ਨ ਮੰਤ੍ਰ ॥੧੩੩॥
They are extremely ignorant, sinners, doing disservice to dharma and without belief in mantras, yantras and tantras.133.

ਜੱਹ ਤੱਹ ਬਡਾ ਅਧਰਮ ॥ ਧਰਮ ਭਜਾ ਕਰ ਭਰਮ ॥ ਨਵ ਨਵ ਕ੍ਰਿਆ ਭਈ ॥ ਦੁਰਮਤ ਛਾਇ ਰਹੀ ॥੧੩੪॥
With the increase of adharma, dharma became fearful and fled away; new activities were introduced and the wicked intellect spread on all the four sides.134.

ਕੁੰਡਰੀਆ ਛੰਦ ॥
KUNDARIA STANZA

ਨਏ ਨਏ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਗ ਮੋ ਬਢਾ ਅਧਰਮ ॥ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭੈ ਲਗੇ ਜੱਹ ਤੱਹ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮ ॥
Several new paths were initiated and adharma increased in the world; the king and also his subject performed evil acts;

ਜੱਹ ਤੱਹ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜਾ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਥਾਰੀ ॥੧੩੫॥
And because of such conduct of the king and his subject and the character of men and women, the dharma was destroyed and the sinful activities were extended.135.

ਧਰਮ ਲੋਪ ਜਗ ਤੇ ਭਏ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਬਪੁ ਕੀਨ ॥ ਊਚ ਨੀਚ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਕ੍ਰਿਆ ਅਧਰਮ ਕੀ ਲੀਨ ॥
The dharma disappeared from the world and the sins became prevalent apparently;

ਕ੍ਰਿਆ ਪਾਪ ਕੀ ਲੀਨ ਨਾਰ ਨਰ ਰੰਕ ਅਰ ਰਾਜਾ ॥ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚੁਰ ਬਪੁ ਕੀਨ ਧਰਮ ਧਰ ਪੰਖਨ ਭਾਜਾ ॥੧੩੬॥
The king and his subject, the high and low, all of them adopted the activities of adharma; the sin increased greatly and the dharma disappeared.136.

ਪਾਪਾ ਕ੍ਰਾਂਤ ਧਰਾ ਭਲੀ ਪਲ ਨ ਸਕਤ ਠਹਰਾਇ ॥ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰੋਵਤ ਭਈ ਬਨਾਇ ॥
The earth agonised by sin trembled and began to weep while meditating on the Lord;

ਰੋਵਤ ਭਈ ਬਨਾਇ ਪਾਪ ਭਾਰਨ ਭਰ ਧਰਣੀ ॥ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੇ ਤੀਰ ਬਹੁਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਤ ਨ ਬਰਣੀ ॥੧੩੭॥
Overburdened by the weight of sin, it lamented in various ways before the Lord.137.

ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ॥
SORATHA STANZA

ਕਰ ਕੈ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਮੋਧ ਬਹੁਰ ਬਿਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਰੀ ॥ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਬਿਨ ਰੋਧ ਭਾਰ ਹਰਣ ਬਸੁਧਾ ਨਿਮਿਤ ॥੧੩੮॥
The Lord instructed the earth and saw her off; He reflected on the measure to be adopted for finishing the burden of the earth.138.

ਕੁੰਡਰੀਆ ਛੰਦ ॥
KUNDARIA STANZA

ਦੀਨਨ ਕੀ ਰੱਛਾ ਨਿਮਿਤ ਕਰ ਹੈ ਆਪ ਉਪਾਇ ॥ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਾਵਨ ਸਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਆਇ ॥
For the protection of the helpless and suffering humanity the Lord Himself will take some measure and He will manifest Himself as the Supreme Purusha;

ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਆਇ ਦੀਨ ਰੱਛਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ॥ ਅਵਤਾਰੀਸ ਵਤਾਰ ਧਰਾ ਕੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰਣ ॥੧੩੯॥
For the protection of the lowly and for ending the burden of the earth, the Lord will incarnate Himself.139.

ਕਲਜੁਗ ਕੇ ਅੰਤਹ ਸਮੈ ਸਤਿਜੁਗ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ॥ ਦੀਨਨ ਕੀ ਰੱਛਾ ਲੀਏ ਧਰਿ ਹੈ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ॥
At the end of the Iron Age and by the very beginning of Satyuga, the Lord will incarnate Himself for the protection of the lowly,

ਧਰਿ ਹੈ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਕਲਹਿ ਕਵਤਕ ਕਹ ਭਾਰੀ ॥ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨ ਕੇ ਨਾਸਾਰਥ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਅਵਤਾਰੀ ॥੧੪੦॥
And will perform wonderful sports and in this way the incarnated Purusha will come for the destruction of the enemies.140.

ਸ੍ਵੈਯਾ ਛੰਦ ॥
SWAYYA STANZA

ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਬਿਨਾਸਨ ਕਉ ਕਲਿਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵਹਗੇ ॥ ਤੁਰਕੱਛਿ ਤੁਰੰਗ ਸਪੱਛ ਬਡੋ ਕਰਿ ਕਾਢ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖਪਾਵਹਗੇ ॥
For the destruction of the sins, he will be called the Kalki incarnation and mounting on a horse and taking the sword, he will destroy all;

ਲਿਕਸੇ ਜਿਮ ਕੇਹਰਿ ਪਰਬਤ ਤੇ ਤਸ ਸੋਭ ਦਿਵਾਲਯ ਪਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੧॥
He will be glorious like a lion coming down from the mountain; the town of Sambhal will be very fortunate because the Lord will manifest Himself there.141.

ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪ ਮਹਾ ਲਖ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਲਜਾਵਹਗੇ ॥ ਅਰਿ ਮਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੈ ਟਾਰ ਘਣੇ ਬਹੁਰੌ ਕਲਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਹਗੇ ॥
Seeing his unique form, the gods and other will feel shy; he will kill and reform the enemies and start a new religion in the Iron Age;

ਸਭ ਸਾਧ ਉਬਾਰ ਲਹੈ ਕਰ ਦੈ ਦੁਖ ਆਂਚ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੨॥
All the saints will be redeemed and no one will suffer any agony; the town of Sambhal will be very fortunate, because the Lord will manifest Himself there.142.

ਦਾਨਵ ਮਾਰ ਅਪਾਰ ਬਡੇ ਰਣਿ ਜੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਵਹਗੇ ॥ ਖਲ ਟਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਰ ਕਿਤੇ ਕਲਕੀ ਕਲਿ ਕ੍ਰਿਤ ਬਢਾਵਹਗੇ ॥
After killing the huge demons, he will cause his trumpet of victory to be sounded and killing thousands and crores of tyrants, he will spread his fame as Kalki incarnation;

ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਿਤ ਹੀ ਤਿਤ ਧਰਮ ਦਿਸ਼ਾ ਲਖ ਪਾਪਨ ਪੁੰਜ ਪਰਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੩॥
The place where he will manifest Himself, the condition of dharma will begin there and the mass of sins will flee away; the town of Sambhal will be very fortunate, because the Lord will manifest Himself there.143.

ਛੀਨ ਮਹਾ ਦਿਜ ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ ਲਖ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਰਿਸਾਵਹਗੇ ॥ ਖਗ ਕਾਢ ਅਭੰਗ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹਠੀ ਰਣ ਰੰਗ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਵਹਗੇ ॥
The Lord will get infuriated on seeing the pitiable plight of the talented Brahmins and taking out his sword, he will cause his horse to dance in the battlefield as a persistent warrior;

ਰਿਪ ਜੀਤ ਅਜੀਤ ਅਭੀਤ ਬਡੇ ਅਵਨੀ ਪੈ ਸਭੈ ਜਸੁ ਗਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੪॥
He will conquer the great enemies, all will eulogise him on the earth; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.144.

ਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਗਨੇਸ਼ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲੇ ਜਸੁ ਗਾਵਹਗੇ ॥ ਗਣ ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਪਿਸਾਚ ਪਰੀ ਜਯ ਸੱਦ ਨਨੱਦ ਸੁਨਾਵਹਗੇ ॥
Sheshnaga, Indra, Shiva, Ganesha, Chandra, all of them will eulogise Him; the ganas, the ghosts, fiends, imps and fairies, all of them will hail Him;

ਨਰ ਨਾਰਦ ਤੁੰਬਰ ਕਿੰਨਰ ਜੱਛ ਸੁ ਬੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬਜਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੫॥
Nara, Narada, Kinnars, Yakshas etc. will play on their lyres in order to welcome him; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.145.

ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਮੁਚੰਗ ਉਪੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸੇ ਨਾਦ ਸੁਨਾਵਹਗੇ ॥ ਡਫ ਬਾਰ ਤਰੰਗ ਰਬਾਬ ਤੁਰੀ ਰਣ ਸੰਖ ਅਸੰਖ ਬਜਵਹਗੇ ॥
The sounds of drums will be heard; the tabors, the musical glasses, rababs and conches etc. will be played,

ਰਣ ਦੁੰਧਭ ਢੋਲਨ ਘੋਰ ਘਨੀ ਸੁਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਸਭੈ ਮੁਰਛਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੬॥
And hearing the sounds of large and small, the enemies will become unconscious; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.146.

ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਕਮਾਨ ਸੁਰੰਗ ਦੁਰੰਗ ਨਿਖੰਗ ਸੁਹਾਵਹਗੇ ॥ ਬਰਛੀ ਅਰੁ ਬੈਰਖ ਬਾਨ ਧੁਜਾ ਪਟ ਬਾਤ ਲਗੇ ਫਹਰਾਵਹਗੇ ॥
He will look splendid with bow, arrows, quiver etc; he will hold the lance and spear and his banners will wave;

ਗਣ ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਸੁ ਕਿੰਨਰ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਭੈ ਜਸੁ ਗਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੭॥
The Ganas, Yakshas, Nagas, Kinnars and all famous adepts will eulogise Hiim; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.147.

ਕਉਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਟਾਰੀ ਕਮਾਨ ਸੁ ਰੰਗ ਨਿਖੰਗ ਛਕਾਵਹਗੇ ॥ ਬਰਛੀ ਅਰੁ ਢਾਲ ਗਦਾ ਪਰਸੋ ਕਰ ਸੂਲ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਭ੍ਰਮਾਵਹਗੇ ॥
He will kill in very great numbers using his sword, dagger, bow, quiver and armour; he will strike blows with his lance, mace, axe, spear, trident etc. and use his shield;

ਅਤਿ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਹ੍ਵੈ ਰਣ ਮੂਰਧਨ ਮੋ ਸਰ ਓਘ ਪ੍ਰਓਘ ਚਲਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੮॥
In His fury, He will shower arrows in the war; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.148.

ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਖੰਡ ਮਹਾਂ ਛਬ ਦੁੱਜਨ ਦੇਖ ਪਰਾਵਹਗੇ ॥ ਜਿਮ ਪਉਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੈ ਪਤੂਆ ਸਭ ਆਪਨ ਹੀ ਉਡਿ ਜਾਵਹਗੇ ॥
Seeing his powerful beauty and glory, the tyrants will flee like the leaves flying before the strong gust of wind;

ਬਢਿ ਹੈ ਜਿਤ ਹੀ ਤਿਤ ਧਰਮ ਦਸ਼ਾ ਕਹੂੰ ਪਾਪ ਨ ਢੂੰਢਤ ਪਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੪੯॥
Wherever He will go, the dharma will increase and the sin will not be seen even on seeking; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.149.

ਛੂਟਤ ਬਾਨ ਕਮਾਨਨਿ ਕੇ ਰਣ ਛਾਡਿ ਭਟਵਾ ਭਹਰਾਵਹਗੇ ॥ ਰਣਬੀਰ ਬਿਤਾਲ ਕਰਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਰਣ ਮੂਰਧਨ ਮੱਧਿ ਸੁਹਾਵਹਗੇ ॥
With the discharge of the arrows from His bow, the warriors will fall down is perplexity and there will be many powerful spirits and dreadful ghosts;

ਗਣਿ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸਨੈ ਕਰਿ ਉਚਾਇ ਕੈ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਨਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੫੦॥
The famous ganas and adepts will eulogise Him by repeatedly raising their hands; the town of Sambhal is very fortunate where the Lord will manifest Himself.150.

ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪ ਮਹਾਂ ਅੰਗ ਦੇਖ ਅਨੰਗ ਅਜਾਵਹਗੇ ॥ ਭਵ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਸਦਾ ਸਭ ਠਉਰ ਸਭੈ ਠਹਰਾਵਹਗੇ ॥
Seeing his charming form and limbs, the god of love will feel shy and the past, present and future, seeing Him, will stay at their place;

ਭਵ ਭਾਰ ਅਪਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕੌ ਕਲਿਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੫੧॥
For the removal the burden of the earth, he be called Kalki incarnation; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.151.

ਭੂਮ ਕੋ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਬਡੇ ਬਡ ਆਸ ਬਡੀ ਛਬ ਪਾਵਹਗੇ ॥ ਖਲਟਾਰ ਜੁਝਾਰ ਬਰਿਆਰ ਹਠੀ ਘਨ ਘੋਖਨ ਜਿਉ ਘਹਰਾਵਹਗੇ ॥
He will appear magnificent after removing the burden of the earth; at that time, very great warriors and persistent heroes, will thunder like clouds;

ਕਲ ਨਾਰਦ ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਪਰੀ ਜੈਪਤ੍ਰ ਧਰੱਤ੍ਰ ਸੁਨਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੫੨॥
Narada, ghosts, imps and fairies will sing His song of victory; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.152.

ਝਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਜੁਝਾਰ ਬਡੇ ਰਣ ਮੱਧ ਮਹਾ ਤਬ ਪਾਵਹਗੇ ॥ ਧਰ ਲੁੱਥ ਪਲੁੱਥ ਬਿਥਾਰ ਘਣੀ ਘਨ ਕੀ ਘਟ ਜਿਉ ਘਹਰਾਵਹਗੇ ॥
He will look splendid in the battlefield after killing the great heroes with His sword; knocking down corpses upon corpses, He will thunder like clouds;

ਚਤੁਰਾਨਨ ਰੁਦ੍ਰ ਚਰਾਚਰ ਜੇ ਜਯ ਸੱਦ ਨਨੱਦ ਸੁਨਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੫੩॥
Brahma, Rudra and all animate and inanimate objects will sing the declaration of His victory; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.153.

ਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਉਚਾਨ ਧੁਜਾ ਲਖ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਤ੍ਰਸਾਵਹਗੇ ॥ ਕਲਗੀ ਗਜਗਾਹ ਗਦਾ ਬਰਛੀ ਗਹਿ ਪਾਣ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਭ੍ਰਮਾਵਹਗੇ ॥
Looking at His sky-reaching banner all the gods and others will become fearful; wearing His aigrette and holding his mace, lance and sword in His hands, He will move hither and thither;

ਜਗ ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਬਿਲਾਸਨ ਕਉ ਕਲਕੀ ਕਲਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੫੪॥
He will propagate His religion in the Iron age for destroying the sins in the world; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.154.

ਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਜਾਨ ਭੁਜਾ ਰਣਿ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾਵਹਗੇ ॥ ਪ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਸੁਜਾਨ ਅਪ੍ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾ ਲਖ ਬਿਓਮ ਬਿਵਾਨ ਲਜਾਵਹਗੇ ॥
The mighty-armed Lord, taking up His sword in His hand will show His Superb Form in he battlefield and seeing His extraordinary glory, the gods will feel shy in the sky;

ਗਣਿ ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਪਰੇਤ ਪਰੀ ਮਿਲ ਜੀਤ ਕੈ ਗੀਤ ਗਵਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੫੫॥
The ghosts, imps, fiends, fairies, fairies, ganas etc. will together sing the song of His victory; the town of Sambhal is very fortunate, where the Lord will manifest Himself.155.

ਬਾਜਤ ਡੰਕ ਅਤੰਕ ਸਮੈ ਰਣ ਰੰਗ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਵਹਗੇ ॥ ਕਸਿ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਬਦਾ ਬਰਛੀ ਕਰਿ ਸੂਲ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਭ੍ਰਮਾਵਹਗੇ ॥
The trumpets will sound at the time of war and they will cause the horses to dance; they will move taking with them the bows and arrows, maces, lances, spears, tridents etc.,

ਗਣ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਪਿਸਾਚ ਪਰੀ ਰਣ ਦੇਖ ਸਭੈ ਰਹਸਾਵਹਗੇ ॥ ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵਹਗੇ ॥੧੫੬॥
And looking at them the gods, demons, imps, fairies etc. will become pleased; the town of Sambhal is very fortunate where the Lord will manifest Himself.156.

ਕੁਲਕ ਛੰਦ ॥
KULAK STANZA

ਸਰ ਸਿਜ ਰੂਪੰ ॥ ਸਭ ਭਟ ਭੂਪੰ ॥ ਅਤਿ ਛਬ ਸੋਭੰ ॥ ਮੁਨ ਗਨ ਲੋਭੰ ॥੧੫੭॥
O Lord ! Thou art the king of kings, most beautiful like lotus, extremely glorious and manifestation of the desire of the mind of the sages.157.

ਕਰ ਅਰ ਧਰਮੰ ॥ ਪਰਹਰ ਕਰਮੰ ॥ ਘਰ ਘਰ ਵੀਰੰ ॥ ਪਰਹਰ ਧੀਰੰ ॥੧੫੮॥
Forsaking good action, all will accept the enemy`s dharma and abandoning the forbearance, there will be sinful actions in every home.158.

ਜਲ ਥਲ ਪਾਪੰ ॥ ਪਰਹਰ ਜਾਪੰ ॥ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ॥ ਤਹ ਤਹ ਪੇਖਾ ॥੧੫੯॥
Wherever we shall be able to see, only sin will be visible everywhere instead of the Name of the Lord, both in water and on plain.159.

ਘਰ ਘਰ ਪੇਖੈ ॥ ਦਰ ਦਰ ਲੇਖੈ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਅਰਚਾ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਚਰਚਾ ॥੧੬੦॥
Even after searching in every home, no worship and prayer and no discussion on Vedas will be seen or heard.160.

ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥
MADHUBHAAR STANZA

ਸਭ ਦੇਸ ਢਾਲ ॥ ਜਹ ਤਹ ਕੁਚਾਲ ॥ ਜਹ ਤਹ ਅਨਰਥ ॥ ਨਹੀ ਹੋਤ ਅਰਥ ॥੧੬੧॥
The vicious conduct will be visible in all the countries and there be meaninglessness instead of meaningfulness everywhere.161.

ਸਭ ਦੇਸ ਰਾਜ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਕੁਕਾਜ ॥ ਨਹੀ ਹੋਤ ਨਿਆਇ ॥ ਜਹ ਤਹ ਅਨਯਾਇ ॥੧੬੨॥
Evil action were committed throughout the country and everywhere there was injustice instead of justice.162.

ਛਿਤ ਭਈ ਸੁੱਦ੍ਰ ॥ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤ ਛੁੱਦ੍ਰ ॥ ਤਹ ਬਿੱਪ ਏਕ ॥ ਜਿਹ ਗੁਨ ਅਨੇਕ ॥੧੬੩॥
All the people of the earth became Shudras and all were absorbed in base acts; there was only one Brahmin there who was full of virtues.163.

ਪਾਧਰੀ ਛੰਦ ॥
PAADHARI STANZA

ਨਿਤ ਜਪਤ ਬਿਪ੍ਰ ਦੇਬੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥ ਜਿਹ ਕੀਨ ਧੂਮ੍ਰ ਲੋਚਨ ਦੁਖੰਡ ॥ ਜਿਹ ਕੀਨ ਦੇਵ ਦੇਵਿਸ ਸਹਾਇ ॥ ਜਿਹ ਲੀਨ ਰੁਦ੍ਰ ਕਰਿ ਦੈ ਬਚਾਇ ॥੧੬੪॥
A Brahmin always worshipped that goddess, who had chopped the demon named Dhumarlochan into two parts, who had helped the gods and even saved Rudra.164.

ਜਿਹ ਹਤੇ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਬੀਰ ॥ ਜਿਨ ਜੀਤ ਇੰਦ੍ਰ ਕੀਨੇ ਫਕੀਰ ॥ ਤਿਨ ਗਹੀ ਸ਼ਰਨ ਜਗਮਾਤ ਜਾਇ ॥ ਤਿਹ ਕੀਅਸ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵ ਰਾਇ ॥੧੬੫॥
That goddess had destroyed Shumbh and Nishumbh, who had even conquered Indra and made him poor; Indra had taken refuge with the mother of the world, who had made him king of the gods again.165.

ਤਿਹ ਜਪਤ ਰੈਣ ਦਿਨ ਦਿਜ ਉਦਾਰ ॥ ਜਿਹ ਹਣਿਓ ਰੋਸ ਰਣ ਬਾਸਵਾਰ ॥ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁਤੀ ਤਾਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੁਚਾਰ ॥ ਤਹ ਗਇਓ ਨਾਹ ਦਿਨ ਇਕ ਨਿਹਾਰ ॥੧੬੬॥
That Brahmin worshipped that goddess night and day, who in her fury had killed the demons of the nether-world; that Brahmin had a characterless (prostitute) wife in his home; one day she saw her husband performing the worship and offerings.166.

ਤ੍ਰੀਯੋ ਬਾਚ ਪਤਿ ਸੋ ॥
Speech of the wife addressed to the husband :

ਕਿਹ ਕਾਜ ਮੂੜ ਸੇਵੰਤ ਦੇਵ ॥ ਕਿਹ ਹੇਤ ਤਾਸ ਬੁੱਲਤ ਅਭੇਵ ॥ ਕਿਹ ਕਾਰਣ ਵਾਹਿ ਪਗਿਅਨ ਪਰੰਤ ॥ ਕਿਮ ਜਾਨ ਬੂਝ ਦੋਜਕ ਗਿਰੰਤ ॥੧੬੭॥
O fool ! why are you worshipping the goddess and for what prupose you are uttering these mysterious mantras? Why are you falling at her feet and deliberately making an effort for going to hell?167.

ਕਿਹ ਕਾਜ ਮੂਰਖ ਤਿਹ ਜਪਤ ਜਾਪ ॥ ਨਹੀ ਡਰਤ ਤਉਨ ਕੇ ਥਪਤ ਥਾਪ ॥ਕੈਹੋ ਪੁਕਾਰ ਰਾਜਾ ਸਮੀਪ ॥ ਦੈ ਹੈ ਨਿਕਾਰ ਤੁਹਿ ਬਾਂਧ ਦੀਪ ॥੧੬੮॥
O fool ! for what purpose you are repeating her Name, and do you not have any fear while repeating her Name ? I shall tell the king about your worship and he will exile you after arresting you.”168.

ਨਹੀ ਲਖਾ ਤਾਹਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਨਾਰ ॥ ਧਰਮਾਰਥ ਆਨ ਲਿੱਨੇ ਵਤਾਰ ॥ ਸੂਦ੍ਰੰ ਸਮੱਸਤ ਨਾਸਾਰਥ ਹੇਤ ॥ ਕਲਕੀ ਵਤਾਰ ਕਰਬੇ ਸਚੇਤ ॥੧੬੯॥
That vile woman did not know that the Lord had incarnated Himself for the protection of the people with the wisdom of Shudras and for making the people cautious, the Lord had incarnated Himself as Kalki.169.

ਹਿਤ ਜਾਨ ਤਾਸ ਹਟਕਿਓ ਕੁਨਾਰ ॥ ਨਹੀ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਸ ਬੁੱਲੈ ਭਤਾਰ ॥ ਤਬ ਕੁੜੀ ਨਾਰ ਚਿਤ ਰੋਸ ਠਾਨ ॥ ਸੰਭਲ ਨਰੇਸ਼ ਤਨ ਕਹੀ ਆਨ ॥੧੭੦॥
He rebuked his wife, realizing her welfare and because of the fear of public discussion, the husband kept silent; on this, that woman got enraged and going before the king of the town of Sambhal, she related the whole episode.170.

ਪੂਜੰਤ ਦੇਵੇ ਦੀਨੇ ਦਿਖਾਇ ॥ ਤਿਹ ਗਹਾ ਕੋਪ ਕਰਿ ਸੂਦ੍ਰ ਰਾਇ ॥ ਗਹਿ ਤਾਹਿ ਅਧਿਕ ਦੀਨੀ ਸਜਾਇ ॥ ਕੈ ਹਨਤ ਤੋਹ ਕੈ ਜਪ ਨ ਮਾਇ ॥੧੭੧॥
She showed the worshipping Brahmin to the king and the Shudra king getting infuriated, arrested him and giving him the hard punishment, the king said, “I shall kill you, or you abandon the worship of the goddess.”171.

ਰਾਜਾ ਸੂਦ੍ਰ ਬਾਚ ॥
Speech of the Shudra king :

ਨਹੀ ਹਨਤ ਤੋਹ ਦਿਜ ਕਹੀ ਆਜ ॥ ਨਹੀ ਬੋਰ ਬਾਰ ਮੋ ਪੂਜ ਸਾਜ ॥ ਕੈ ਤਜਹੁ ਸੇਵ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥ ਨਹੀ ਕਰਤ ਆਜ ਤੋਕੋ ਦੁਖੰਡ ॥੧੭੨॥
O Brahmin ! throw away this material of worship in the water, otherwise I shall kill you today; abandon the worship of the goddess, otherwise I shall chop you into two parts.”172.

ਬਿਪ੍ਰ ਵਾਚ ਰਾਜਾ ਸੋ ॥
Spech of the Brahmin addressed to the king :

ਕੀਜੈ ਦੁਖੰਡ ਨਹੀ ਤਜੋ ਸੇਵ ॥ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਾਚੁ ਤੁਹ ਕਹੋ ਦੇਵ ॥ ਕਿਉ ਨ ਹੋਹਿ ਟੂਕ ਤਨ ਕੇ ਹਜਾਰ ॥ ਨਹੀ ਤਜੋ ਪਾਇ ਦੇਵੀ ਉਦਾਰ ॥੧੭੩॥
O king ! I am telling you the truth; you may cut me into two parts, but I cannot leave the worship of the without hesitation, I shall not leave the feet of the goddess.”173.

ਸੁਨ ਭਯੋ ਬੈਣ ਸ਼ੂਦਰ ਸੁ ਕ੍ਰੁੱਧ ॥ ਜਣੁ ਜੁਟਯੋ ਆਣਿ ਮਕਰਾਛ ਜੁੱਧ ॥ ਦੋਊ ਦ੍ਰਿਗ ਸਕ੍ਰੁਧ ਸ੍ਰੋਨਤ ਚੁਚਾਨ ॥ ਜਨ ਕਾਲ ਤਾਹਿ ਦੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ॥੧੭੪॥
Hearing these words, the Shudra king fell upon the Brahmin like the demon Makraksha on the enemy; the blood gushed up from both the eyes of the Yama-like king.174.

ਅਤਿ ਗਰਬ ਮੂੜ ਭ੍ਰਿੱਤਨ ਬੁਲਾਇ ॥ ਉੱਚਰੇ ਬੈਣ ਇਹ ਹਣੋ ਜਾਇ ॥ ਲੈ ਗਏ ਤਾਸ ਦ੍ਰੋਹੀ ਦੁਰੰਤ ॥ ਜਹ ਸੰਭ੍ਰ ਸੁਭ ਦੇਵਲ ਸੁਭੰਤ ॥੧੭੫॥
That foolish king called his servants and said, “Kill this Brahmin.” Those tyrants took him to the temple of the goddess.175.

ਤਿਹ ਬਾਧ ਆਂਖ ਮੁਸਕੈ ਚੜਾਇ ॥ ਕਰ ਲੀਨ ਕਾਢ ਅਸ ਕੋ ਨਚਾਇ ॥ਜਬ ਲਗੇ ਦੇਨ ਤਿਹ ਤੇਗ ਤਾਨ ॥ ਤਬ ਕੀਯੋ ਕਾਲ ਕੋ ਬਿਧ੍ਰ ਧਿਆਨ ॥੧੭੬॥
Tying the bandage before his eyes and tying his hands, they took out the glistening sword; when they were about to strike the blow with the sword, then that Brahmin remembered KAL (death).176.

ਜਬ ਕੀਯੋ ਚਿਤ ਮੋ ਬਿਪ੍ਰ ਧਿਆਨ ॥ ਤਿਹ ਦੀਨ ਦਰਸ ਤਬ ਕਾਲ ਆਨ ॥ਨਹੀ ਕਰੋ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਮਾਂਝਿ ਏਕ ॥ ਤਵ ਹੇਤ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਹਨਿ ਹੈ ਅਨੇਕ ॥੧੭੭॥
When the Brahmin mediated on KAL (death), then he appeared before him and said, “Do not worry in your mind, I shall kill many enemies for your sake.”177.

ਤਬ ਪਰੀ ਸ਼ੂੰਕ ਭੋਰਹ ਮਝਾਰ ॥ ਉਪਜਿਓ ਆਨ ਕਲਕੀ ਵਤਾਰ ॥ ਤਾੜ ਪ੍ਰਮਾਨੁ ਕਰੀਅਸ ਉਤੰਗ ॥ ਤਰ ਕੱਛ ਸੁ ਵੱਛ ਤਾਜੀ ਸੁਰੰਗ ॥੧੭੮॥
Then a dreadful sound was heard from the basement of the temple and Kalki incarnation manifested Himself; he was long like the palm tree; He had bedecked His waist with quiver and he was riding on a beautiful horse.178.

ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ॥
SIRKHANDI STANZA

ਵੱਜੇ ਨਾਦ ਸੁਰੰਗੀ ਧੱਕਾ ਘੋਰੀਆ ॥ ਨੱਚੇ ਜਾਣ ਫਿਰੰਗੀ ਵੱਜੇ ਘੁੰਘਰੂ ॥
There was a loud sound and the heroic spirits began to dance tying small bells round the ankles;

ਗਦਾ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਨਿਖੰਗੀ ਝੂਲਨ ਬੈਰਖਾਂ ॥ ਸਾਵਣ ਜਾਣ ਉਮੰਗੀ ਘਟਾ ਡਰਾਵਣੀ ॥੧੭੯॥
The maces, tridents, quivers and lances swung and waved like the dark clouds of Sawan.179.

ਬਾਣੇ ਅੰਗ ਭੁਜੰਗੀ ਸਾਵਲ ਸੋਹਣੇ ॥ ਤ੍ਰੈ ਸੈ ਹੱਥ ਉਤੰਗੀ ਖੰਡਾ ਧੂਹਿਆ ॥
The army (with Kalki) had worn beautiful garments and that three hundred hands long-sized Kalki drew out his double-edged sword;

ਤਾਜੀ ਭਉਰ ਪਿਲੰਗੀ ਛਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ॥ ਭੰਗੀ ਜਾਣ ਭਿੜੰਗੀ ਨੱਚੇ ਦਾਇਰੀ ॥੧੮੦॥
The horses sprung like leopards and began to rotate.180.

ਬੱਜੇ ਨਾਦ ਸੁਰੰਗੀ ਅਣੀਆਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ॥ ਪੈਰੈ ਧਾਰ ਪਵੰਗੀ ਫਉਜਾਂ ਚੀਰ ਕੈ ॥
The trumpets were sounded and the armies confronted each other; the warriors advanced through the armies;

ਉਠੈ ਛੈਲ ਛਲੰਗੀ ਛਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ॥ ਝਾੜ ਝੜਾਕ ਝੜੰਗੀ ਤੇਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ॥੧੮੧॥
They sprang and revolved and the swords struck with jerks.181.

ਸਮਾਨਕਾ ਛੰਦ ॥
SAMANKA STANZA

ਜੂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੈ ਸਬੈ ॥ ਸੁ ਭਾਜ ਭਾਜ ਗੇ ਤਬੈ ॥ ਕਹਿਓ ਸੁ ਸੋਭ ਸੋਭ ਹੀ ॥ਬਿਲੋਕ ਲੋਕ ਲੋਭ ਹੀ ॥੧੮੨॥
Seeing him, all ran away, everyone coveted to see him.182.

ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਰਾਜਈ ॥ ਬਿਲੋਕ ਭਾਨ ਲਾਜਈ ॥ ਸੁ ਚੰਡ ਤੇਜ ਇਉਂ ਲਸੈਂ ॥ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੋਤ ਕੋ ਹਸੈਂ ॥੧੮੩॥
Seeing his powerful form, the sun is feeling shy and his effulgence is mocking the powerful light.183.

ਸੁ ਕੋਪ ਕੋਪ ਕੈ ਹਠੀ ॥ ਚਪੇ ਚਿਰਾਇ ਜਿਉ ਭਠੀ ॥ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੰਡਲੀ ਲਸੈਂ ॥ਕਿ ਮਾਰਤੰਡ ਕੋ ਹਸੈਂ ॥੧੮੪॥
The persistent warriors in rage are inflamed like the furnace; the powerful group of warriors is even scoffing at the sun.184.

ਸੁ ਕੋਪ ਓਪ ਦੈ ਬਲੀ ॥ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਡਲੀ ਚਲੀ ॥ ਸੁ ਅਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਨ ਲੈ ॥ ਬਿਸੇਖ ਵੀਰ ਮਾਨ ਕੈ ॥੧੮੫॥
The soldiers of the king advanced in rage and they were holding their arms and weapons in their hands.185.

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥
TOMAR STANZA

ਭਟ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਨਚਾਇ ॥ ਚਿਤ ਕੋਪ ਓਪ ਬਢਾਇ ॥ ਤਰ ਕੱਛੁ ਅੱਛ ਤੁਰੰਗ ॥ ਰਣ ਰੰਗ ਚਾਰ ਉਤੰਗ ॥੧੮੬॥
Imbued with the idea of fighting, getting enraged, the warriors riding the horses are swinging their arms and weapons.186.

ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੀਸਤ ਦਾਂਤ ॥ ਕਹਿ ਆਪ ਆਪਨ ਬਾਤ ॥ ਭਟ ਭਰੇ ਹਵ ਹੁਐ ਵੀਰ ॥ ਕਰ ਕੋਪ ਛਾਡਤ ਤੀਰ ॥੧੮੭॥
In their fury, they are grinding their teeth and talking in themselves and filled with ego these warriors are discharging their arrows.187.

ਕਰ ਕੋਪ ਕਲਿ ਅਵਤਾਰ ॥ ਗਹਿ ਪਾਨ ਅਜਾਨ ਕੁਠਾਰ ॥ ਤਨਕੇਕ ਕੀਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥ ਭਟ ਜੂਝ ਗਯੋ ਸੈ ਚਾਰ ॥੧੮੮॥
Kalki, getting infuriated caught hold of His axe in his long arms and with its slightest blow, four hundred warriors died and fell down.188.

ਭੜਥੂਆ ਛੰਦ ॥
BHARTHUAA STANZA

ਢਢੰਕੰਤ ਢੋਲੰ ॥ ਬਬੰਕੰਤ ਬੋਲੰ ॥ ਉਛੰਕੰਤ ਤਾਜੀ ॥ ਗਜੰਕੰਤ ਗਾਜੀ ॥੧੮੯॥
The drums sounded, the horses swung and the warriors thundered.189.

ਛੁਟੰਕੰਤ ਤੀਰੰ ॥ ਬਬੰਕੰਤ ਬੀਰੰ ॥ ਢਲੰਕੰਤ ਢਾਲੰ ॥ ਉਠੰਕੰਤ ਤਾਲੰ ॥੧੯੦॥
The thundering warriors discharged arrows, their shields were raised and the rhythmic sound was heard.190.

ਖਿਮੰਕੰਤ ਖੱਗੰ ॥ ਧਧੰਕੰਤ ਧੱਗੰ ॥ ਛੁਟੰਕੰਤ ਨਾਲੰ ॥ ਉਠੰਕੰਤ ਜ੍ਵਾਲੰ ॥੧੯੧॥
The daggers glistened, the flaming fires blazed and the flames rose high.191.

ਬਹੰਤੰਤ ਘਾਯੰ ॥ ਝਲੰਕੰਤ ਚਾਯੰ ॥ ਡਿਗੰਤੰਤ ਬੀਰੰ ॥ ਭਿਗੰਤੰਤ ਭੀਰੰ ॥੧੯੨॥
The blood oozed out from the wounds, which demonstrated the zeal of the warriors; they ran and fell in the multitude.192.

ਟੁਟੰਦੰਤ ਖੋਲੰ ॥ ਢਮੰਕੰਤ ਢੋਲੰ ॥ ਟੁਟੰਕੰਤ ਤਾਲੰ ॥ ਨਚੰਤੰਤ ਬਾਲੰ ॥੧੯੩॥
The helmets broke, the drums sounded and the heavenly damsels danced in consonance with the tune.193.

ਗਿਰੰਤੰਤ ਅੰਗੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਜੰਗੰ ॥ ਚਲੰਤੰਤ ਤੀਰੰ ॥ ਭਟੰਕੰਤ ਭੀਰੰ ॥੧੯੪॥
The limbs were chopped, they fell down and because of the discharged arrows, the warriors were tossed about violently.194.

ਜੁਝੰਤੰਤ ਵੀਰੰ ॥ ਭਜੰਤੰਤ ਭੀਰੰ ॥ ਕਰੰਤੰਤ ਕ੍ਰੋਹੰ ॥ ਭਰੰਤੰਤ ਰੋਹੰ ॥੧੯੫॥
The warriors fought bravely and the cowards ran away; the heroic fighters were filled with anger and malice.195.

ਤਜੰਤੰਤ ਤੀਰੰ ॥ ਭਜੰਤੰਤ ਭੀਰੰ ॥ ਬਹੰਤੰਤ ਘਾਯੰ ॥ ਝਲੰਤੰਤ ਜਾਯੰ ॥੧੯੬॥
With the discharge of the arrows, the cowards ran away and the zeal was exhibited by the oozing wounds.196.

ਤਤੰਕੰਤ ਅੰਗੰ ॥ ਜੁਟੰਕੰਤ ਜੰਗੰ ॥ ਉਲੰਥੰਤ ਲੁਥੰ ॥ ਪਲੰਥਤ ਜੁੱਥੰ ॥੧੯੭॥
The limbs and corpses of the warriors engaged in war fell up and down.197.

ਢਲੰਕੰਤ ਢਾਲੰ ॥ ਪੁਅੰਤੰਤ ਮਾਲੰ ॥ ਨਚੰਤੰਤ ਈਸੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਸੀਸੰ ॥੧੯੮॥
The shields gleamed and seeing the chopped heads, Shiva began to dance and wear the rosaries of skulls.198.

ਉਛੰਕੰਤ ਤਾਜੀ ॥ ਬਹੰਤੰਤ ਗਾਜੀ ॥ ਲੁਟੰਤੰਤ ਲੁੱਥੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਮੁੱਖੰ ॥੧੯੯॥
The horses sprang and the warriors seeing the corpses and chopped heads got pleased.199.

ਤਪੰਤੰਤ ਤੇਗੰ ॥ ਚਮੰਕੰਤ ਬੇਗੰ ॥ ਨਚੇ ਮੁੰਡ ਮਾਲੀ ॥ ਹਸੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ॥੨੦੦॥
The swords saturated with hot blood glistened and Shiva danced and laughed.200.

ਜੁਟੰਤੰਤ ਵੀਰੰ ॥ ਛੁਟੰਤੰਤ ਤੀਰੰ ॥ ਬਰੰਤੰਤ ਬਾਲੰ ॥ ਢਲੰਤੰਤ ਢਾਲੰ ॥੨੦੧॥
The warriors, getting together, began to discharge arrows and taking their gleaming shields they began to wed the heavenly damsels.201.

ਸੁਮੰਤੰਤ ਮੱਦੰ ॥ ਉਠੈ ਸੱਦ ਗੱਦੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਅੰਗੰ ॥ ਗਿਰਤੰਤ ਜੰਗੰ ॥੨੦੨॥
The intoxicated sound is rising from all the four sides and the chopped limbs are falling down in the battlefield.202.

ਚਲੰਤੰਤ ਚਾਯੰ ॥ ਜੁਝੰਤੰਤ ਜਾਯੰ ॥ ਰਣੰਕੰਤ ਨਾਦੰ ॥ ਬਜੰਤੰਤ ਬਾਦੰ ॥੨੦੩॥
The warriors are fighting with each other with great zeal and the musical instruments are being and played in the battlefield.203.

ਪੁਅੰਤੰਤ ਪਤ੍ਰੀ ॥ ਲਗੰਤੰਤ ਅਤ੍ਰੀ ॥ ਬਜੰਤੰਤ ਅਤ੍ਰੰ ॥ ਜੁਝੰਤੰਤ ਛਤ੍ਰੰ ॥੨੦੪॥
The tips of the arms and weapons are entering the bodies and the Kshatriyas are striking their arms and weapons in the battlefield.204.

ਗਿਰੰਤੰਤ ਭੂਮੀ ॥ ਉਠੰਤੰਤ ਝੂਮੀ ॥ ਰਟੰਤੰਤ ਪਾਨੰ ॥ ਜੁਝੰਤੰਤ ਜੁਆਨੰ ॥੨੦੫॥
The warriors falling on the earth and then swinging up and fighting are shouting for water.205.

ਚਲੰਤੰਤ ਬਾਣੰ ॥ ਰੁਕੰਤੰਤ ਦਿਸਾਣੰ ॥ ਗਿਰੰਤੰਤ ਬੀਰੰ ॥ ਭਜੰਤੰਤ ਭੀਰੰ ॥੨੦੬॥
The directions have disappeared by the discharge of arrows; the warriors are falling and the cowards are running away.206.

ਨਚੰਤੰਤ ਈਸੰ ॥ ਪੁਅੰਤੰਤ ਸੀਸੰ ॥ ਬਜੰਤੰਤ ਲਉਰੂ ॥ ਭ੍ਰਮੰਤੰਤ ਭਉਰੂ ॥੨੦੭॥
Shiva while dancing and playing his tabor is roaming and wearing the rosaries of skulls.207.

ਨਚੰਤੰਤ ਬਾਲੰ ॥ ਤੁਟੰਤੰਤ ਤਾਲੰ ॥ ਮਚੰਤੰਤ ਵੀਰੰ ॥ ਭਜੰਤੰਤ ਭੀਰੰ ॥੨੦੮॥
The heavenly damsels are dancing and with the dreadful fighting by warriors and running away by the cowards, there is a break in the tune.208.

ਲਗੰਤੰਤ ਬਾਣੰ ॥ ਢਹੰਤੰਤ ਜੁਆਣੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਅੱਧੰ ॥ ਭਟੰਤੰਤ ਬੱਧੰ ॥੨੦੯॥
The warriors fall on being struck by the arrows and the headless trunks of the warriors are being chopped through the middle.209.

ਖਹੰਤੰਤ ਖੂਨੀ ॥ ਚੜੈ ਚਉਪ ਦੂਨੀ ॥ ਬਹੰਤੰਤ ਅਤ੍ਰੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਛਤ੍ਰੰ ॥੨੧੦॥
The blood-spilling warriors are fighting with double zeal and with the blows of the arms, the canopies of the warriors being cut down, are falling.210.

ਬਹੰਤੰਤ ਪੱਤ੍ਰੀ ॥ ਜੁਝੰਤੰਤ ਅੱਤ੍ਰੀ ॥ ਹਿਣੰਕੰਤ ਤਾਜੀ ॥ ਕਣੰਛੰਤ ਗਾਜੀ ॥੨੧੧॥
The tips of the striking arms are piercing the bodies; the horses are neighing and the warriors are thundering.211.

ਤੁਤੰਤੰਤ ਚਰਮੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਬਰਮੰ ॥ ਗਿਰੰਤੰਤ ਭੂਮੀ ॥ ਉਠੰਤੰਤ ਘੂਮੀ ॥੨੧੨॥
The shields and the armours are being cut; the warriors are falling on the earth and getting up while swinging.212.

ਰਟੰਤੰਤ ਪਾਨੰ ॥ ਕਟੰਤੰਤ ਜੁਆਨੰ ॥ ਉਡੰਤੰਤ ਏਕੰ ॥ ਗਡੰਤੰਤ ਨੇਕੰ ॥੨੧੩॥
The hands have fought with hands; the young soldiers being chopped and the arrows, flying numerously are being planted in the bodies.213.

ਅਨੂਪ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ॥
ANOOP NIRAAJ STANZA

ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਦਿੱਖ ਕੈ ਸੁ ਕ੍ਰੁੱਧ ਜੋਧਣੰ ਬਰੰ ॥ ਸਨੱਧਬੱਧ ਉੱਦਿਤੰ ਸੁ ਕੋਪ ਓਪ ਦੇ ਰਣੰ ॥
Seeing the unique beauty, the warriors are getting infuriated and wearing their weapons are reaching in the war-arena;

ਚਹੰਤ ਜੈਤ ਪਤ੍ਰਣੰ ਕਰੰਤ ਘਾਵ ਦੁੱਧਰੰ ॥ ਤੁਟੰਤ ਅਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਣੋ ਲਸੰਤ ਉੱਜਲੋ ਫਲੰ ॥੨੧੪॥
The warriors are inflicting wounds from both the sides and are hoping to get the declaration of victory; with the breakage of weapons, their bright tips are being seen.214.

ਉਠੰਤ ਭਉਰ ਭੂਰਣੋ ਕਢੰਤ ਭੈਕਰੀ ਸੁਰੰ ॥ ਭਜੰਤ ਭੀਰ ਭੈਕਰੰ ਬਜੰਤ ਬੀਰ ਸੁ ਪ੍ਰਭੰ ॥
The warriors rotating while roaming, are raising dreadful sounds; seeing the glory of the warriors, the cowards are running away;

ਤੁਟੰਤ ਤਾਲ ਤੱਥਿਯੰ ਨਚੰਤ ਈਸ੍ਰਣੋ ਰਣੰ ॥ ਖਹੰਤ ਖਿਤ੍ਰਣੋ ਖਗੰ ਨਿਨੱਦਿ ਗੱਦਿ ਘੁੰਘਰੰ ॥੨੧੫॥
Shiva is engaged in Tandava dance and the daggers are colliding with one another producing various types of sounds.215.

ਭਜੰਤ ਆਸੁਰੀ ਸੁਤੰ ਉਠੰਤ ਭੈ ਕਰੀ ਧੁਣੰ ॥ ਚਲੰਤ ਤੀਛਣੋ ਸਰੰ ਸਿਲੇਣ ਉੱਜਲੀ ਕ੍ਰਿਤੰ ॥
The sons of the demons, getting, frightened are running away and the sharp arrows are being discharged on them;

ਨਚੰਤ ਰੰਗ ਜੋਗਣੰ ਚਚੱਕਿ ਚਉਦਣੋ ਦਿਸੰ ॥ ਕਪੰਤ ਕੁੰਦਨੋ ਗਿਰੰ ਤ੍ਰਿਸੰਤ ਸਰਬਤੋ ਦਿਸੰ ॥੨੧੬॥
The Yoginis are dancing in the fourteen directions and the Sumeru mountain are trembling.216.

ਨਚੰਤ ਕੀਰ ਬਾਵਣੰ ਖਹੰਤ ਬਾਹਣੀ ਧੁਜੰ ॥ ਬਰੰਤ ਅੱਛ੍ਰਣੋ ਭਟੰ ਪ੍ਰਬੀਨ ਚੀਨ ਸੁ ਪ੍ਰਭੰ ॥
All the warriors of Shiva are dancing and the heavenly damsels, after recognizing the fierce fighters are wedding them;

ਬਕੰਤ ਡਉਰ ਡਾਮਰੀ ਅਨੰਤ ਤੰਤ੍ਰਣੋ ਰਿਸੰ ॥ ਹਸੰਤ ਜੱਛ ਗੰਧ੍ਰਬੰ ਪਿਸਾਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਨੰ ॥੨੧੭॥
The witches in their fury are shouting and the yaskshas, gandharvas, imps, ghosts, fiends etc. are laughing.217.

ਭਰੰਤ ਚੁੰਚ ਚਾਵਡੀ ਭਛੰਤ ਫਿਕ੍ਰਣੀ ਤਨੰ ॥ ਡਕੰਤ ਡਾਕਣੀ ਡੁਲੰ ਡਰੰਤ ਪਤ੍ਰ ਸ੍ਰੋਣਤੰ ॥
The vultures flying and revolving, are devouring flesh and the vampires are drinking blood, filling it in their bowls;

ਪਿਪੰਤਯਾ ਸਵੰ ਸੁਭੰ ਹਸੰਤ ਮਾਰਜਨੀ ਮ੍ਰਿੜੰ ॥ ਅਟੁਟ ਹਾਸਣੋ ਹਸੰ ਖਿਮੰਤ ਉੱਜਲੌੰ ਅਸੰ ॥੨੧੮॥
The female ghosts and fiends are laughing while drinking blood and the luster of the swords is being seen and the continued laughter is being heard in the battlefield.218.

ਅਕਵਾ ਛੰਦ ॥
AKWA STANZA

ਜੁੱਟੇ ਵੀਰੰ ॥ ਛੁੱਟੇ ਤੀਰੰ ॥ ਜੁੱਝੇ ਤਾਜੀ ॥ ਡਿੱਗੇ ਗਾਜੀ ॥੨੧੯॥
The warriors fought, the arrows were discharged, the horses died and the fighters fell down.219.

ਬੱਜੇ ਜੁਆਣੰ ॥ ਬਾਹੇ ਬਾਣੰ ॥ ਰੁੱਝੇ ਜੰਗੰ ॥ ਜੁਝੇ ਅੰਗੰ ॥੨੨੦॥
The soldiers discharging their arrows and being absorbed in the war are fighting with various limbs.220.

ਤੁੱਟੇ ਤੰਗੰ ॥ ਫੁੱਟੇ ਅੰਗੰ ॥ ਸੱਜੇ ਸੂਰੰ ॥ ਘੁੱਮੀ ਹੂਰੰ ॥੨੨੧॥
The swords are broken, the limbs are heavenly damsels are roaming for wedding them.221.

ਜੁੱਝੇ ਹਾਥੀ ॥ ਰੁੱਝੇ ਸਾਥੀ ॥ ਉੱਭੇ ਉਸਟੰ ॥ ਸੁੱਭੇ ਪੁਸਟੰ ॥੨੨੨॥
The elephants are engaged in fighting with other elephants; the camels, very high, are absorbed in fighting with other powerful camels.222.

ਫੱਟੇ ਬੀਰੰ ॥ ਛੁੱਟੇ ਤੀਰੰ ॥ ਡਿੱਗੇ ਭੂਮੰ ॥ ਉੱਠੇ ਘੂਮੰ ॥੨੨੩॥
With the discharge of arrows, the warriors being chopped are falling on the ground; they are getting up again.223.

ਬੱਕੈ ਮਾਰੰ ॥ ਚੱਕੈ ਚਾਰੰ ॥ ਸੱਜੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰੰ ॥ ਬੱਜੈ ਅਸਤ੍ਰੰ ॥੨੨੪॥
They are shouting “kill, kill” in all the four directions and bedecking themselves, they are striking their weapons.224.

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥
CHAACHARI STANZA

ਜੁਝਾਰੇ ॥ ਅਪਾਰੇ ॥ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ਬਿਚਾਰੇ ॥੨੨੫॥
There are seen many warriors able to confront the very great power and there are also seen those in helpless condition.225.

ਹਕਾਰੈ ॥ ਪਚਾਰੈ ॥ ਬਿਚਾਰੈ ॥ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ॥੨੨੬॥
The warriors are challenging and are consciously striking blows.226.

ਸੁਤਾਜੀ ॥ ਸਿਰਾਜੀ ॥ ਸਲਾਜੀ ॥ ਬਿਰਾਜੀ ॥੨੨੭॥
The warriors of Shiraz sat down after feeling shy.227.

ਉਠਾਵੈ ॥ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਭ੍ਰਮਾਵੈ ॥ ਚਖਾਵੈ ॥੨੨੮॥
Kalki inspires them to get up and cause them to see; he revolves the sword and strikes its edge.228.

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਤ ਛੰਦ ॥
KRAPAAN KRAT STANZA

ਜਹਾ ਤੀਰ ਛੁਟਤ ॥ ਰਣ ਧੀਰ ਜੁਟਤ ॥ ਬਰਬੀਰ ਉਠਤ ॥ ਤਨ ਤ੍ਰਾਣ ਫੁਟਤ ॥੨੨੯॥
Where the warriors are fighting and the arrows are being discharged, there the warriors get up and their armours, being shattered are falling down.229.

ਰਣ ਬੀਰ ਗਿਰਤ ॥ ਭਵ ਸਿੰਧ ਤਰਤ ॥ ਨਭ ਹੂਰ ਫਿਰਤ ॥ ਬਰ ਬੀਰ ਬਰਤ ॥੨੩੦॥
The warriors falling down in the war-arena are ferrying across the ocean of fear and the heavenly damsels roaming in the sky, are wedding the warriors.230.

ਰਣ ਨਾਦ ਬਜਤ ॥ ਸੁਣ ਭੀਰ ਭਜਤ ॥ ਰਣ ਭੂਮ ਤਜਤ ॥ ਮਨ ਮਾਝ ਲਜਤ ॥੨੩੧॥
Listening to the musical instruments of the battlefield, the cowards are running away and abandoning the battlefield, they are feeling shy.231.

ਫਿਰ ਫੇਰ ਲਰਤ ॥ ਰਣ ਜੁੱਝ ਮਰਤ ॥ ਨਹ ਪਾਵ ਟਰਤ ॥ ਭਵ ਸਿੰਧ ਤਰਤ ॥੨੩੨॥
The warriors are again rotating and embracing death by fighting; they do not retrace even one step from the battlefield and are ferrying across the dreadful ocean of Samsara by dying.232.

ਰਣ ਰੰਗ ਮਚਤ ॥ ਚਤੁਰੰਗ ਫਟਤ ॥ ਸਰਬੰਗ ਲਟਤ ॥ ਮਨ ਮਾਨ ਘਟਤ ॥੨੩੩॥
In the dreadful war, the fourfold army was scattered into fragments and because of the infliction of wounds on the bodies of the warriors, their honour and respect declined.233.

ਬਰ ਬੀਰ ਭਿਰਤ ॥ ਨਹੀ ਨੈਕ ਫਿਰਤ ॥ ਜਬ ਚਿੱਤ ਚਿਰਤ ॥ ਉਠ ਸੈਨ ਘਿਰਤ ॥੨੩੪॥
Without retracing their steps even slightly, the warriors are fighting and in anger, they are besieging the army.234.

ਗਿਰ ਭੂਮ ਪਰਤ ॥ ਸੁਰ ਨਾਰ ਬਰਤ ॥ ਨਹੀ ਪਾਵ ਟਰਤ ॥ ਮਨ ਕੋਪ ਭਰਤ ॥੨੩੫॥
They fall down on the earth after dying and the women of gods are wedding them; the warriors getting enraged in their mind, do not retrace even one step.235.

ਕਰ ਕੋਪ ਮਡਤ ॥ ਪਗ ਦ੍ਵੈ ਨ ਭਜਤ ॥ ਕਰ ਰੋਸ ਲਰਤ ॥ ਗਿਰ ਭੂਮ ਪਰਤ ॥੨੩੬॥
Getting infuriated, the warriors do not run for two steps and fighting in anger, they fall on the ground.236.

ਰਣ ਨਾਦ ਬਜਤ ॥ ਸੁਣ ਮੇਘ ਲਜਤ ॥ ਸਭ ਸਾਜ ਸਜਤ ॥ ਪਗ ਦ੍ਵੈ ਨ ਭਜਤ ॥੨੩੭॥
Because of the sound of the musical instruments of the battlefield the clouds are feeling shy and the bedecked warriors are not retracing, even slightly.237.

ਰਣ ਚੱਕ੍ਰ ਚਲਤ ॥ ਦੁਤਿ ਮਾਨ ਦਲਤ ॥ ਗਿਰ ਮੇਰ ਹਲਤ ॥ ਭਟ ਸ੍ਰੋਣ ਪਲਤ ॥੨੩੮॥
The striking discs are shattering the glory and pride of the warriors; because of the dreadfulness of war, the Sumeru mountain has also trembled and the steam of the blood of the warriors is flowing.238.

ਰਣ ਰੰਗ ਮਚਤ ॥ ਬਰ ਬੰਬ ਬਜਤ ॥ ਰਣ ਖੰਭ ਗਡਤ ॥ ਅਸਵਾਰ ਮਡਤ ॥੨੩੯॥
The dreadful war is going on with terrible explosions and the horse-riders are fixing their columns of victory.239.

ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਤ ॥ ਕਰ ਕੋਪ ਭਿਰਤ ॥ ਨਹੀ ਫਿਰੈ ਫਿਰਤ ॥ ਅਤਿ ਚਿੱਤ ਚਿਰਤ ॥੨੪੦॥
Holding their swords in fury, the warriors are fighting and fighting with the strength of their mind, they are not moving back.240.

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥
CHAACHARI STANZA

ਹਕਾਰੈ ॥ ਪ੍ਰਚਾਰੈ ॥ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ॥ ਕ੍ਰਵਾਰੈ ॥੨੪੧॥
The warriors are challenging and shouting; they are striking blows with their swords.241.

ਉਠਾਵੈ ॥ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਭ੍ਰਮਾਵੈ ॥ ਚਲਾਵੈ ॥੨੪੨॥
The warriors are raising their weapons and exhibitir them; they are revolving and striking them.242.

ਸੁਧਾਵੈ ॥ ਰਿਸਾਵੈ ॥ ਉਠਾਵੈ ॥ ਚਖਾਵੈ ॥੨੪੩॥
They are aiming at the target in fury and carrying the weapons, they are giving the relish of their edges the enemies.243.

ਝੁਝਾਰੇ ॥ ਅਪਾਰੇ ॥ ਹਜਾਰੇ ॥ ਅਰਿਆਰੇ ॥੨੪੪॥
There are thousands of staunch warriors.244.

ਸੁਢੂਕੇ ॥ ਕਿਕੂਕੇ ॥ ਭਭੂਕੇ ॥ ਕਿਝੂਕੇ ॥੨੪੫॥
The shouting and crying warriors have gathered; they are excited and being chopped they are falling and bowing down.245.

ਸੁਬਾਣੰ ॥ ਸੁਧਾਣੰ ॥ ਅਚਾਣੰ ॥ ਜੁਆਣੰ ॥੨੪੬॥
The soldiers are hesitatingly aiming their arrows on their targets.246.

ਧਮੱਕੇ ॥ ਹਮੱਕੇ ॥ ਝੜੱਕੇ ॥ ਛਟੱਕੇ ॥੨੪੭॥
The echoes are being heard and the arrows are being shot.247.

ਸਗਾਜੈ ॥ ਸਸਾਜੈ ॥ ਨਭਾਜੈ ॥ ਬਿਰਾਜੈ ॥੨੪੮॥
The embellished warriors are thundering and are not running away.248.

ਨਿਖੰਗੀ ॥ ਖਤੰਗੀ ॥ ਸੁਰੰਗੀ ॥ ਭਿੜੰਗੀ ॥੨੪੯॥
Taking up their bows, arrows and quivers, the charming warriors are fighting.249.

ਤਮੱਕੈ ॥ ਪਲੱਕੈ ॥ ਹਸੱਕੈ ॥ ਪ੍ਰਧੱਕੈ ॥੨੫੦॥
With the winking of their eyelids, the warriors are getting angry and giving jolts to one another while laughing.250.

ਸੁਬੀਰੰ ॥ ਸੁਧੀਰੰ ॥ ਪ੍ਰਹੀਰੰ ॥ ਤਤੀਰੰ ॥੨੫੧॥
The charming warriors are discharging their arrows patiently.251.

ਪਲੱਟੈਂ ॥ ਬਿਲੱਟੈਂ ॥ ਨਛੁੱਟੈਂ ॥ ਉਪੱਟੈਂ ॥੨੫੨॥
The warriors are fighting in retaliation and are grappling one another.252.

ਬਬੱਕੈਂ ॥ ਨਥੱਕੈਂ ॥ ਧਸੱਕੈਂ ॥ ਝਝੱਕੈਂ ॥੨੫੩॥
The warriors are challenging without getting tired; and they are penetrating forward.253.

ਸਖੱਗੰ ॥ ਅਦੱਗੰ ॥ ਅਜੰਗੰ ॥ ਅਭੱਗੰ ॥੨੫੪॥
The unchoppable warriors are being killed.254.

ਝਮੱਕੈਂ ॥ ਖਿਮੱਕੈਂ ॥ ਬਬੱਕੈਂ ॥ ਉਥੱਕੈ ॥੨੫੫॥
The warriors striking blows, are bowing, challenging and getting up again.255.

ਭਗਉਤੀ ਛੰਦ ॥
BHAGAUTI STANZA

ਕਿ ਜੁੱਟੈਂਤ ਬੀਰੰ ॥ ਕਿ ਛੁੱਟੈਂਤ ਤੀਰੰ ॥ ਕਿ ਫੁੱਟੈਂਤ ਅੰਗੰ ॥ ਕਿ ਜੁੱਟੈਂਤ ਜੰਗੰ ॥੨੫੬॥
The arrows are being discharged, the warriors are fighting, the limbs are being split and the war is continuing.256.

ਕਿ ਮੱਚੈਤ ਸੂਰੰ ॥ ਕਿ ਘੁੱਮੈਤ ਹੂਰੰ ॥ ਕਿ ਬੱਜੈਤ ਖੱਗੰ ॥ ਕਿ ਉੱਠੈਤ ਅੱਗੰ ॥੨੫੭॥
The warriors are getting excited, the heavenly damsels are roaming and the sparks of fire coming out of the colliding swords.257.

ਕਿ ਫੁੱਟੇਤ ਅੰਗੰ ॥ ਕਿ ਰੁੱਝੇਤ ਜੰਗੰ ॥ ਕਿ ਨੱਚੇਤ ਤਾਜੀ ॥ ਕਿ ਗੱਜੇਤ ਗਾਜੀ ॥੨੫੮॥
The limbs are being splitted, all are absorbed in the war, the horses are dancing and the warriors are thundering.258.

ਕਿ ਘੱਲੇਤ ਘਾਯੰ ॥ ਕਿ ਝੱਲੇਤ ਚਾਯੰ ॥ ਕਿ ਡਿੱਗੇਤ ਧੁੱਮੀ ॥ ਕਿ ਝੱਮੇਤ ਝੁੱਮੀ ॥੨੫੯॥
The blows are being endured with pleasure; the warriors are falling down while swinging and thundering.259.

ਕਿ ਛੱਡੇਤ ਹੂਹੰ ॥ ਕਿ ਸੁੱਭੇਤ ਬਯੂਹੰ ॥ ਕਿ ਡਿੱਗੇਤ ਚੇਤੰ ॥ ਕਿ ਨੱਚੇਤ ਪ੍ਰੇਤੰ ॥੨੬੦॥
Contacting the numberless spirits, the warriors are lamenting; they are getting unconscious and falling down; the ghosts are dancing.260.

ਕਿ ਬੁੱਠੇਤ ਬਾਣੰ ॥ ਕਿ ਝੁੱਝੇਤ ਜੁਆਣੰ ॥ ਕਿ ਮੱਤੇਤ ਨੂਰੰ ॥ ਕਿ ਤੱਕੇਤ ਹੂਰੰ ॥੨੬੧॥
The warriors are fighting catching hold of arrows; the beauty is resplendent on all the faces and the heavenly damsels are looking at the warriors.261.

ਕਿ ਜੁੱਝੇਤ ਹਾਥੀ ॥ ਕਿ ਸਿੱਝੇਤ ਸਾਥੀ ॥ ਕਿ ਭੱਗੇਤ ਵੀਰੰ ॥ ਕਿ ਲੱਗੇਤ ਤੀਰੰ ॥੨੬੨॥
The warriors are fighting with the elephants after killing the enemies; they are running away after being hit by the arrows.262.

ਕਿ ਰੱਜੇਤ ਰੋਸੰ ॥ ਕਿ ਤੱਜੇਤ ਹੋਸੰ ॥ ਕਿ ਖੁੱਲੇਤ ਕੇਸੰ ॥ ਕਿ ਡੁੱਲੇਤ ਭੇਸੰ ॥੨੬੩॥
The warriors are lying down unconscious and in their fury; their hair have been loosened and their attires have been damaged.263.

ਕਿ ਜੁੱਝੇਤ ਹਾਥੀ ॥ ਕਿ ਲੁੱਝੇਤ ਸਾਥੀ ॥ ਕਿ ਛੁੱਟੇਤ ਤਾਜੀ ॥ ਕਿ ਗੱਜੇਤ ਗਾਜੀ ॥੨੬੪॥
The worriers have been destroyed while fighting with the elephants; the horses are roaming openly and the worriers are thundering. 264.

ਕਿ ਘੁੱਮੀਤ ਹੂਰੰ ॥ ਕਿ ਭੁੰਮੀਤ ਪੂਰੰ ॥ ਕਿ ਜੁੱਝੇਤ ਵੀਰੰ ॥ ਕਿ ਲੱਗੇਤ ਤੀਰੰ ॥੨੬੫॥
The heavenly damsels are roaming over the whole earth; on being hit by the arrows the warriors are embracing martyrdom.265.

ਕਿ ਚੱਲੇਤ ਬਾਣੰ ॥ ਕਿ ਰੁੱਕੀ ਦਿਸਾਣੰ ॥ ਕਿ ਝਮਕੰਤ ਤੇਗੰ ॥ ਕਿ ਨਭ ਜਾਨ ਬੇਗੰ ॥੨੬੬॥
With the discharge of the arrows the directions have been hidden from view and the swords are gleaming high up in the sky.266.

ਕਿ ਛੁੱਟੇਤ ਗੋਰੰ ॥ ਕਿ ਬੁੱਠੇਤ ਓਰੰ ॥ ਕਿ ਗੱਜੇਤ ਗਾਜੀ ॥ ਕਿ ਪੱਲੇਤ ਤਾਜੀ ॥੨੬੭॥
The ghosts, arising from the graves, are coming towards the battlefield; the warriors are thundering and the horses are running.267.

ਕਿ ਕੱਟੇਤ ਅੰਗੰ ॥ ਕਿ ਡਿੱਗੇਤ ਜੰਗੰ ॥ ਕਿ ਮੱਤੇਤ ਮਾਣੰ ॥ ਕਿ ਲੁੱਝੇਤ ਜੁਆਣੰ ॥੨੬੮॥
The warriors whose limbs have been chopped, are falling in the war arena and the intoxicated warriors are being killed.268.

ਕਿ ਬੱਕੇਤ ਮਾਰੰ ॥ ਕਿ ਚੱਕੇਤ ਚਾਰੰ ॥ ਕਿ ਢੁੱਕੇਤ ਢੀਠੀ ॥ ਕਿ ਦੇਵੇ ਨ ਪੀਠੀ ॥੨੬੯॥
The cries of “kill, kill” are being heard in all the four directions; the warriors are closing in and are not backing out.269.

ਕਿ ਘੱਲੈਤ ਸਾਂਗੰ ॥ ਕਿ ਬੱਕੈਤ ਬਾਂਗੰ ॥ ਕਿ ਮੁੱਛੰਤ ਬੰਕੀ ॥ ਕਿ ਹੱਠੇਤ ਹੰਕੀ ॥੨੭੦॥
They are striking blows with their lances, while shouting; the whiskers of those egoists are also charming.270.

ਕਿ ਬੱਜੇਤ ਢੋਲੰ ॥ ਕਿ ਬੱਕੇਤ ਬੋਲੰ ॥ ਕਿ ਬੱਜੇ ਨਗਾਰੇ ॥ ਕਿ ਜੁੱਟੇ ਹਠਿਆਰੇ ॥੨੭੧॥
The drums are being played and the warriors are shouting; the trumpets are sounding and the persistent warriors are fighting with one another.271.

ਉਛੱਕੇਤ ਤਾਜੀ ॥ ਹਮੱਕੇਤ ਗਾਜੀ ॥ ਛੁਟੱਕੇਤ ਤੀਰੰ ॥ ਭਟੱਕੇਤ ਭੀਰੰ ॥੨੭੨॥
The warriors are thundering, the horses are jumping, the arrows are being discharged and the fighters are going astray in the multitude.272.

ਭਵਾਨੀ ਛੰਦ ॥
BHAVANI STANZA

ਜਹਾਂ ਬੀਰ ਜੁੱਟੈਂ ॥ ਸਭੈ ਠਾਟ ਠੱਟੈਂ ॥ ਕਿ ਨੇਜੇ ਪਲੱਟੈਂ ॥ ਚਮਤਕਾਰ ਛੁੱਟੈਂ ॥੨੭੩॥
Where the warriors are fighting in the battlefield, there is much pomp and show; when the lances are turned upside down, there appears a miracle (that all the warriors re killed).273.

ਜਹਾਂ ਸਾਰ ਬੱਜੈ ॥ ਤਹਾਂ ਬੀਰ ਗੱਜੈ ॥ ਮਿਲੈ ਸੰਜ ਸੱਜੈ ॥ ਨ ਦ੍ਵੈ ਪੈਗ ਭੱਜੈ ॥੨੭੪॥
Where the steel is colliding, there the warriors are thundering, the armours are colliding with the armours, but the warriors are not retracing even two steps.274.

ਕਹੂੰ ਭੂਰ ਭਾਜੈ ॥ ਕਹੂੰ ਵੀਰ ਗਾਜੈ ॥ ਕਹੂੰ ਜੋਧ ਜੁੱਟੈ ॥ ਕਹੂੰ ਟੋਪ ਟੁੱਟੈ ॥੨੭੫॥
Somewhere the horses are running, somewhere the warriors are thundering; somewhere the heroic fighters are fighting and somewhere the warriors with breaking of their helmets are falling down.275.

ਜਹਾਂ ਜੋਧ ਜੁੱਟੈ ॥ ਤਹਾਂ ਅਸਤ੍ਰ ਛੁੱਟੈ ॥ ਨ੍ਰਿਭੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੱਟੈ ॥ ਕਹੂੰ ਬੀਰ ਲੁੱਟੈ ॥੨੭੬॥
Where the warriors have gathered, there they are striking the blows of their arms; they are fearlessly chopping with their weapons and killing the fighters.276.

ਕਹੂੰ ਮਾਰ ਬੱਕੈ ॥ ਕਿਤੇ ਬਾਜ ਉਥੱਕੈ ॥ ਕਿਤੇ ਸੈਣ ਹੱਕੈ ॥ ਕਿਤੇ ਦਾਵ ਤੱਕੈ ॥੨੭੭॥
Somewhere there are cries of “kill, kill”; and somewhere the horses are springing; somewhere seeing the opportunity the army is being removed.277.

ਕਿਤੇ ਘਾਇ ਮੇਲੈ ॥ ਕਿਤੇ ਸੈਣ ਪੇਲੈ ॥ ਕਿਤੇ ਡੂਮ ਡਿੱਗੇ ॥ ਤਨੰ ਸ੍ਰੋਣ ਭਿੱਗੇ ॥੨੭੮॥
Somewhere the wounds are being inflicted and somewhere the army is being pushed; somewhere the bodies saturated with blood are falling on the earth.278.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA

ਇਹ ਬਿਧ ਮਚਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਣ ਅਰਧ ਮਹੂਰਤ ਉਦੰਡ ॥ ਬੀਸ ਅਯੁਤ ਦਸ ਸਤ ਸੁਭਟ ਜੁੱਝਤ ਭਏ ਅਡੰਡ ॥੨੭੯॥
In this way, the dreadful war continued for a short while and two lakhs and one thousand warriors died in this war.279.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
RASAAVAL STANZA

ਸੁਣਿਓ ਸੰਭ ਰੇਸੰ ॥ ਭਇਓ ਅੱਪ ਭੇਸੰ ॥ ਉਡੀ ਬੰਬ ਰੈਣੰ ॥ ਛੁਹੀ ਸੀਸ ਗੈਣੰ ॥੨੮੦॥
When the king of Sambhal heard this, he, getting mad with anger turned black like the dark cloud; during the night, with his magic power, he, magnified his body to such an extent that head touched the sky.280.

ਛਕੇ ਟੋਪ ਸੀਸੰ ॥ ਘਣੰ ਭਾਨ ਦੀਸੰ ॥ ਸਸੰ ਨਾਹ ਦੇਹੀ ॥ ਕਥੌ ਉਕਤ ਕੇਹੀ ॥੨੮੧॥
With helmets on his head, he seems like the suns among the clouds; his powerful body is like Shiva, the Lord of Chandra, which is indescribable.281.

ਮਨੋ ਸਿੱਧ ਸੁੱਧੰ ॥ ਸੁਭੀ ਜ੍ਵਾਲ ਉੱਧੰ ॥ ਕਸੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤ੍ਰੋਣੰ ॥ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਦ੍ਰੋਣੰ ॥੨੮੨॥
It seemed that the flames were rising and the king had worn the weapons like the Guru Dronacharya.282.

ਮਹਾ ਢੀਠ ਢੂਕੇ ॥ ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਕੂਕੈ ॥ ਕਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਤੰ ॥ ਉਠੈ ਅਸਤ੍ਰ ਘਾਤੰ ॥੨੮੩॥
The warriors shouting “kill, kill” were coming near and with the blows of their arms and weapons, the wounds were being inflicted.283.

ਖਗੰ ਖੱਗ ਬੱਜੈ ॥ ਨਦੰ ਮੱਛ ਲੱਜੈ ॥ ਉਠੈ ਛਿੱਛ ਇੱਛੰ ॥ ਬਹੈ ਬਾਣ ਤਿੱਛੰ ॥੨੮੪॥
With the sound of the collision of the dagger with dagger, the fishes of water were getting agitated and on all the four sides, the arrows were being showered violently.284.

ਗਿਰੇ ਬੀਰ ਧੀਰੰ ॥ ਧਰੇ ਬੀਰ ਚੀਰੰ ॥ ਮੁਖੰ ਮੁੱਛ ਬੰਕੀ ॥ ਮਚੇ ਬੀਰ ਹੰਕੀ ॥੨੮੫॥
Wearing beautiful garments, the warriors are falling down and on all the four sides, the warriors of charming whickers, were absorbed in lamenting.285.

ਛੁਟੈ ਬਾਣ ਧਾਰੰ ॥ ਧਰੇ ਖੱਗ ਸਾਰੰ ॥ ਗਿਰੇ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ॥ ਚਲੇ ਜਾਇ ਜੰਗੰ ॥੨੮੬॥
The arrows and swords of sharp edges are being struck and the warriors are moving inspite of the chopping of their limbs.286.

ਨਚੇ ਮਾਸ ਹਾਰੰ ॥ ਹਸੈ ਬਿਓਮ ਚਾਰੰ ॥ ਪੁਐ ਈਸ ਸੀਸੰ ॥ ਛਲੀ ਬਾਰਣੀਸੰ ॥੨੮੭॥
The flesh-eating beings are dancing and vultures and crows in the sky are getting pleased; the rosaries of skulls are being strung for the neck of Shiva and it seems that all have got intoxicated on drinking wine.287.

ਸੁਟੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੰ ॥ ਕਟੈ ਅਸਤ੍ਰ ਝਾਰੈ ॥ ਗਿਰੇ ਰੱਤ ਖੇਤੰ ॥ ਕਟੇ ਬੀਰ ਚੇਤੰ ॥੨੮੮॥
The warriors being chopped by chopped by the edges of the weapons and the blows of the arms, spilling their blood are getting unconscious and falling down.288.

ਉਠੈ ਕ੍ਰੂੱਧ ਧਾਰੰ ॥ ਮਚੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਝਾਰੰ ॥ ਖਹੈ ਖੱਗ ਖੂਨੀ ॥ ਚੜੈ ਚਉਪ ਦੂਨੀ ॥੨੮੯॥
The warriors, flowing in the current of anger, are striking dreadfully their weapons and with the collision of the bloody daggers they are being excited doubly.289.

ਪਿਪੰਸ੍ਰੋਣ ਦੇਵੀ ॥ ਹਸੈ ਅੰਸ ਭੇਵੀ ॥ ਅਟਾ ਅੱਟ ਹਾਸੰ ॥ ਸੁ ਜੋਤੰ ਪ੍ਰਕਾਸੰ ॥੨੯੦॥
The goddess, thirsty of blood, is laughing and her laughter is pervading on all the four sides like the illumination of her light.290.

ਢੁਕੇ ਢੀਠ ਢਾਲੰ ॥ ਨਚੇ ਮੁੰਡ ਮਾਲੰ ॥ ਕਰੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਤੰ ॥ ਉਠੈ ਅਸਤ੍ਰ ਘਾਤੰ ॥੨੯੧॥
The determined warriors are fighting taking up their shields and Shiva wearing his rosary of skulls is dancing; the blows of weapons and arms are being struck.291.

ਰੁਪੇ ਵੀਰ ਧੀਰੰ ॥ ਤਜੈ ਤਾਣ ਤੀਰੰ ॥ ਝਮੈ ਬਿੱਜੁ ਬੇਗੰ ॥ ਲਸੈ ਏਮ ਤੇਗੰ ॥੨੯੨॥
The patient warriors are discharging arrows by repeatedly pulling their bows and the swords are being struck like the flash of lightning.292.

ਖਹੇ ਖੱਗ ਖੂਨੀ ॥ ਚੜੇ ਚੌਪ ਦੂਨੀ ॥ ਕਰੈ ਚਿੱਤ੍ਰ ਚਾਰੰ ॥ ਬਕੈ ਮਾਰ ਮਾਰੰ ॥੨੯੩॥
The bloody daggers are colliding and with double excitement, the warriors are fighting; those elegant warriors are shouting “kill, kill”.293.

ਅਪੋ ਆਪ ਦਾਬੈਂ ॥ ਰਣੰ ਬੀਰ ਫਾਬੈਂ ॥ ਘਣੰ ਘਾਇ ਪੇਲੈਂ ॥ ਮਹਾ ਵੀਰ ਝੇਲੈਂ ॥੨੯੪॥
Pressing one another, the warriors are looking magnificent and the great warriors are inflicting wounds on one another.294.

ਮਡੇ ਵੀਰ ਸੁੱਧੰ ॥ ਕਰੈ ਮੱਲ ਜੁੱਧੰ ॥ ਅਪੋ ਆਪ ਬਾਹੈਂ ॥ ਉਭੈ ਜੀਤ ਚਾਹੈਂ ॥੨੯੫॥
The warriors are engaged like wrestlers among themselves and striking their weapons they are desiring for their victory.295.

ਰਣੰ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ॥ ਚੜੇ ਤੇਜ ਤੱਤੇ ॥ ਖੁਲੇ ਖੱਗ ਖੂਨੀ ॥ ਚੜੈ ਚਉਪ ਦੂਨੀ ॥੨੯੬॥
The warriors are imbued with war and with double excitement, they are striking their bloody dagger.296.

ਨਭੰ ਹੂਰ ਪੂਰੰ ॥ ਭਏ ਵੀਰ ਚੂਰੰ ॥ ਬਜੇ ਤੂਰ ਤਾਲੀ ॥ ਨਚੇ ਮੁੰਡ ਮਾਲੀ ॥੨੯੭॥
The heavenly damsels are moving the sky and the warriors, greatly tired, are falling down; the sound of clapping is being heard and Shiva is dancing.297.

ਰਣੰ ਹੂਹ ਉੱਠੈ ॥ ਸਰੰ ਧਾਰ ਬੁੱਠੈ ॥ ਗਜੈ ਵੀਰ ਗਾਜੀ ॥ ਤੁਰੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ ॥੨੯੮॥
The sound of lamentation is rising in the battlefield and alongwith it, there is also shower of arrows; the warriors are thundering and the horses are running from this side to that side.298.

ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI

ਭਇਓ ਘੋਰ ਆਹਵ ਬਿਕਰਾਰਾ ॥ ਨਾਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਤਾਰਾ ॥ ਬੈਰਕ ਬਾਣ ਗਗਨ ਗਯੋ ਛਾਈ ॥ ਜਾਨੁਕ ਰੈਨ ਦਿਨਹਿ ਹੁਇ ਆਈ ॥੨੯੯॥
In this way, a dreadful war was waged and the ghosts, fiends and Baitals began to dance; the lances and arrows spread in the sky, and it appeared that the night had fallen during the day.299.

ਕਹੂੰ ਪਿਸਾਚ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਚੈ ਰਣ ॥ ਜੂਝ ਜੂਝ ਕਹੂੰ ਗਿਰੇ ਸੁਭਟ ਗਣ ॥ ਭਈਰਵ ਕਰਤ ਕਹੂੰ ਭਭਕਾਰਾ ॥ ਉਡਤ ਕਾਕ ਕੰਕੈ ਬਿਕਰਾਰਾ ॥੩੦੦॥
Somewhere the imps and fiends are dancing in the battlefield and somewhere after continued fighting the warriors have fallen in the war-arena; somewhere the Bhairavas are shouting loudly and somewhere the dreadful crows are flying.300.

ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾਰਾ ॥ ਤਾਲ ਉਪੰਗ ਬੇਣ ਬੰਕਾਰਾ ॥ ਮੁਰਲੀ ਨਾਦ ਨਫੀਰੀ ਬਾਜੇ ॥ ਭੀਰ ਭਯਾਨਕ ਹੁਐ ਤਜ ਭਾਜੇ ॥੩੦੧॥
The small and big drums, trumpets, flute etc., are all being played; the pipe and fife are also being played and the warriors, getting frightened, are running away.301.

ਮਹਾਂ ਸੁਭਟ ਜੂਝੇ ਤਿਹ ਠਾਮਾ ॥ ਖਰਭਰ ਪਰੀ ਇੰਦ੍ਰ ਕੇ ਧਾਮਾ ॥ ਬੈਰਕ ਬਾਣ ਗਗਨ ਗਯੋ ਛਾਈ ॥ ਉਠੈ ਘਟਾ ਸਾਵਣ ਜਨ ਆਈ ॥੩੦੨॥
Great warriors fell martyrs in that battlefield and there was commotion in the country of Indra; the lances and arrows spread in the world like the rushing forth of the clouds of Sawan.302.

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥
TOMAR STANZA

ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੋਪਸ ਬੀਰ ॥ ਧਨੁ ਤਾਨ ਤਿਆਗਤ ਤੀਰ ॥ ਸਰ ਅੰਗ ਜਾਸ ਲਗੰਤ ॥ ਭਟ ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਕਰੰਤ ॥੩੦੩॥
Getting infuriated in many ways the warriors are discharging arrows by pulling their bows; whosoever is hit by these arrows, he leaves for heaven.303.

ਕਹੂੰ ਅੰਗ ਭੰਗ ਉਤੰਗ ॥ ਕਹੂੰ ਤੀਰ ਸੁਰੰਗ ॥ ਕਹੂੰ ਚਉਰ ਚੀਰ ਸੁਬਾਰ ॥ ਕਹੂੰ ਸੁੱਧ ਸੇਲ ਸਨਾਹ ॥੩੦੪॥
There are heaps of chopped limbs lying somewhere and somewhere there are lying arrows and swords; somewhere there are seen garments, somewhere lances and somewhere armours of steel.304.

ਰਣ ਅੰਗ ਰੰਗਤ ਐਸ ॥ ਜਨੁ ਫੂਲ ਕਿੰਸਕ ਜੈਸ ॥ ਇਕ ਐਸ ਜੂਝ ਮਰੰਤ ਜਨੁ ਖੇਲ ਫਾਗ ਬਸੰਤ ॥੩੦੫॥
The warriors are dyed in the colour of war like the kinsuk flowers; some of them are dying while fighting as if they are playing Holi.305.

ਇਕ ਧਾਇ ਆਇ ਪਰੰਤ ॥ ਪਗ ਦ੍ਵੈ ਨ ਭਾਗ ਚਲੰਤ ॥ ਤਜ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥ ਜਨ ਖੇਲ ਫਾਗ ਧਮਾਰ ॥੩੦੬॥
Someone is coming running and is not retracing even two steps backwards; they are striking blows like playing Holi.306.

ਤਾਰਕ ਛੰਦ ॥
TARAK STANZA

ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਰਿਸਾਵਹ ਗੇ ॥ ਭਟ ਓਘ ਪ੍ਰਓਘ ਗਿਰਾਵਹ ਗੇ ॥ ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰਹ ਗੇ ॥ ਅਤਿ ਓਘ ਪ੍ਰਓਘ ਸੰਘਾਰਹ ਗੇ ॥੩੦੭॥
Now Kalki will get enraged and will knock down and kill a gathering of warriors; he will strike blows with various types of weapons and will destroy the groups of enemies.307.

ਸਰ ਸੇਲ ਸਨਾਹਰਿ ਛੂਟਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਰੰਗ ਸੁਰਾਸੁਰ ਜੂਟਹ ਗੇ ॥ ਸਰ ਸੇਲ ਸਨਾਹਰਿ ਝਾਰਹ ਗੇ ॥ ਮੁਖ ਮਾਰ ਪਚਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਹ ਗੇ ॥੩੦੮॥
The arrows contacting the armours will be discharged and in this war, the gods and demons will all confront one another; there will be showers of lances and arrows and the warriors will strike shouting “kill, kill” from their months.308.

ਜਮ ਡੱਢ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਨਿਕਾਰਹ ਗੇ ॥ ਕਰਿ ਕੋਪ ਸੁਰਾਸੁਰ ਝਾਰਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਲੁੱਥ ਪੈ ਲੁੱਥ ਗਿਰਾਵਹ ਗੇ ॥ ਲਖ ਪ੍ਰੇਤ ਪਰੀ ਰਹਸਾਵਹ ਗੇ ॥੩੦੯॥
He will take out his axe and sword and in his fury, he will strike the gods and demons; he will cause the corpses fall over corpses in the war-arena and seeing this, the fiends and fairies will get pleased.309.

ਗਣ ਗੂੜ ਅਗੂੜਣਿ ਗੱਜਹ ਗੇ ॥ ਲਖ ਭੀਰ ਭਯਾ ਹਵ ਭੱਜਹ ਗੇ ॥ ਸਰ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਬਿੰਦ ਪ੍ਰਹਾਰਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਰੰਗ ਅਭੀਤ ਬਿਹਾਰਹ ਗੇ ॥੩੧੦॥
The ganas of Shiva will roar and seeing them in affliction, all the people will run away; they will move in the war-arena discharging the arrows continuously.310.

ਖਗ ਉੱਧ ਅਧੋ ਅੱਧ ਬੱਜਹ ਗੇ ॥ ਲਖ ਜੋਧ ਮਹਾਂ ਜੁਧ ਗੱਜਹ ਗੇ ॥ ਅਣਿਣੇਸ ਦੁਹੂੰ ਦਿਸ ਢੂਕਹ ਗੇ ॥ ਮੁਖ ਮਾਰ ਮਹਾ ਸੁਰ ਕੂਕਹ ਗੇ ॥੩੧੧॥
The swords will collide with one another and seeing all this, the great warriors will thunder; the generals will march forward from both the sides and shout “kill, kill” from their mouths.311.

ਗਣ ਗੰਧ੍ਰਬ ਦੇਵ ਨਿਹਾਰਹ ਗੇ ॥ ਜਯ ਸੱਦ ਨਿਨੱਦ ਪੁਕਾਰਹ ਗੇ ॥ ਜਮਡਾਂਢਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣਣਿ ਬਾਹਹ ਗੇ ॥ ਅਧ ਅੰਗ ਅਧੋ ਅਧ ਲਾਹਹ ਗੇ ॥੩੧੨॥
Ganas, Gandharvas and gods will see all this and will raise the sounds of “hail, hail”; the axes and swords will be struck and the limbs, being cut into halves, will fall,312.

ਰਣ ਰੰਗ ਤੁਰੰਗਯ ਬਾਜਹ ਗੇ ॥ ਡਫ ਝਾਂਝ ਨਫੀਰਯ ਗਾਜਹ ਗੇ ॥ ਅਣਣੇਸ ਦੁਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਵਹ ਗੇ ॥ ਕਰਿ ਕਾਢ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਕਪਾਵਹ ਗੇ ॥੩੧੩॥
The intoxicated horses imbued with war, will neigh and the sound of anklets and small cymbals will be heard; the generals of both the sides will fall upon each other and will glisten their swords, while holding them in their hands.313.

ਰਣ ਕੁੰਜਰ ਪੁੰਜ ਗਰੱਜਹ ਗੇ ॥ ਲਖ ਮੇਘ ਮਹਾਂ ਦੁਤ ਲੱਜਹ ਗੇ ॥ ਰਿਸ ਮੰਡ ਮਹਾ ਰਣ ਜੂਟਹ ਗੇ ॥ ਛਟ ਛੱਤ੍ਰ ਛਟਾਛਟ ਛੂਟਹ ਗੇ ॥੩੧੪॥
The groups of elephants will roar in the war-arena and seeing them, the clouds will feel shy; all will fight in anger and the canopies of chariots etc. will drop from the hands of the warriors very quickly.314.

ਰਣਣੰਕ ਨਿਸ਼ਾਣ ਦਿਸਾਣ ਘੁਰੇ ॥ ਗਲ ਗੱਜ ਹਠੀ ਰਣ ਰੰਗ ਫਿਰੇ ॥ ਕਰਿ ਕੋਪ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰਹ ਗੇ ॥ ਭਟ ਘਾਇ ਝਟਾਝਟ ਝਾਰਹ ਗੇ ॥੩੧੫॥
The war-trumpets sounded in all the directions and the warriors raising shouts turned towards the war-arena; now in their fury, they will strike blows with their swords and will quickly inflict wounds on the warriors.315.

ਕਰਿ ਕਾਢ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਕਪਾਵਹ ਗੇ ॥ ਕਲਕੀ ਕਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਢਾਵਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਲੁੱਥ ਪਲੁੱਥ ਬਿਥਾਰਹ ਗੇ ॥ ਤਕ ਤੀਰ ਸੁ ਬੀਰਨ ਮਾਰਹ ਗੇ ॥੩੧੬॥
Taking out his sword in his hand and glistening it, Kalki will increase his approbation in the Iron Age; he will scatter the corpse upon corpse and aiming the warriors as targets, he will kill them.316.

ਘਣ ਘੁੰਘਰ ਘੋਰ ਘਮੱਕਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਮੋ ਰਣ ਤੀਰ ਪਲੱਕਹ ਗੇ ॥ ਗਹਿ ਤੇਗ ਝੜਾਝੜ ਝਾੜਹ ਗੇ ॥ ਤਪ ਤੀਰ ਤੜਾਤੜ ਤਾੜਹ ਗੇ ॥੩੧੭॥
The thick clouds will rush forth in the war-arena and in the winking of the eye, the arrows will be discharged; he will hold his swords and strike it with a jerk and the crackling noise of the arrows will be heard.317.

ਗਜ ਬਾਜ ਰਥੀ ਰਥ ਕੂਟਹ ਗੇ ॥ ਗਹਿ ਕੇਸਨ ਏਕਿਨ ਝੂਟਹ ਗੇ ॥ ਲਖ ਲਾਤਨ ਮੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਹਾਰਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਦਾਂਤਨ ਕੇਸਨੁ ਪਾਰਹ ਗੇ ॥੩੧੮॥
The elephants, horses, chariots and chariot-riders will be chopped and the warriors catching each other by their hair, they ill swing; there will be blows of legs and fists and the heads will be shattered with teeth.318.

ਅਵਣੇਸ ਅਣੀਣਿ ਸੁਧਾਰਹ ਗੇ ॥ ਕਰ ਬਾਣ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਸੰਭਾਰਰ ਗੇ ॥ ਕਰਿ ਰੋਸ ਦੁਹੂੰ ਦਿਸ ਭਾਵਹ ਗੇ ॥ ਰਣਿ ਸੀਝ ਦਿਵਾਲਯ ਪਾਵਹ ਗੇ ॥੩੧੯॥
The kings of the earth will re-array their armies and hold their bows and arrows; there will be fought a dreadful war in anger in both the directions and the warriors will obtain a place in heaven in the dreadful war.319.

ਛਣਣੰਕ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਛਣੱਕਹ ਗੀ ॥ ਝਣਣੰਕਿ ਸੰਜੋਅ ਝਣੱਕਹ ਗੀ ॥ ਕਣਣੰਛਿਕ ਧਾਰ ਕਣੱਛਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਰੰਗਿ ਸੁ ਚਾਚਰ ਮੱਚਹ ਗੇ ॥੩੨੦॥
The swords will clatter and the jingling of the steel armours will be heard; the sharp-edged weapons will produce knocking sounds and the Holi of the war will be played.320.

ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਤੇ ਸਾਂਗ ਅਨੱਚਹ ਗੀ ॥ ਜਟਿ ਧੂਰ ਧੁਰਾ ਰੰਗ ਰੱਚਹ ਗੀ ॥ ਕਰ ਵਾਰ ਕਟਾਰੀਅ ਬੱਜਹ ਗੀ ॥ ਘਟਿ ਸਾਵਣ ਜਾਣੁ ਸੁ ਗੱਜਹ ਗੀ ॥੩੨੧॥
The lances will be struck from both sides and the matted locks of the warriors will roll in dust; the spears will collide while striking blows like the thundering of the clouds of Sawan.321.

ਭਟ ਦਾਂਤਨ ਪੀਸ ਰਿਸਾਵਹ ਗੇ ॥ ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਵਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਬਾਣ ਕਮਾਣਣਿ ਛੋਰਹ ਗੇ ॥ ਹਯ ਤ੍ਰਾਣ ਸਨਾਹਨਿ ਫੋਰਹ ਗੇ ॥੩੨੨॥
The warriors grinding their teeth in anger will cause their horses to dance from both sides; they will discharged arrows from their bows in the war-arena and will cut the saddles of horses and the armours.322.

ਘਟਿ ਜਿਉ ਘਣਿ ਕੀ ਘੁਰਿ ਢੂਕਹ ਗੇ ॥ ਮੁਖ ਮਾਰ ਦਸੋ ਦਿਸ ਕੂਕਹ ਗੇ ॥ਮੁਖ ਮਾਰ ਮਹਾਂ ਸੁਰ ਬੋਲਹ ਗੇ ॥ ਗਿਰ ਕੰਚਨ ਜੇ ਮਨ ਡੋਲਹ ਗੇ ॥੩੨੩॥
The warriors will rush forth like clouds and will roam in all the ten directions, shouting,”kill, kill”; with their utterance of “kill, kill”; the heart of Sumeru mountain will all move.323.

ਹਯ ਕੋਟ ਗਜੀ ਗਜ ਜੁੱਝਹ ਗੇ ॥ ਕਵਿ ਕੋਟ ਕਹਾਂ ਲਗ ਬੁੱਝਹ ਗੇ ॥ ਗਣ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਨਿਹਾਰਹ ਗੇ ॥ ਜੈ ਸੱਦ ਨਿਨੱਦ ਪੁਕਾਰਹ ਗੇ ॥੩੨੪॥
Crores of elephants and horses and also the riders of elephants will die fighting. To what extent the poet will describe them? The ganas, gods and demons will all see and hail.324.

ਲਖ ਬੈਰਖ ਬਾਨ ਸਹਾਵਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਰੰਗ ਸਮੈ ਫਹਰਾਵਹ ਗੇ ॥ ਬਰ ਢਾਲ ਢਲਾ ਢਲ ਢੂਕਹ ਗੇ ॥ ਮੁਖ ਮਾਰ ਦਸੋ ਦਿਸ ਕੂਕਹ ਗੇ ॥੩੨੫॥
Lakhs of lances and arrows will be discharged and the banners of all colours will wave in the war-arena; the superb warriors will fall on the enemies taking their shields etc. and in all the ten directions the sound of “kill, kill” will be heard.325.

ਤਨੁ ਤ੍ਰਾਣ ਪੁਰੱਜਣ ਉੱਡਹ ਗੇ ॥ ਗਡਵਾਰ ਗਡਾ ਗੁੱਡਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਬੈਰਖ ਬਾਨ ਝਮੱਕਹ ਗੇ ॥ ਭਟ ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਭਭੱਕਹ ਗੇ ॥੩੨੬॥
The armours etc. will be seen flying in the war and the warriors will pitch their column of praise; the lances and arrows will be seen shining in the war-arena; besides the warriors, the ghosts and fiends will also be seen shouting loudly in the war.326.

ਬਰ ਬੈਰਖ ਬਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਕਹੂੰ ॥ ਰਣ ਬੋਲਤ ਆਜ ਲਗੇ ਅਜਹੂੰ ॥ ਗਹਿ ਕੇਤਨ ਕੇਸ ਭ੍ਰਮਾਵਹ ਗੇ ॥ ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ ਤਾਕ ਚਲਾਵਹ ਗੇ ॥੩੨੭॥
Somewhere the lances and the arrows will be seen striking the targets; many will be thrown in all the ten directions by catching them from their hair.327.

ਅਰਣੰ ਬਰਣੰ ਭਟ ਪੇਖੀਅਹਿ ਗੇ ॥ ਤਰਣੰ ਕਿਰਣੰ ਸਰ ਲੇਖੀਅਹਿ ਗੇ ॥ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾ ਭਟ ਪਾਵਹਿ ਗੇ ॥ ਰੰਗ ਕਿੰਸੁਕ ਦੇਖ ਲਜਾਵਹਿ ਗੇ ॥੩੨੮॥
The warriors of red colour will be seen and the arrows will be struck like the rays of the sun; the glory of the warriors will be of different type and seeing them, the kinsuk flowers will also feel shy.328.

ਗਜਬਾਜ ਰਥੀ ਰਥ ਜੁੱਝਹ ਗੇ ॥ ਕਵਿ ਲੋਗ ਕਹਾ ਲਗ ਬੁੱਝਹ ਗੇ ॥ ਜਸ ਜੀਤ ਕੈ ਗੀਤ ਬਨਾਵਹ ਗੇ ॥ ਜੁਗ ਚਾਰ ਲਗੈ ਜਸੁ ਗਾਵਹ ਗੇ ॥੩੨੯॥
The elephants, horses and chariot-riders will fight in such numbers that the poets will not be able to describe them; their songs of praise will be composed and they will be sung till the end of four ages.329.

ਅਚਲੇਸ ਦੁਹੂ ਦਿਸ ਧਾਵਹ ਗੇ ॥ ਮੁਖ ਮਾਰ ਸੁ ਮਾਰ ਉਘਾਵਹ ਗੇ ॥ ਹਥਯਾਰ ਦੁਹੂੰ ਦਿਸ ਛੂਟਹਗੇ ॥ ਸਰ ਓਘ ਰਣੰ ਧਨੁ ਟੂਟਹ ਗੇ ॥੩੩੦॥
The stable warriors will fall upon their opponents from both sides and will shout “kill, kill” from their mouths; the weapons will strike from both sides and the volleys of arrows will be discharged.330.

ਹਰਿ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ॥
HARIBOLMANA STANZA

ਭਟ ਗਾਜਹ ਗੇ ॥ ਘਨ ਲਾਜਹ ਗੇ ॥ ਦਲ ਜੂਟਹ ਗੇ ॥ ਸਰ ਛੂਟਹ ਗੇ ॥੩੩੧॥
The warriors will shout, the clouds will be shy, the armies will fight and the arrows will be discharged.331.

ਸਰ ਬਰਖਹ ਗੇ ॥ ਧਨ ਕਰਖਹ ਗੇ ॥ ਅਸ ਬਾਜਹ ਗੇ ॥ ਰਨਿ ਸਾਜਹ ਗੇ ॥੩੩੨॥
The warriors will be showered, there will be the twang of the bows, the sworeds will collide and the war will continue.332.

ਭੂਅ ਡਿੱਗਹ ਗੇ ॥ ਭਯ ਭਿੱਗਹ ਗੇ ॥ ਉਠ ਭਾਜਹ ਗੇ ॥ ਨਹੀ ਲਾਜਹ ਗੇ ॥੩੩੩॥
The earth will thrust in and become fearful; the warriors will run away without getting shy.333.

ਗਣ ਦੇਖਹ ਗੇ ॥ ਜਯ ਲੇਖਹ ਗੇ ॥ ਜਸੁ ਗਾਵਹ ਗੇ ॥ ਮੁਸਕਯਾਵਹ ਗੇ ॥੩੩੪॥
The ganas will see, they will hail; they will sing praises and smile.334.

ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਹ ਗੇ ॥ ਰਜ ਰੂਰਹ ਗੇ ॥ ਰਣ ਰਾਜਹ ਗੇ ॥ ਗਣ ਲਾਜਹ ਗੇ ॥੩੩੫॥
The warriors will fulful their promises and will look beautiful; even the gods will feel shy from them in the war-arena.335.

ਰਿਸ ਮੰਡਹਿ ਗੇ ॥ ਸਰ ਛੰਡਹਿ ਗੇ ॥ ਰਣ ਜੂਟਹ ਗੇ ॥ ਅਸ ਟੂਟਹਿ ਗੇ ॥੩੩੬॥
In their fury, they will discharged arrows; during their fighting in the war, their swords will break.336.

ਗਲ ਗਾਜਹ ਗੇ ॥ ਨਹੀ ਭਾਜਹਿ ਗੇ ॥ ਅਸ ਝਾਰਹ ਗੇ ॥ ਅਰ ਮਾਰਹ ਗੇ ॥੩੩੭॥
The warriors will thunder, and not run away; they will strike their blows with swords and will knock down their enemies.337.

ਗਜ ਜੂਝਹ ਗੇ ॥ ਹਯ ਲੂਝਹ ਗੇ ॥ ਭਟ ਮਾਰੀਅਹਿ ਗੇ ॥ ਭਵ ਤਾਰੀਅਹਿ ਗੇ ॥੩੩੮॥
The horses will fight, the warriors will be killed and will ferry across the world-ocean.338.

ਦਿਵ ਦੇਖਹ ਗੇ ॥ ਜਯ ਲੇਖਹ ਗੇ ॥ ਧਨ ਭਾਖਹ ਗੇ ॥ ਚਿਤ ਰਾਖਹ ਗੇ ॥੩੩੯॥
The gods will see and hail: they will utter “Bravo, Bravo” and will be pleased in their mind.339.

ਜਯ ਕਾਰਣ ਹੈਂ ॥ ਅਰਿ ਹਾਰਣ ਹੈਂ ॥ ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈਂ ॥ ਮਹਿ ਮੰਡਨ ਹੈਂ ॥੩੪੦॥
The Lord is the cause of all victories and the remover of the enemies; He is the destroyer of the tyrants and is Full of Glory.340.

ਅਰ ਦੂਖਨ ਹੈਂ ॥ ਭਵ ਭੂਖਨ ਹੈਂ ॥ ਮਹਿ ਮੰਡਨੁ ਹੈਂ ॥ ਅਰ ਡੰਡਨੁ ਹੈਂ ॥੩੪੧॥
He is the giver of suffering to the tyrants and is the ornamentation of the world; the praiseworthy Lord is the punisher of the enemies.341.

ਦਲ ਗਾਹਨ ਹੈਂ ॥ ਅਸ ਬਾਹਨ ਹੈਂ ॥ ਜਗ ਕਾਰਨ ਹੈਂ ਅਯ ਧਾਰਨ ਹੈਂ ॥੩੪੨॥
He is the destroyer of the armies and is the striker of the sword; He is the creator of the world and also its supporter.342.

ਮਨ ਮੋਹਨ ਹੈਂ ॥ ਸੁਭ ਸੋਹਨ ਹੈਂ ॥ ਅਰਿ ਤਾਪਨ ਹੈ ॥ ਜਗ ਜਾਪਨ ਹੈਂ ॥
He is Bewitching and Glorious; He is the Affliction-Giver for the enemies and the world remembers Him.343.

ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਣ ਹੈਂ ॥ ਅਰ ਚੂਰਣ ਹੈਂ ॥ ਸਰ ਬਰਖਨ ਹੈਂ ॥ ਧਨ ਕਰਖਨ ਹੈਂ ॥੩੪੪॥
He is the masher of the enemy and fulfiller of the promise; He showers the arrows with His bow.344.

ਤੀਅ ਮੋਹਨ ਹੈਂ ॥ ਛਬ ਸੋਹਨ ਹੈਂ ॥ ਮਨ ਭਾਵਨ ਹੈਂ ॥ ਘਨ ਸਾਵਨ ਹੈਂ ॥੩੪੫॥
He is the Fascinator of women, Glorious and elegant; He allures the mind like the clouds of Sawan.345.

ਭਵ ਭੂਖਨ ਹੈਂ ॥ ਪ੍ਰਿਤ ਪੂਖਨ ਹੈਂ ॥ ਸਸਿ ਆਨਨ ਹੈਂ ॥ ਸਮ ਭਾਨਨ ਹੈਂ ॥੩੪੬॥
He is the ornament of the world and is the sustainer of tradition; he is cool like the moon and bright-faced like the sun.346.

ਅਰ ਆਵਨ ਹੈਂ ॥ ਸੁਖ ਦਾਵਨ ਹੈਂ ॥ ਘਨ ਘੋਰਨ ਹੈਂ ॥ ਸਮ ਮੋਰਨ ਹੈਂ ॥੩੪੭॥
He comes and gives comfort and happiness; seeing he thick clouds, he gets pleased like the peacock.347.

ਜਗਤੇਸੁਰ ਹੈਂ ॥ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈਂ ॥ ਭਵ ਭੂਖਨ ਹੈਂ ॥ ਅਰ ਦੂਖਨ ਹੈਂ ॥੩੪੮॥
He is Merciful Lord of the world; He is the ornament of the universe and the remover of suffering.348.

ਛਬ ਸੋਭਤ ਹੈਂ ॥ ਤ੍ਰੀਅ ਲੋਭਤ ਹੈਂ ॥ ਦ੍ਰਿਗ ਛਾਜਤ ਹੈਂ ॥ ਮ੍ਰਿਗ ਲਾਜਤ ਹੈਂ ॥੩੪੯॥
He is the allurer of women and most beautiful; seeing his charming eyes, the deer are getting shy.349.

ਹਰਣੀ ਪਤਿ ਸੇ ॥ ਨਲਣੀ ਧਰ ਸੇ ॥ ਕਰੁਨਾਬੁਧ ਹੈਂ ॥ ਸੁ ਪ੍ਰਭਾ ਧਰ ਹੈਂ ॥੩੫੦॥
His eyes are like the deer`s eyes and lotus; He is full of Mercy and Glory.350.

ਕਲਿ ਕਾਰਣ ਹੈਂ ॥ ਭਵ ਉਧਾਰਣ ਹੈਂ ॥ ਛਬ ਛਾਜਤ ਹੈਂ ॥ ਸੁਰ ਲਾਜਤ ਹੈਂ ॥੩੫੧॥
He is the cause of the Iron Age and the redeemer of the world; He is Beauty-incarnate and even the gods become shy on seeing Him.351.

ਅਸਯੁਪਾਸਕ ਹੈਂ ॥ ਅਰਿ ਨਾਸਕ ਹੈਂ ॥ ਅਰਿ ਘਾਇਕ ਹੈਂ ॥ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈਂ ॥੩੫੨॥
Heis the worshipper of the sword and the Destroyer of the enemy; He is the giver of happiness and killer of the enemy.352.

ਜਲ ਜੇਛਣ ਹੈਂ ॥ ਪ੍ਰਣ ਪੇਛਣ ਹੈਂ ॥ ਅਰ ਮਰਦਨ ਹੈਂ ॥ ਮ੍ਰਿਤ ਕਰਦਨ ਹੈਂ ॥੩੫੩॥
He is the Yaksha of water and the fulfiller of the promise; He is the Destroyer of the enemy and the masher of his pride.353.

ਧਰਣੀਧਰ ਹੈਂ ॥ ਕਰਣੀ ਕਰ ਹੈਂ ॥ ਧਨ ਕਰਖਨ ਹੈਂ ॥ ਸਰ ਬਰਖਨ ਹੈਂ ॥੩੫੪॥
He is the creator and support of the earth and by pulling His bow, He showers the arrows.354.

ਛਟ ਛੈਲ ਪ੍ਰਭਾ ॥ ਲਖਿ ਚੰਦ ਲਭਾ ॥ ਛਬ ਸੋਹਤ ਹੈਂ ॥ ਤ੍ਰੀਯ ਮੋਹਤ ਹੈਂ ॥੩੫੫॥
He glorious with the elegance of lakhs of moons; He is the Fascinatior of women with His Glorious Elegance.355.

ਅਰਣੰ ਬਰਣੰ ॥ ਧਰਣੰ ਧਰਣੰ ॥ ਹਰਿ ਸੀ ਕਰਿ ਭਾ ॥ ਸੁ ਸੁਭੰਤ ਪ੍ਰਭਾ ॥੩੫੬॥
He has red colour, He supports the Earth and has infinite Glory.356.

ਸ਼ਰਣਾਲਯ ਹੈਂ ॥ ਅਰ ਘਾਲਯ ਹੈਂ ॥ ਛਟ ਛੈਲ ਘਨੇ ॥ ਅਤਿ ਰੂਪ ਸਨੇ ॥੩੫੭॥
He is the field of Refuge, the Killer of the enemy, Most Glorious and Most Charming.357.

ਮਨ ਮੋਹਤ ਹੈਂ ॥ ਛਬ ਸੋਹਤ ਹੈਂ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈਂ ॥ ਕਰੁਣਾ ਧਰ ਹੈਂ ॥੩੫੮॥
His Beauty captivates he mind; He is the Cause of the causes of the world and is Full of Mercy.358.

ਅਤਿ ਰੂਪ ਸਨੇ ॥ ਜਨੁ ਮੈਨੁ ਬਨੇ ॥ ਅਤਿ ਕ੍ਰਾਂਤ ਧਰੇ ॥ ਸਸਿ ਸੋਭ ਹਰੇ ॥੩੫੯॥
He is of such Captivating Beauty as if He is the god of love; His Brightness defeats the moon`s glory.359.

ਅਸਯ ਉਪਾਸਿਕ ਹੈਂ ॥ ਅਰਿ ਨਾਸਿਕ ਹੈਂ ॥ ਬਰ ਦਾਇਕ ਹੈਂ ॥ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਕ ਹੈਂ ॥੩੬੦॥
He is the worshipper of the sword and the Destroyer of the enemy; He is the Lord bestower of the boon.360.

ਸੰਗੀਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥
SANGEET BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਬਾਗੜਦੰਗ ਬੀਰੰ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੂਟੇ ॥ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤੀਰੰ ਛਾਗੜਦੰਗ ਛੂਟੇ ॥ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੁਆਰੰ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੂਝੇ ॥ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੋਪੇ ਰਾਗੜਦੰਗ ॥ਰੂਝੇ ॥੩੬੧॥
The warriors are fighting in the war and the arrows are being discharged; the horse-riders are fighting in the battlefield and in their fury, they are absorbed in fighting.361.

ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਾਚਿਓ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁੱਧੰ ॥ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੋਧਾ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕ੍ਰੁੱਧੰ ॥ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸਾਂਗੰ ਡਾਗੜਦੰਗ ਡਾਰੇ ॥ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬੀਰੰ ਆਗੜਦੰਗ ਉਤਾਰੇ ॥੩੬੨॥
The dreadful fighting continues and the warriors have got enraged; the warriors are striking their lances and are dismounting the fighters from their horses.362.

ਤਾਗੜਦੰਗ ਤੈ ਕੈ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁਆਣੰ ॥ ਛਾਗੜਦੰਗ ਛੋਰੈ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਣੰ ॥ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੂਝੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੀ ॥ ਡਾਗੜਦੰਗ ਡੋਲੈ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤਾਜੀ ॥੩੬੩॥
The soldiers have discharged the arrows and the horses have been killed and the fast-moving horses jumped and ran away.363.

ਖਾਗੜਦੰਗ ਖੂਨੀ ਖਯਾਗੜਦੰਗ ਖੇਤੰ ॥ ਝਾਗੜਦੰਗ ਝੂਝੈ ਆਗੜਦੰਗ ਅਚੇਤੰ ॥ ਆਗੜਦੰਗ ਉੱਠੇ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੋਪੇ ॥ ਡਾਗੜਦੰਗ ਡਾਰੇ ਧਾਗੜਦੰਗ ਧੋਪੇ ॥੩੬੪॥
The battlefield was saturated with blood and the warriors became unconscious during their fight; the fighters arise, get enraged and strike blows in great excitement.364.

ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਾਚੇ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੁਦ੍ਰੰ ॥ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭਾਜੇ ਛਾਗੜਦੰਗ ਛੁਦ੍ਰੰ ॥ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁੱਝੇ ਵਾਗੜਦੰਗ ਵੀਰੰ ॥ ਲਾਗੜਦੰਗ ਲਾਗੇ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤੀਰੰ ॥੩੬੫॥
Shiva is dancing and the cowards are running away; the warriors are fighting and are being struck by the arrows.365.

ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੁੱਝੇ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੂਰੰ ॥ ਘਾਗੜਦੰਗ ਘੁੱਮੀ ਹਾਗੜਦੰਗ ਹੂਰੰ ॥ਤਾਗੜਦੰਗ ਤੱਕੈ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁਆਨੰ ॥ ਮਾਰੜਦੰਗ ਮੋਹੀ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤਾਨੰ ॥੩੬੬॥
The warriors are absorbed in fighting and the heavenly damsels are moving for wedding them; the warriors are looking at them and they are also fascinated by them.366.

ਦਾਗੜਦੰਗ ਦੇਖੈ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੂਪੰ ॥ ਪਾਗੜਦੰਗ ਪ੍ਰੇਮੰ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੂਪੰ ॥ ਡਾਗੜਦੰਗ ਡੁੱਬੀ ਪਾਗੜਦੰਗ ਪਿਆਰੀ ॥ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਾਮੰ ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਾਰੀ ॥੩੬੭॥
Their beauty allures the lovers like falling in the well, wherefrom they can never come out; these heavenly damsels have also drowned themselves in the sexual love of the beautiful warriors.367.

ਮਾਗੜਦੰਗ ਮੋਹੀ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਲਾ ॥ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੂਪੰ ਆਗੜਦੰਗ ਉਜਾਲਾ ॥ ਦਾਗੜਦੰਗ ਦੇਖੈ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੂਰੰ ॥ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੇ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤੂਰੰ ॥੩੬੮॥
The women are getting allured and there is brightness of their elegance; the warriors seeing them are playing on various kinds of musical instruments.368.

ਰਾਗੜਦੰਘ ਰੂਪੰ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਾਮੰ ॥ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਾਚੈ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਮੰ ॥ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੀਝੇ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੂਰੰ ॥ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਿਆਹੈ ਹਾਗੜਦੰਗ ਹੂਰੰ ॥੩੬੯॥
The women, full of beauty and lust are dancing and the warriors, getting pleased are wedding them.369.

ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੋਪਾ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭੂਪੰ ॥ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਾਲੰ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੂਪੰ ॥ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੋਸੰ ਧਾਗੜਦੰਗ ਧਾਯੋ ॥ ਚਾਗੜਦੰਗ ਚਲਯੋ ਆਗੜਦੰਗ ਆਯੋ ॥੩੭੦॥
The king, getting infuriated, manifested himself as KAL (death) and in his anger, quickly advanced forward.370.

ਆਗੜਦੰਗ ਅਰੜੇ ਗਾਗੜਦੰਗ ਗਾਜੀ ॥ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਾਚੇ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤਾਜੀ ॥ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁੱਝੇ ਖਾਗੜਦੰਗ ਖੇਤੰ ॥ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰਹਸੇ ਪਾਗੜਦੰਗ ਪ੍ਰੇਤੰ ॥੩੭੧॥
The warriors shouted, the horses danced, the fighters died and the ghosts etc. became pleased.371.

ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਾਰੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬੀਰੰ ॥ ਪਾਗੜਦੰਗ ਪਰਾਨੇ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭੀਰੰ ॥ ਧਾਗੜਦੰਗ ਧਾਯੋ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰਾਜਾ ॥ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰਣਕੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜਾ ॥੩੭੨॥
The warriors were being killed and the cowards began to run away; the king also fell upon the opponents and the musical instruments of war were played.372.

ਟਾਗੜਦੰਗ ਟੂਟੇ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤਾਲੰ ॥ ਆਗੜਦੰਗ ਉੱਠੇ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁਆਲੰ ॥ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭਾਜੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬੀਰੰ ॥ ਲਾਗੜਦੰਗ ਲਾਗੇ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤੀਰੰ ॥੩੭੩॥
The swords were broken and fires blazed; with the infliction of arrows the warriors ran hither and thither.373.

ਰਾਗੜਦੰਗ ਰਹਸੀ ਦਾਗੜਦੰਗ ਦੇਵੀ ॥ ਗਾਗੜਦੰਗ ਗੈਣੰ ਆਗੜਦੰਗ ਭੇਵੀ ॥ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭੈਰੋ ਪਾਗੜਦੰਗ ਪ੍ਰੇਤੰ ॥ ਹਾਗੜਦੰਗ ਹੱਸੇ ਖਾਗੜਦੰਗ ਖੇਤੰ ॥੩੭੪॥
Seeing the war, the goddess Kali also pleased in the sky; the Bhairav and ghosts etc. also in the battlefield.374.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA

ਅਸ ਟੁੱਟੇ ਲੁੱਟੇ ਘਨੇ ਤੁੱਟੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ॥ ਜੇ ਜੁੱਟੇ ਕੱਟੇ ਸਭੈ ਰਹਿ ਗਯੋ ਭੂਪਤ ਏਕ ॥੩੭੫॥
The swords broke and many weapons were shattered into bits; those warriors who fought, were chopped and ultimately only the king survived.375.

ਪੰਕਜ ਬਾਟਿਕਾ ਛੰਦ ॥
PANKAJ VAATIKA STANZA

ਸੈਨ ਜੁਝਤ ਨ੍ਰਿਪ ਭਯੋ ਅਤਿ ਆਕਲ ॥ ਧਾਵਤ ਭਯੋ ਸਾਮੁਹਿ ਅਤਿ ਬਿਆਕਲ ॥
On the destruction of his army, the king extremely agitated went forward and came at the front;

ਸੰਨਿਧ ਹ੍ਵੈ ਚਿਤ ਮੈ ਅਤਿ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ॥ ਆਵਤ ਭਯੋ ਰਿਸ ਕੈ ਕਰਿ ਜੁੱਧਤ ॥੩੭੬।॥
Getting extremely angry in his mind and moved forward in order to fight.376.

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਤਬ ॥ ਜੰਗ ਜੁਟਿਓ ਅਪਨੋ ਦਲ ਲੈ ਸਭ ॥
Taking his other forces with him, he struck blows in many ways;

ਬਾਜ ਉਠੇ ਤਹ ਕੋਟ ਨਗਾਰੇ ॥ ਰੁੱਝ ਗਿਰੇ ਰਣ ਜੁੱਝ ਨਿਹਾਰੇ ॥੩੭੭॥
Many trumpets sounded there and the onlookers of war, also fell down in fear.377.

ਚਾਮਰ ਛੰਦ ॥
CHAAMAR STANZA

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਲੈ ਸਕੋਪ ਬੀਰ ਬੋਲਿ ਕੈ ਸਭੈ ॥ ਕੋਪ ਓਪ ਦੈ ਹਠੀ ਸੁ ਧਾਇ ਕੈ ਪਰੇ ਸਭੈ ॥
All the warriors in their fury, took their arms and weapons in their hands, moved forward with persistence and shouting loudly fell upon the opponents;

ਕਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਬਾਨ ਤਾਨ ਤਾਨ ਤੋਰ ਹੀ ॥ ਸੁ ਝੂਝ ਝੂਝ ਕੈ ਪਰੈ ਨ ਨੈਕ ਮੁਖ ਮੋਰਹੀ ॥੩੭੮॥
The pulled their bows upto their ears and discharged their arrows and without moving backward even slightly they fought and fell.378.

ਬਾਨ ਪਾਨ ਲੇ ਸਭੈ ਸਕ੍ਰੁੱਧ ਸੂਰਮਾ ਚਲੇ ॥ ਬੀਨ ਬੀਨ ਜੇ ਲਏ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬੀਰਹਾ ਭਲੇ ॥
Taking angrily there bows an arrows in there hand they moved and the worriers were killed silectivly;

ਸ਼ੰਕ ਛੋਰ ਕੈ ਭਿਰੈ ਨਿਸ਼ੰਕ ਘਾਇ ਡਾਰਹੀ ॥ ਸੁ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੁਇ ਗਿਰੈਂ ਨ ਜੰਗ ਤੇ ਪਧਾਰਹੀ ॥੩੭੯॥
They were all fearlessly inflicting wounds and their limbs are falling down, but still they did not run away from the battlefield.379.

ਨਿਸਪਾਲਕ ਛੰਦ ॥
NISHPAALAK STANZA

ਤਾਨ ਸਰ ਆਨ ਅਰ ਮਾਨ ਕਰ ਛੋਰਹੀਂ ॥ ਐਨ ਸਰ ਚੈਨ ਕਰ ਤੈਨ ਕਰ ਜੋਰਹੀਂ ॥
By pulling their bows, the warriors are proudly discharging their arrows and are uniting arrows with arrows discharging swiftly the later arrows;

ਘਾਵ ਕਰ ਚਾਵ ਕਰ ਆਨ ਕਰ ਲਾਗਹੀਂ ॥ ਛਾਡਿ ਰਣਿ ਖਾਇ ਬ੍ਰਿਣ ਬੀਰ ਬਰ ਭਾਗਹੀਂ ॥੩੮੦॥
They are striking blows with zeal and the great fighters also having been wounded are running away.380.

ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਬੋਧ ਹਰ ਸੋਧ ਅਰ ਧਾਵਹੀਂ ॥ ਜੋਧ ਬਰ ਕ੍ਰੋਧ ਧਰ ਬਿਰੋਧ ਸਰ ਲਾਵਹੀਂ ॥
The Lord (Kalki) is moving forward, killing the enemies angrily and consciously and is striking his arrows on the opponents;

ਅੰਗ ਭਟ ਭੰਗ ਹੁਐ ਜੰਗ ਤਿਹ ਭਿੱਗਹੀਂ ॥ ਸੰਗ ਬਿਨ ਰੰਗ ਰਣ ਸ੍ਰੋਣਤ ਨ ਭਿੱਗਹੀਂ ॥੩੮੧॥
The warriors with chopped limbs are falling down in the battlefield and all their blood is oozing out from their bodies.381.

ਧਾਇ ਭਟਿ ਆਇ ਰਿਸ ਖਾਇ ਅਸ ਝਾਰਹੀਂ ॥ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਜੋਰ ਸਰ ਤੋਰ ਅਰ ਡਾਰਹੀਂ ॥
The warriors come in rage, strike the swords and are killing the enemies while shouting;

ਪ੍ਰਾਨ ਤਜ ਪੈ ਨ ਭਜਿ ਭੂਮ ਰਨ ਸੋਭਹੀਂ ॥ ਪੇਖ ਛਬ ਦੇਖ ਦੁਤ ਨਾਰ ਸੁਰ ਲੋਭਹੀਂ ॥੩੮੨॥
They breath their last, but do not abandon the battlefield and seem splendid in this way; the women of gods are getting allured on seeing their beauty.382.

ਭਾਜਨਹਿ ਸਾਜ ਅਸ ਗਾਜ ਭਟ ਆਵਹੀਂ ॥ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਬੋਧ ਹਰ ਜੋਧ ਅਸ ਲਾਵਹੀਂ ॥
The warriors are coming being bedecked with their swords and on this side the Lord in his fury is recognizing the real fighters;

ਜੂਝ ਰਣ ਝਾਲ ਬ੍ਰਿਣ ਦੇਵ ਪੁਰ ਪਾਵਹੀਂ ॥ ਜੀਤ ਕੈ ਗੀਤ ਕੁਲ ਰੀਤ ਜਿਮ ਗਾਵਹੀਂ ॥੩੮੩॥
After fighting and getting wounded, the warriors leave for abode of gods and there they are welcomed with songs of victory.383.

ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
NARAAJ STANZA

ਸਾਜ ਸਾਜ ਕੈ ਸਭੈ ਸਲਾਜ ਬੀਰ ਧਾਵਹੀਂ ॥ ਜੂਝ ਜੂਝ ਕੈ ਮਰੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਲੋਕ ਪਾਵਹੀਂ ॥
All the warriors getting bedecked are falling upon the enemy and after fighting in the war; they reach heaven;

ਧਾਇ ਧਾਇ ਕੈ ਹਠੀ ਅਘਾਇ ਘਾਇ ਝੇਲਹੀਂ ॥ ਪਛੇਲ ਪਾਵ ਨਾ ਚਲੈਂ ਅਰੇਲ ਬੀਰ ਠੇਲਹੀਂ ॥੩੮੪॥
The persistent warriors run forward and endure the anguish of the wounds; their feet do not fall back and they are driving other warriors ahead.384.

ਕੋਪ ਓਪ ਦੈ ਸਭੈ ਸਰੋਖ ਸੂਰ ਧਾਇ ਹੈਂ ॥ ਧਾਇ ਜੂਝ ਹੈਂ ਅਰੂਝ ਜੂਝ ਜਾਇ ਹੈਂ ॥
All the warriors are moving forward in anger and are embracing martyrdom in the battlefield;

ਸੁ ਅਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮੇਲ ਕੈ ਪ੍ਰਹਾਰ ਆਨ ਡਾਰਹੀਂ ॥ ਨ ਭਾਜ ਗਾਜ ਹੈ ਹਠੀ ਨਿਸ਼ੰਕ ਘਾਇ ਮਾਰਹੀਂ ॥੩੮੫॥
Colliding their arms and weapons, they are striking blows and the stable warriors, who do not think of running away, are striking blows, persistently thundering fearlessly.385.

ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਢੋਲ ਬਾਸੁਰੀ ਸਨਾਇ ਝਾਂਝ ਬਾਜ ਹੈਂ ॥ ਸਪਾਵ ਰੋਪ ਕੈ ਬਲੀ ਸਕੋਪ ਆਨ ਗਾਜ ਹੈਂ ॥
The small and big drums, flutes, anklets etc. are creating sounds and the warriors firmly putting their feet on the earth are thundering angrily;

ਕਿ ਬੂਝ ਬੂਝ ਕੈ ਹਠੀ ਅਰੂਝ ਆਨ ਜੂਝ ਹੈਂ ॥ ਸੁ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਹੁਇ ਰਹੀ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਨ ਸੂਝ ਹੈਂ ॥੩੮੬॥
The persistent warriors recognizing others are entangled with them and there is such a run in the battlefield that the directions are not being comprehended.386.

ਸੁਰੋਖ ਕਾਲਿ ਕੇਸਰੀ ਸੰਘਾਰ ਸੈਣ ਧਾਇ ਹੈਂ ॥ ਅਗਸਤ ਸਿੰਧ ਕੀ ਜਿਮੰ ਪਚਾਇ ਸੈਨ ਜਾਇ ਹੈਂ॥
The lion of the goddess Kali, in order to kill the army, is running angrily in this way and wants to destroy the army in this way just as the sage August had completely drunk the ocean;

ਸੰਘਾਰ ਬਾਹਣੀਸ ਕੋ ਅਨੀਸ ਤੀਰ ਗਾਜ ਹੈਂ ॥ ਬਿਸੇਖ ਜੁੱਧ ਮੰਡ ਹੈਂ ਅਸੇਖ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਾਜ ਹੈਂ ॥੩੮੭॥
After killing the forces, the warriors are thundering and in the dreadful fight, their weapons are colliding.387.

ਸਵੈਯਾ ਛੰਦ ॥
SWAYYA STANZA

ਆਵਤ ਹੀ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਦਲ ਤੇ ਹਰਿ ਬਾਜ ਕਰੀ ਰਥ ਕੋਟਕ ਕੂਟੇ ॥ ਸਾਜ ਕਰੇ ਨ੍ਰਿਪਰਾਜ ਕਹੂੰ ਬਰਬਾਜ ਫਿਰੇ ਹਿਹਨਾਵਤ ਛੂਟੇ ॥
On the arrival of the army of the king, the Lord (Kalki) chopped many elephants, horses and chariots; the horses bedecked by the king were roaming in the battlefield,

ਤਾਟ ਕਹੂੰ ਗਜਰਾਜ ਰਣੰ ਭਟ ਕੇਸਨ ਤੇ ਗਹਿ ਕੇਸਨ ਜੂਟੇ ॥ ਪਉਨ ਸਮਾਨ ਬਹੈ ਕਲਿ ਬਾਨ ਸਭੇ ਅਰਿ ਬਾਦਲ ਸੇ ਚਲ ਫੂਟੇ ॥੩੮੮॥
Somewhere neighing and somewhere the elephant were seen running; the warriors catching the hair of one another were engaged in fight with them; the arrows were being discharged like the wind and with them; the arrows were being discharged like the wind and with them the clouds-like enemies had been chopped into bits.388.

ਧਾਇ ਪਰੇ ਕਰ ਕੋਪ ਬਡੇ ਭਟ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸੰਭਾਰੇ ॥ ਪੱਟਿਸ ਲੋਹ ਹਥੀ ਪਰਸਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਚਉਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥
Holding their arrows, bows and swords the great warriors fell upon (the opponents); the warriors were striking blows from all the four directions, taking their swords, axes etc. in their hands;

ਕੁੰਜਰ ਪੁੰਜ ਗਿਰੇ ਰਣ ਮੂਰਧਨ ਸੋਭਤ ਹੈ ਅਤਿ ਡੀਲ ਡਿਲਾਰੇ ॥ ਰਾਵਣ ਰਾਮ ਸਮੈ ਰਣ ਕੋ ਗਿਰਰਾਜ ਮਨੋ ਹਨਵੰਤ ਉਖਾਰੇ ॥੩੮੯॥
There were groups of elephants fallen in the war on the side and support of their faces and they appeared like the mountains uprooted and thrown by Hanuman in the Rama-Ravana war.389.

ਚਉਪ ਚਰੀ ਚਤੁਰੰਗ ਚਮੂੰ ਕਰੁਣਾਲਯ ਕੇ ਪਰ ਸਿੰਧੁ ਰ ਪੇਲੇ ॥ ਧਾਇ ਪਰੇ ਕਰਿ ਕੋਪ ਹਠੀ ਕਰ ਕਾਟਿ ਸਭੈ ਪਗ ਦ੍ਵੈ ਨ ਪਿਛੇਲੇ ॥
Taking the fourfold army, the Lord (Kalki) was attacked through elephants through the persistent warriors were chopped, but still they did not retrace their steps;

ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨਨ ਕੇ ਘਨ ਸਯਾਮ ਘਨੇ ਤਨ ਆਯੁਧ ਝੇਲੇ ॥ ਸ੍ਰੋਨ ਰੰਗੇ ਰਮਣੀਅ ਰਮਾਪਤਿ ਫਾਗਨ ਅੰਤ ਬਸੰਤ ਸੇ ਖੇਲੇ ॥੩੯੦॥
Enduring the blows of bows, swords and other weapons and dyed with blood, the Lord (Kalki) looked like one who had played Holi in the spring season.390.

ਘਾਇ ਸਭੈ ਸਹਿ ਕੈ ਕਮਲਾਪਤਿ ਕੋਪ ਭਰਯੋ ਕਰਿ ਆਯੁਧ ਲੀਨੇ ॥ ਦੁੱਜਨ ਸੈਨ ਬਿਖੈ ਧਸਿ ਕੈ ਛਿਨ ਮੈ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭੈ ਅਰਿ ਕੀਨੇ ॥
When wounded, the Lord was greatly enraged and he took his weapons in his hands; he penetrated into the army of the enemy and killed all of it in an instant;

ਟੂਟ ਪਰੈ ਰਮਣੀ ਅਸ ਭੂਖਣ ਬੀਰ ਬਲੀ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਚੀਨੇ ॥ ਯੌ ਉਪਮਾ ਉਪਜੀ ਮਨ ਮੈ ਰਣ ਭੂਮ ਕੋ ਮਾਨਹੁ ਭੂਖਨ ਦੀਨੇ ॥੩੯੧॥
He fell upon the warriors and he seemed splendidly beautiful as if the had given the ornaments of wounds to all the warriors in the battlefield.391.

ਚਉਪ ਚੜਿਓ ਕਰਿ ਕੋਪ ਕਲੀ ਕ੍ਰਿਤ ਆਯੁਧ ਅੰਗ ਅਨੇਕਨ ਸਾਜੇ ॥ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਉਪੰਗ ਮੁਚੰਗ ਸੁ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਭਲੀ ਬਿਧ ਬਾਜੇ ॥
The Lord Kalki, bedecked his limbs with weapons, and in great rage, went forward; many musical instruments including drums were played in the war-arena;

ਪੂਰਿ ਫਟੀ ਛੁਟਿ ਧੂਰ ਜਟੀ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਦੋਊ ਉਠ ਭਾਜੇ ॥ ਕੋਪ ਕਛੂ ਕਰਿ ਕੈ ਚਿਤ ਮੋ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਜਬੈ ਰਣ ਗਾਜੇ ॥੩੯੨॥
Seeing that dreadful war, the matted locks of Shiva were also loosened and both the gods and demons fled away; all this happened at that time when Kalki thundered in rage in the battlefield.392.

ਬਾਜ ਹਨੇ ਗਜਰਾਜ ਹਨੇ ਨ੍ਰਿਪਰਾਜ ਹਨੇ ਰਣ ਭੂਮ ਗਿਰਾਏ ॥ ਡੋਲ ਗਿਰਿਓ ਗਿਰਮੇਰ ਰਸਾਤਲ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਭੈ ਭਹਰਾਏ ॥
The horses, elephants, and kings were killed in the battlefield; the Sumeru mountain trembled and thrust into the earth; the gods and demons both became fearful;

ਸਾਤੋ ਊ ਸਿੰਧ ਸੁਕੀ ਸਰਤਾ ਸਭ ਲੋਕ ਅਲੋਕ ਸਭੈ ਥਹਰਾਏ ॥ ਚਉਕ ਚਕੇ ਦ੍ਰਿਗਪਾਲ ਸਭੈ ਕਿਹ ਪੈ ਕਲਕੀ ਕਰ ਕੋਪ ਰਿਸਾਏ ॥੩੯੩॥
All the seven oceans and all the rivers dried up in fear all the people trembled; the guardians of all the directions were wonder-struck as to who had been attacked in anger by Kalki.393.

ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਰ ਹਠੀ ਹਠ ਠਾਠ ਹਠੀ ਰਣ ਕੋਟਿਕ ਮਾਰੇ ॥ ਜਾਂਘ ਕਹੂੰ ਸਿਰ ਬਾਹ ਕਹੂੰ ਅਸ ਰੇਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਭੈ ਕਰਿ ਡਾਰੇ ॥
Holding his bow and arrows, Kalki, killed crores of enemies; the legs, heads and swords lay scattered at several places; the Lord (Kalki) rolled all in the dust;

ਬਾਜ ਕਹੂੰ ਗਜਰਾਜ ਧੁਜਾ ਰਥ ਉਸ਼ਟ ਪਰੇ ਰਣ ਪੁਸ਼ਟ ਬਿਦਾਰੇ ॥ ਜਾਨੁਕ ਬਾਗ ਬਨਿਓ ਰਣਿ ਮੰਡਲ ਪੇਖਨ ਕਉ ਜਟਿ ਧੂਰ ਪਧਾਰੇ ॥੩੯੪॥
The elephants, horses, chariots and camels were lying dead; it seemed that the battlefield had become and arrows and Shiva was looking for it, roaming hither and thither.394.

ਲਾਜ ਭਰੇ ਅਰਿਰਾਜ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਭਾਜ ਚਲੇ ਨਹੀ ਆਨ ਘਿਰੇ ॥ ਗਹਿ ਬਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਗਦਾ ਬਰਛੀ ਛਟ ਛੈਲ ਛਕੇ ਚਿਤ ਚੌਪ ਚਿਰੇ ॥
The inimical kings, filled with shame ran in all the four directions and they again began to strike blows taking up their swords, maces, lances etc. with double zeal;

ਪ੍ਰਿਤਮਾਨ ਸੁਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭੁਜਾ ਕਰਿ ਪੈਜ ਪਰੇ ਨਹੀ ਫੇਰਿ ਫਿਰੇ ॥ ਰਣ ਮੋ ਮਰਿ ਕੈ ਜਸ ਕੌ ਕਰਿ ਕੈ ਹਰਿ ਸੋ ਲਰਿ ਕੈ ਭਵ ਸਿੰਧ ਤਰੇ ॥੩੯੫॥
He, whosoever came to fight with that most powerful Lord, did not return alive; he died while fighting with the Lord (Kalki) and earning approbation, ferried across the Ocean of fear.395.

ਰੰਗ ਸੋ ਜਾਨ ਸੁਰੰਗੇ ਹੈਂ ਸਿੰਧੁਰ ਛੂਟੀ ਹੈ ਸੀਸ ਪੈ ਸ੍ਰੋਨ ਅਲੇਲੈ ॥ ਬਾਜ ਗਿਰੇ ਭਟ ਰਾਜ ਕਹੂੰ ਬਿਚਲੇ ਕੁਪ ਕੈ ਕਲ ਕੇ ਅਸਮੇਲੈ ॥
With the currents of blood, having fallen on them, the elephants are seen dyed in beautiful colour; the Lord Kalki, in his fury, wrought such a havoc that somewhere the horses have fallen down and somewhere the superb warriors have been knocked down;

ਚਾਚਰ ਜਾਨ ਕਰੈ ਬਸੁਧਾ ਪਰ ਜੂਝ ਗਿਰੇ ਪਗ ਦ੍ਵੈ ਨ ਪਛੇਲੈ ॥ ਜਾਨੁਕ ਪਾਨ ਕੈ ਭੰਗ ਮਲੰਗ ਸੁ ਫਾਗਨ ਅੰਤ ਬਸੰਤ ਸੋ ਖੇਲੈ ॥੩੯੬॥
Though the warriors are definitely falling on the earth, but they are not retracing even two steps backwards; they all seen like the wrestlers playing Holi after drinking hemp.396.

ਜੇਤਕ ਜੀਤ ਬਚੇ ਸੁ ਸਭੈ ਭਟ ਚੁੳਪ ਚੜੇ ਚਹੂੰ ਓਰਨ ਧਾਏ ॥ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਗਦਾ ਬਰਛੀ ਅਸ ਕਾਢ ਲਏ ਕਰ ਮੌ ਚਮਕਾਏ ॥
The warriors who warriors who survived, they attacked from all the four sides with greater zeal; taking their bows, arrows, maces, lances and swords in their hands, they glistened them;

ਚਾਬੁਕ ਮਾਰ ਤੁਰੰਗ ਧਸੇ ਰਨ ਸਾਵਨ ਕੀ ਘਟਿ ਜਿਉ ਘਹਰਾਏ ॥ ਸ੍ਰੀ ਕਲਕੀ ਕਰਿ ਲੈ ਕਰਵਾਰ ਸੁ ਏਕ ਹਨੇ ਅਰ ਅਨੇਕ ਪਰਾਏ ॥੩੯੭॥
Whipping their horses and waving like the clouds of Sawan, they penetrated into the enemy`s army, but taking his sword in his hand, the Lord (Kalki) killed many and many and many fled away.397.

ਮਾਰ ਮਚੀ ਬਿਸੰਭਾਰ ਜਬੈ ਤਬ ਆਯੁਧ ਛੋਰ ਸਭੈ ਭਟ ਭਾਜੇ ॥ ਡਾਰਿ ਹਥਯਾਰ ਉਤਾਰ ਸਨਾਹਿ ਸੁ ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਭਜੈ ਨਹੀ ਗਾਜੇ ॥
When the dreadful war was waged in this way, the warriors fled away, leaving behind their weapons; they put off their armours and throwing their weapons fled and then they did not shout;

ਸ੍ਰੀ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਤਹਾ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਭੈ ਇਹ ਭਾਂਤ ਬਿਰਾਜੇ ॥ ਭੂਮ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਰ ਚਕਿਓ ਛਬ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਦੋਊ ਲਖਿ ਲਾਜੇ ॥੩੯੮॥
Kalki, catching his weapons in the battlefield looks so charming that seeing his beauty, the earth, sky and nether-world were all feeling shy.398.

ਦੇਖ ਭਜੀ ਪ੍ਰਿਤਨਾ ਅਰ ਕੀ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹਥਯਾਰ ਸੰਭਾਰੇ ॥ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਗਦਾ ਛਿਨ ਬੀਚ ਸਭੈ ਕਰ ਚੂਰਨ ਡਾਰੇ ॥
Seeing the army of the enemy running away, Kalki holding his weapons his bow and arrows, his sword, his mace etc., mashed everyone in an instant;

ਭਾਗ ਚਲੇ ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਟਾ ਜਿਮ ਪਉਨ ਬਹੈ ਦ੍ਰੁਮ ਪਾਤ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ਪੈਨ ਪਰੀ ਕਛੁ ਮਾਨ ਰਹਿਓ ਨਹੀ ਬਾਨਨ ਡਾਰ ਨਿਦਾਨ ਪਧਾਰੇ ॥੩੯੯॥
The warriors ran away like the leaves before the blow of wind; those who took shelter, survived, the others, discharging their arrows fled away.399.

ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ॥
SUPRIYA STANZA

ਕਹੂੰ ਭਟ ਮਿਲਤ ਮੁਖ ਮਾਰ ਉਚਾਰਤ ॥ ਕਹੂੰ ਭਟ ਭਾਜ ਪੁਕਾਰਤ ਆਰਤ ॥
Somewhere the warriors, gathering together, are shouting “kill, kill” and somewhere, getting agitated, they ae lamenting;

ਕੇਤਕ ਜੋਧ ਫਿਰਤ ਦਲ ਗਾਹਤ ॥ ਕੇਤਕ ਜੂਝ ਬਰੰਗਨ ਬਯਾਹਤ ॥੪੦੦॥
Many warriors are moving within their army and many after embracing martyrdom are wedding the heavenly damsels.400.

ਕਹੂੰ ਬਰਬੀਰ ਫਿਰਤ ਸਰ ਮਾਰਤ ॥ ਕਹੂੰ ਰਣ ਛੋਰ ਭਜਤ ਭਟ ਆਰਤ ॥
Somewhere the warriors, discharging their arrows, are roaming and somewhere the afflicted warriors, leaving the battlefield, are running away;

ਕੇਈ ਡਰੁ ਡਾਰਿ ਹਨਤ ਰਣ ਜੋਧਾ ॥ ਕੇਈ ਮੁਖ ਮਾਰ ਰਟਤ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧਾ ॥੪੦੧॥
Many are destroying the warriors fearlessly and many in their rage are shouting repeatedly “kill, kill”.401.

ਕੇਈ ਖਗ ਖੰਡਿ ਗਿਰਤ ਰਣ ਛਤ੍ਰੀ ॥ ਕੇਤਕ ਭਾਗ ਚਲਤ ਤ੍ਰਸ ਅਤ੍ਰੀ ॥
The daggers of many are falling having been shattered into bits and many wielders of arms and weapons are running away in fear;

ਕੇਤਕਨਿ ਭ੍ਰਮ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵਤ ॥ ਆਹਵ ਸੀਝ ਦਿਵਾਲਯ ਪਾਵਤ ॥੪੦੨॥
Many are roaming and fighting and embracing martyrdom are leaving for heaven.402.

ਕੇਤਕ ਜੂਝ ਮਰਤ ਰਣ ਮੰਡਲ ॥ ਕੇਈਕ ਭੇਦ ਚਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਲ ॥
Many are dying while fighting in the battlefield and many after going through the universe are getting separated from it;

ਕੇਈਕ ਆਨ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਸਾਂਗੈ ॥ ਕੇਤਕ ਭੰਗ ਗਿਰਤ ਹੁਇ ਆਂਗੈ ॥੪੦੩॥
Many are striking blows with their lances and the limbs of many, being chopped, are falling down.403.

ਬਿਸੇਖ ਛੰਦ ॥
VISHESH STANZA

ਭਾਜ ਬਿਨਾ ਭਟ ਲਾਜ ਸਭੈ ਤਜ ਸਾਜ ਜਹਾਂ ॥ ਨਾਚਤ ਭੂਤ ਪਿਸਾਚਨਿ ਸਾਚਰ ਰਾਜ ਤਹਾਂ ॥
Many warriors abandoning their shame, and leaving behind everything, are running away; and the ghosts, fiends and imps dancing in the battlefield, are ruling over it;

ਦੇਖਤ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਮਹਾਂ ਰਣ ਕੋ ਬਰਨੈ ॥ ਜੂਝ ਭਯੋ ਜਿਹ ਭਾਤ ਸੁ ਪਾਰਥ ਸੌ ਕਰਨੈ ॥੪੦੪॥
The gods and demons all are saying this that this war is dreadful like the war of Arjuna and Karan.404.

ਦਾਵ ਕਰੈ ਰਿਸ ਖਾਇ ਮਹਾਂ ਹਠ ਠਾਨ ਹਠੀ ॥ ਕੋਪ ਭਰੇ ਇਹ ਭਾਂਤ ਸੁ ਪਾਵਕ ਜਾਨ ਭਠੀ ॥
The persistent warriors, in their fury, are striking blows and they appear like the furnaces of fire;

ਕ੍ਰੁੱਧ ਭਰੇ ਰਣ ਛਤ੍ਰਜ ਅਤ੍ਰਣ ਝਾਰਤ ਹੈ ॥ ਭਾਜ ਚਲੈ ਨਹੀ ਪਾਵਸ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰਤ ਹੈ ॥੪੦੫॥
The kings in their ire are striking their weapons and arms; and instead of running away, they are shouting “Kill, Kill”.405.

ਦੇਖਤ ਹੈ ਦਿਵ ਦੇਵ ਧਨੈ ਧਨ ਜੰਪਤ ਹੈਂ ॥ ਭੂਮ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਚਵੋ ਚਕ ਕੰਪਤ ਹੈ ॥
The gods and demons both are saying, Bravo!” Looking at the fighting; the earth, sky, neither-world and all the four direcitions trembling;

ਭਾਜਤ ਨਾਹਨ ਬੀਰ ਮਹਾਂ ਰਣ ਗਾਜਤ ਹੈਂ ॥ ਜੱਛ ਭੁਜੰਗਨ ਨਾਰ ਲਖੇ ਛਬ ਲਾਜਤ ਹੈਂ ॥੪੦੬॥
The warriors are not running away, but are thundering in the war-arena; seeing the glory of those warriors the women of Yakshas and Nagas are getting shy.406.

ਧਾਵਤ ਹੈਂ ਕਰ ਕੋਪ ਮਹਾਂ ਸੁਰ ਸੂਰ ਤਹਾਂ ॥ ਮਾਂਡਤ ਹੈਂ ਬਿਕਰਾਰ ਭਯੰਕਰ ਜੁੱਧ ਜਹਾਂ ॥
The great warriors, getting enraged, have attacked and are waging a dreadful and frightening war;

ਪਾਵਤ ਹੈਂ ਸੁਰ ਨਾਰ ਸੁ ਸਾਮੁਹਿ ਜੁੱਝਤ ਹੈਂ ॥ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਗੰਧ੍ਰਬ ਸਭੈ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁੱਝਤ ਹੈਂ ੪੦੭॥
Embracing martyrdom in the ear, they are meeting the heavenly damsels and this war appears as a great war to all the gods, demons and Yakshas.407.

ਚੰਚਲਾ ਛੰਦ ॥
CHANCHALA STANZA

ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਤਾਹਿ ਤਾਕਿ ਧਾਏ ਬੀਰ ਸਾਵਧਾਨ ॥ ਹੋਨ ਲਾਗੇ ਜੁੱਧ ਕੇ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਸਭੈ ਬਿਧਾਨ ॥
In order to kill Kalki, the warriors cautiously marched forward and began to wage war here, there and everywhere;

ਭੀਮ ਭਾਤ ਧਾਇ ਕੈ ਨਿਸ਼ੰਕ ਘਾਇ ਕਰਤ ਆਇ ॥ ਜੂਝ ਜੂਝ ਕੈ ਮਰੈ ਸੁ ਦੇਵ ਲੋਕ ਬਸਤ ਜਾਇ ॥੪੦੮॥
The brave warriors like Bhima are fearlessly striking blows and after fighting and embracing martyrdom, they are getting abode in the region of gods.408.

ਤਾਨ ਤਾਨ ਬਾਨ ਕੌ ਅਜਾਨ ਬਾਹ ਧਾਵਹੀ ॥ ਜੂਝ ਜੂਝ ਕੈ ਮਰੈ ਅਲੋਕ ਲੋਕ ਪਾਵਹੀ ॥
Pulling their bows and discharging arrows, they are advancing towards the Lord (Kalki) and embracing martyrdom, they are going to the next world;

ਰੰਗ ਜੰਗ ਅੰਗ ਨੰਗ ਭੰਗ ਅੰਗਿ ਹੋਇ ਪਰਤ ॥ ਟੂਕ ਟੂਕ ਹੋਇ ਗਿਰੈ ਸੁ ਦੇਵ ਸੁੰਦ੍ਰੀਨਿ ਬਰਤ ॥੪੦੯॥
They are absorbed in fighting and are falling into bits before him; these warriors are falling into bits for the sake of heavenly damsels and are embracing death.409.

ਤ੍ਰਿੜਕਾ ਛੰਦ ॥
TIRIRKA STANZA

ਤ੍ਰਿੜਰਿੜ ਤੀਰੰ ॥ ਬ੍ਰਿੜਰਿੜ ਬੀਰੰ ॥ ਢਿ੍ਰੜਰਿੜ ਢੋਲੰ ॥ ਬ੍ਰਿੜਰਿੜ ਬੋਲੰ ॥੪੧੦॥
The arrows of the warriors are crackling and the drums are rolling.410.

ਤ੍ਰਿੜੜਿੜ ਤਾਜੀ ॥ ਬ੍ਰਿੜੜਿੜ ਬਾਜੀ ॥ ਹ੍ਰਿੜੜਿੜ ਹਾਥੀ ॥ ਸ੍ਰਿੜੜਿੜ ਸਾਥੀ ॥੪੧੧॥
The horses are neighing and the elephants are trumpeting in groups.411.

ਬ੍ਰਿੜੜਿੜ ਬਾਣੰ ॥ ਜਿ੍ਰੜੜਿੜ ਜੁਆਣੰ ॥ ਛਿ੍ਰੜੜਿੜ ਛੋਰੈਂ ॥ ਜਿ੍ਰੜੜਿੜ ਜੋਰੈਂ ॥੪੧੨॥
The warriors are discharging arrows forcefully.412.

ਖਰੜੜ ਖੇਤੰ ॥ ਪਰੜੜ ਪ੍ਰੇਤੰ ॥ ਝੜੜੜ ਨਾਚੈ ॥ ਰੰਗਝੜਿ ਰਾਚੈ ॥੪੧੩॥
The ghosts intoxicated in the hue of war, are dancing, in the battlefield.413.

ਹਰਰੜ ਹੂਰੰ ॥ ਗਣਰਣ ਪੂਰੰ ॥ ਕ੍ਰਰਰੜ ਕਾਛੀ ॥ ਨਰਰੜ ਨਾਚੀ ॥੪੧੪॥
The sky is filled with heavenly damsels and they are all dancing.4.14.

ਤਰਰੜ ਤੇਗੰ ॥ ਜਣਘਣ ਬੇਗੰ ॥ ਚਰਰੜ ਚਮਕੈ ॥ ਝੜਰੜ ਝਮਕੈ ॥੪੧੫॥
The swords are gleaming quickly and they are striking with clattering sound.415.

ਜਰਰੜ ਜੋਧੰ ॥ ਕਿਰਰੜ ਕ੍ਰੋਧੰ ॥ ਜੜਰੜ ਜੂਝੈ ॥ ਲ੍ਰੜਰੜ ਲੂਝੈ ॥੪੧੬॥
The warriors are fighting in anger and are dying.416.

ਖਰਰੜ ਖੇਤੰ ॥ ਅਰਰੜ ਅਚੇਤੰ ॥ ਬ੍ਰੜਰੜ ਬਾਜੀ ॥ ਗਿਰਵੜ ਗਾਜੀ ॥੪੧੭॥
The horses and horse-riders are lying unconscious in the battlefield.417.

ਗ੍ਰਿੜਰੜ ਗਜਣੰ ॥ ਕ੍ਰਿੜਰੜ ਭਜਣੰ ॥ ਰਿ੍ਰੜਰਿੜ ਰਾਜਾ ॥ ਲਿੜਰਿੜ ਲਾਜਾ ॥੪੧੮॥
The elephants are running away and in this way, the kings, because of the disgrace of defeat, are feeling ashamed.418.

ਖਿੜਰਿੜ ਖਾਂਡੇ ॥ ਬ੍ਰਿੜਰਿੜ ਬਾਂਡੇ ॥ ਅ੍ਰੜਰਿੜ ਅੰਗੰ ॥ ਜ੍ਰੜਰਿੜ ਜੰਗੰ ॥੪੧੯॥
The large daggers are striking blows on the limbs in the war-arena.419.

ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥
PAADHARI STANZA

ਇਹ ਭਾਂਤ ਸੈਨ ਜੁੱਝੀ ਅਪਾਰ ॥ ਰਣ ਰੋਹ ਕ੍ਰੋਹ ਧਾਏ ਲੁਝਾਰ ॥ ਤੱਜੰਤ ਬਾਣ ਗੱਜੰਤ ਬੀਰ ॥ ਉੱਠੰਤ ਨਾਦ ਭੱਜੰਤ ਭੀਰ ॥੪੨੦॥
In this way, innumerable army fought and the warriors, in anger, and discharging arrows and thundering advanced forward; hearing the dreadful sound, the cowards ran away.420.

ਧਾਏ ਸਬਾਹ ਜੋਧਾ ਸਕੋਪ ॥ ਕੱਢਤ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਬਾਹੰਤ ਧੋਪ ॥ ਲੁੱਝੰਤ ਸੂਰ ਜੁੱਝੰਤ ਅਪਾਰ ॥ ਜਣ ਸੇਤ ਬੰਧ ਦਿਖੀਅਤ ਪਹਾਰ ॥੪੨੧॥
The warriors, in anger , marched forward with their contingents and taking out their swords, they bean to strike blows; the heaps of the corpses looked like the mountains lying on the sea-cost for building the dam.421.

ਕਟੰਤ ਅੰਗ ਭਭਕੰਤ ਘਾਵ ॥ ਸਿੱਝੰਤ ਸੂਰ ਜੁੱਝੰਤ ਚਾਵ ॥ ਨਿਰਖੰਤ ਸਿੱਧ ਚਾਰਣ ਅਨੰਤ ॥ ਉਚਰੰਤ ਕ੍ਰਿਤ ਜੋਧਨ ਬਿਅੰਤ ॥੪੨੨॥
The limbs are being chopped, the wounds are oozing our and the warriors are fighting full of zeal; the adepts, minstrels and ballad-singers etc. are looking at the fighting and are also singing the praises of the heroes.422.

ਨਾਚੰਤ ਆਪ ਈਸ਼ਰ ਕਰਾਲ ॥ ਬਾਜੰਤ ਡਉਰ ਭੈ ਕਰਿ ਬਿਸਾਲ ॥ ਪੋਅੰਤ ਮਾਲ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲ ॥ ਚਲ ਚਿੱਤ ਚੱਖ ਛਾਡੰਤ ਜ੍ਵਾਲ ॥੪੨੩॥
Shiva, assuming his dreadful form, is dancing and his frightening tabor is being played; the goddess Kali is stringing the rosaries of skulls and is releasing the fire-flames, while drinking blood.423.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
RASAAVAL STANZA

ਬਜੇ ਘੋਰ ਬਾਜੇ ॥ ਧੁਣੰ ਮੇਘ ਲਾਜੇ ॥ ਖਹੇ ਖੇਤ ਖਤ੍ਰੀ ॥ ਤਜੇ ਤਾਣ ਪਤ੍ਰੀ ॥੪੨੪॥
The dreadful war-drums sounded, hearing which the cloud felt shy; the Kshatriyas fought in the battlefield and pulling their bows, discharged the arrows.424.

ਗਿਰੈ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ॥ ਨਚੇ ਜੰਗ ਰੰਗੰ ॥ ਖੁਲੇ ਖੱਗ ਖੂਨੀ ॥ ਚੜੇ ਚਉਪ ਦੂਨੀ ॥੪੨੫॥
The warriors, with the broken limbs, fell while dancing, being absorbed in fighting; the fighters drew out their daggers with double zeal.425.

ਭਯੋ ਘੋਰ ਜੁੱਧੰ ॥ ਇਤੀ ਕਾਹ ਸੁੱਧੰ ॥ ਜਿਣਿਓ ਕਾਲ ਰੂਪੰ ॥ ਭਜੇ ਸਰਬ ਭੂਪੰ ॥੪੨੬॥
Such a terrible war was fought, that none of the fighters remained in senses; Kalki, the manifestation of Yama, was victorious and all the kings fled away.426.

ਸਭੈ ਸੈਣ ਭਾਜਾ ॥ ਫਿਰਯੋ ਆਪ ਰਾਜਾ ॥ ਠਟਿਓ ਆਣ ਜੁੱਧੰ ॥ ਭਇਓ ਨਾਦ ਉੱਧੰ ॥੪੨੭।॥
When all the kings fled away, then the king (of Sambhal) himself rotated and came in front and producing the terrible sound, he began the fighting.427.

ਤਜੇ ਬਾਣ ਐਸੇ ॥ ਬਣੰ ਪਤ੍ਰ ਜੈਸੇ ॥ ਜਲੰ ਮੇਘ ਧਾਰਾ ॥ ਨਭੰ ਜਾਣੁ ਤਾਰਾ ॥੪੨੮॥
He was discharging his arrows as if the leaves were flying in the forest or the stars were falling from the sky.428.

ਕਰੰ ਅੰਸੁ ਮਾਲੀ ॥ ਸਰੰ ਸਤ੍ਰ ਸਾਲੀ ॥ ਚਹੂੰ ਓਰ ਛੂਟੇ ॥ ਮਹਾਂ ਜੋਧ ਜੂਟੇ ॥੪੨੯॥
He caused great loss to the enemies with his arrows; the arrows of the great warriors were discharged from all the four sides.429.

ਚਲੇ ਕੀਟ ਕਾਸੇ ॥ ਬਢੇ ਟਿੰਢ ਕਾਸੇ ॥ ਕਨੰ ਸਿੰਧ ਰੇਤੰ ॥ ਤਨੰ ਰੋਮ ਤੇਤੰ ॥੪੩੦॥
The arrows flew like the innumerable worms and locusts and they were countless in numbers like the particles of sand and the hair of the body.430.

ਛੁਟੈ ਸ੍ਵਰਣ ਪੁੱਖੀ ॥ ਸੁਧੰਸਾਰ ਮੁੱਖੀ ॥ ਕਲੰਕੰ ਕਪਤ੍ਰੀ ॥ ਤਜੇ ਜਾਣ ਛਤ੍ਰੀ ॥੪੩੧॥
The arrows, with golden wings and steel tips, were discharged and in this way, the arrows with sharp tips were discharged on the Kshatriyas.431.

ਗਿਰੈ ਰੇਤ ਖੇਤੰ ॥ ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ ॥ ਕਰੈ ਚਿਤ੍ਰ ਚਾਰੰ ॥ ਤਜੈ ਬਾਣ ਧਾਰੰ ॥੪੩੨॥
The warriors began to fall in the battlefield and the ghosts and fiends danced; the fighters, getting pleased, showered arrows.432.

ਹਲੈ ਜੋਧ ਜੋਧੰ ॥ ਕਰੈ ਘਾਇ ਕ੍ਰੋਧੰ ॥ ਖਹੈ ਖੱਗ ਖੱਗੈ ॥ ਉਠੈ ਝਾਲ ਅੱਗੈ ॥੪੩੩॥
The warriors challenging others in fury, inflicted wounds on them; with the collision of dagger with the dagger, the sparks of fire were emited.433.

ਨਚੇ ਪੱਖਰਾਲੇ ॥ ਚਲੇ ਬਾਲ ਆਲੇ ॥ ਹਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਚੈਂ ॥ ਰਣੰ ਰੰਗ ਰਾਚੈਂ ॥੪੩੪॥
The horses danced and the ghosts roamed; the fiends, laughingly were absorbed in war.434.

ਨਚੇ ਪਾਰਬਤੀਸੰ ॥ ਮੰਡਿਓ ਜੁੱਧ ਈਸੰ ॥ ਦਸੰ ਦਿਉਸ ਕ੍ਰੁੱਧੰ ॥ ਭਯੋ ਘੋਰ ਜੁੱਧੰ ॥੪੩੫॥
Shiva also fought, while dancing; and in this way, for ten days, this ire-full war was fought.435.

ਪੁਨਰ ਬੀਰ ਤਯਾਗਯੋ ॥ ਪਗੰ ਦ੍ਵੈਕ ਭਾਗਯੋ ॥ ਫਿਰਯੋ ਫੇਰਿ ਐਸੇ ॥ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਾਂਪ ਜੈਸੇ ॥੪੩੬॥
Then the king, abandoning his spirit of bravery, ran for two steps, but then he rotated like the revengful snake.436.

ਪੁਨਰ ਜੁੱਧ ਮੰਡਿਓ ॥ ਜਰੰ ਓਘ ਛੰਡਿਓ ॥ ਤਜੇ ਵੀਰ ਬਾਣੰ ॥ ਮ੍ਰਿਤੰ ਆਇ ਤ੍ਰਾਣੰ ॥੪੩੭॥
Then he again began the war and showered arrows; the warriors discharged arrows and the death released them from the terror of the war.437.

ਸਭੈ ਸਿੱਧ ਦੇਖੈ ॥ਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਲੇਖੈ ॥ ਧਨੰ ਧਨੰ ਜੰਪੈ ॥ ਲਖੈ ਭੀਰ ਕੰਪੈ॥੪੩੮॥
All the adepts saw Kalki and repeated “bravo, bravo”; the cowards trembled on seeing him.438.

ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
NARAAJ STANZA

ਆਨ ਆਨ ਸੂਰਮਾ ਸਧਾਨ ਬਾਨ ਧਾਵਹੀਂ ॥ ਰੂਝ ਜੂਝ ਕੈ ਮਰੇਂ ਸੁ ਦੇਵ ਨਾਰ ਪਾਵਹੀਂ ॥
The warriors aiming the targets of their arrows marched forward and embracing martyrdom in the war, they wedded the heavenly damsels;

ਸੁ ਰੀਝ ਰੀਝ ਅੱਛਰਾਂ ਅਲੱਛ ਸੂਰਣੋਂ ਬਰੈਂ ॥ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬੀਨ ਬੀਨ ਕੈ ਸੁਧੀਨ ਪਾਨ ਕੈ ਧਰੈਂ ॥੪੩੯॥
The heavenly damsels, also being pleased, began to wed the warriors catching their hands after selecting them.439.

ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਅੱਧ ਹ੍ਵੈਂ ਬਿਰੁੱਧ ਸੂਰ ਧਾਵਹੀ ॥ ਸੁ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਂਗ ਤੀਛਣੰ ਕਿ ਤਾਕ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਲਾਵਹੀ ॥
The warriors, getting bedecked, fell on the direction of the opponents and striking sharp lances on the enemies;

ਸੁ ਜੂਝ ਜੂਝ ਕੈ ਗਿਰੈ ਅਲੂਝ ਲੂਝ ਕੈ ਹਠੀ ॥ ਅਬੂਝ ਓਰ ਧਾਵਹੀ ਬਨਾਇ ਸੈਨ ਏਕਠੀ ॥੪੪੦॥
The persistent fighters are falling down after continued fighting and gathering their forces, are running in various directions here and there.440.

ਸੰਗੀਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥
SANGEET BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਪਾ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰਾਜਾ ॥ ਘਾਗੜਦੰਗ ਘੋਰੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜਾ ਫਾਗੜਦੰਗ ਫੀਲੰ ਛਾਗੜਦੰਗ ਛੂਟੇ ॥ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੂਰੰ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੂਟੇ ॥੪੪੧॥
The king trembled; the dreadful war-drums sounded; the elephants went out of control and the warriors fought with one-another.441.

ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੇ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ॥ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੋਧਾ ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਾਰੇ ॥ਡਾਗੜਦੰਗ ਡਿੱਗੇ ਖਾਗੜਦੰਗ ਖੂਨੀ ॥ ਚਾਗੜਦੰਗ ਚਉਪੇ ਦਾਗੜਦੰਗ ਦੂਨੀ ॥੪੪੨॥
The trumpets sounded and the warriors were killed; the bloody fighters fell and their zeal doubled.442.

ਹਾਗੜਦੰਗ ਹਿੱਸੇ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸਿੱਧੰ ॥ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭਾਜੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬ੍ਰਿੱਧੰ ॥ ਛਾਗੜਦੰਗ ਛੁੱਟੇ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤੀਰੰ ॥ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁੱਟੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬੀਰੰ ॥੪੪੩॥
The adepts laughed and the groups of warriors ran away; the arrows were discharged and the warriors fought among themselves.443.

ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੁਹਕੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਣੰ ॥ ਫਾਗੜਦੰਗ ਫਰਕੇ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਿਸ਼ਾਣੰ ॥ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੀ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭੇਰੀ ॥ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੈਣੰ ਫਾਗੜਦੰਗ ਫੇਰੀ ॥੪੪੪॥
There was the sound of arrows and the trumpets sounded; the kettledrums were played and the armies roamed.444.

ਭਾਗੜਦੰਗ ਭੀਰੰ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੰਪੈ ॥ ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਾਰੇ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੰਪੈ ॥ ਛਾਗੜਦੰਗ ਛਪ੍ਰੰ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭਾਜੇ ॥ ਚਾਗੜਦੰਗ ਚਿੱਤੰ ਲਾਗੜਦੰਗ ਲਾਜੇ ॥੪੪੫॥
The cowards trembled and were killed in the battlefield; Many of them speedily ran away and felt shameful in their mind. 445.

ਛਾਗੜਦੰਗ ਛੋਰਿਓ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰਾਜਾ ॥ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੈਣੰ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭਾਜਾ ॥ ਛਾਗੜਦੰਗ ਛੂਟੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਣੰ ॥ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੋਕੀ ਦਾਗੜਦੰਗ ਦਿਸਾਣੰ ॥੪੪੬॥
The king was released and he ran away alongwith his army; with the discharge of arrows all the directions were covered.446.

ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਾਰੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਣੰ ॥ ਟਾਗੜਦੰਗ ਟੂਟੇ ਤਾਗੜਦੰਗ ਤਾਣੰ ॥ ਲਾਗੜਦੰਗ ਲਾਗੇ ਦਾਗੜਦੰਗ ਦਾਹੇ ॥ ਡਾਗੜਦੰਗ ਡਾਰੇ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਹੇ ॥੪੪੭॥
By discharging the arrows, the pride of all was mashed; with the infliction of arrows all the warriors were weakened; their weapons fell down from their hands.447.

ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਰਖੇ ਫਾਗੜਦੰਗ ਫੂਲੰ ॥ ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਿਟਿਓ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੂਲੰ ॥ ਮਾਗੜਦੰਗ ਮਾਰਿਓ ਭਾਗੜਦੰਗ ਭੂਪੰ ॥ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੋਪੇ ਰਾਗੜਦੰਗ ਰੂਪੰ ॥੪੪੮॥
The flowers were showered from the sky and in this way, the trouble ended; the kalki incarnation in his fury, killed the king.448.

ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੰਪੈ ਪਾਗੜਦੰਗ ਪਾਨੰ ॥ ਦਾਗੜਦੰਗ ਦੇਵੰ ਆਗੜਦੰਗ ਆਨੰ ॥ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸਿੰਧੰ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਿੱਤੰ ॥ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਨਾਏ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਬਿੱਤੰ ॥੪੪੯॥
The gods came from the front and catching the feet of the Lord (Kalki) eulogized him; the adepts also composed epics in Praise of the Lord.449.

ਗਾਗੜਦੰਗ ਗਾਵੈ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਬਿੱਤੰ ॥ ਧਾਗੜਦੰਗ ਧਾਵੈ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬ੍ਰਿਤੰ ॥ ਹਾਗੜਦੰਗ ਹੋਹੀ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜਾਤ੍ਰਾ ॥ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਾਚੈ ਪਾਗੜਦੰਗ ਪਾਤ੍ਰਾ ॥੪੫੦॥
For eulogizing the Lord, the epics were sung and the praise of the Lord spread in all the four sides; the pious people began pilgrimages and the true devotees of the Lord began to dance.450.

ਪਾਧਰੀ ਛੰਦ ॥
PAADHARI STANZA

ਸੰਭਰ ਨਰੇਸ਼ ਮਾਰਿਓ ਨਿਦਾਨ ॥ ਢੋਲੰ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਬੱਜੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥ ਭਾਜੇ ਸੁ ਬੀਰ ਤਜ ਜੁੱਧ ਤ੍ਰਾਸ ॥ ਤਜਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਰਬ ਹ੍ਵੈ ਚਿਤ ਨਿਰਾਸ ॥੪੫੧॥
Ultimately, the king of Sambhal was killed; the small and large drums sounded; the warriors, frightened of war ran away and getting disappointed, they abandoned all the weapons.451.

ਬਰਖੰਤ ਦੇਵ ਪੁਹਪਾਣ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ॥ ਹੋਵੰਤ ਜਗਤ ਜਹ ਤਹ ਸੁ ਇਸ਼ਟ ॥ ਪੂਜੰਤ ਲਾਗ ਦੇਵੀ ਕਰਾਲ ॥ ਹੋਵੰਤ ਕਾਰਜ ਸੁਢਾਲ ॥੪੫੨॥
The gods showered flowers and everywhere the patron-god was worshipped; the people adored the dreadful goddess and many works were finalized.452.

ਪਾਵੰਤ ਦਾਨ ਜਾਚਕ ਦੁਰੰਤ ॥ ਭਾਖੰਤ ਕਿੱਤ ਜਹ ਤਹ ਬਿਅੰਤ ॥ ਜਗ ਧੂਪ ਦੀਪ ਜੱਗਿ ਆਦ ਦਾਨ ॥ ਹੋਵੰਤ ਹੋਮ ਬੇਦਨ ਬਿਧਾਨ ॥੪੫੩॥
The beggars received charity and everywhere the poems were composed; the Yajnas, burning of incense, lighting of lamps, the charities etc. were all done according to vedic rites.453.

ਪੂਜੰਤ ਲਾਗ ਦੇਬੀ ਦੁਰੰਤ ॥ ਤਜ ਸਰਬ ਕਾਮ ਜਹ ਤਹ ਮਹੰਤ ॥ ਬਾਂਧੀ ਸੁਜਾਨ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥ ਪ੍ਰਚੁਰਿਓ ਸੁ ਧਰਮ ਖੰਡੇ ਅਖੰਡ ॥੪੫੪॥
The heads of hermitages, leaving all other works, worshipped the goddess; the powerful goddess was established again and in this way, there was propagation of the perfect Dharma.454.

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਸੰਭਰ ਨਰੇਸ਼ ਬਧਹ ਬਿਜਯ ਭਏਤ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸੰਭਰ ਜੁੱਧ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥
End of the chapter entitled “the Kalki Incarnation after killing the king of Sambhal becomes victorious-the description of the war of Sambhal” Bachittar Natak.

ਭਾਗ
SECTION

ਅਥ ਦੇਸੰਤਰ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥
Now begins the description of war with various countries.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
RASAAVAL STANZA

ਹਣਯੋ ਸੰਭਰੇਸੰ ॥ ਚਤੁਰ ਚਾਰ ਦੇਸੰ ॥ਚਲੀ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ॥ ਕਰੈ ਕਾਲ ਅਰਚਾ ॥੪੫੫॥
The king of Sambhal was killed and there was discussion regarding dharma in all the four directions; people made offerings to Kalki.455.

ਜਿਤਿਓ ਦੇਸ ਐਸੇ ॥ ਚੜਿਓ ਕੋਪ ਕੈਸੇ ॥ ਬੁਲਿਓ ਸਰਬ ਸੈਣੰ ॥ ਕਰੇ ਰਕਤ ਨੈਣੰ ॥੪੫੬॥
While the whole of the country was conquered, kalki got infuriated and he reddening his eyes, called all his army.456.

ਦਈ ਜੀਤ ਬੰਬੰ ॥ ਗਡਿਓ ਜੁੱਧ ਖੰਭੰ ॥ ਚਮੂੰ ਚਉਪ ਚਾਲੀ ॥ ਥਿਰਾ ਸਰਬ ਹਾਲੀ ॥੪੫੭॥
He sounded the horn of victory and he planted the column of war again; the whole army in great zeal, marched forward and the whole earth trembled.457.

ਉਠੀ ਕੰਪ ਐਸੇ ॥ ਨਦੰ ਨਾਵ ਜੈਸੇ ॥ ਚੜੇ ਚਉਪ ਸੂਰੰ ॥ ਰਹਿਓ ਧੂਰ ਪੂਰੰ ॥੪੫੮॥
The earth trembled like the boat in water; the warriors moved with great excitement and the atmosphere was filled with dust on all the sides.458.

ਛੁਭੇ ਛੱਤ੍ਰਧਾਰੀ ॥ ਅਣੀ ਜੋੜ ਭਾਰੀ ॥ ਚਲੇ ਕੋਪ ਐਸੇ ॥ ਬ੍ਰਿਤੰ ਇੰਦ੍ਰ ਜੈਸੇ ॥੪੫੯॥
All those who had canopies over their heads, got infuriated; taking with them all their armies, in anger, they marched like Indra or Vritasura.459.

ਸੁਭੇ ਸਰਬ ਸੈਣੰ ॥ ਕਥੈ ਕੌਣ ਬੈਣੰ ॥ ਚਲੀ ਸਾਜ ਸਾਜਾ ॥ ਬਜੈ ਜੀਤ ਬਾਜਾ ॥੪੬੦॥
The glory of their armies is indescribable; all of them marched after bedcking themselves and the instruments of victory were played.460.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥
BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਜਿਣੇ ਗੱਖਰੀ ਪੱਖਰੀ ਖੱਗ ਧਾਰੀ ॥ ਹਣੇ ਪੱਖਰੀ ਭੱਖਰੀ ਔ ਕੰਧਾਰੀ ॥ਗਜਸੁਤਾਨ ਗਾਜੀ ਰਜੀ ਰੋਹ ਰੂਮੀ ॥ ਹਣੇ ਸੂਰ ਬੰਕੇ ਗਿਰੇ ਝੂਮ ਭੂਮੀ ॥੪੬੧॥
Many bloody and great sword-wielders and armour-wearers were conquered; many Kandhari warriors, wearing large steel-armours, were destroyed; many elegant warriors of Rum country were killed and those great warriors swung and fell on the earth.461.

ਹਣੇ ਕਾਬਲੀ ਬਾਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ॥ ਕੰਧਾਰੀ ਹਰੇਵੀ ਇਰਾਕੀ ਨਿਸਾਕੇ ॥ ਬਲੀ ਬਾਲਖੀ ਰੋਹ ਰੂਮੀ ਰਜੀਲੇ ॥ ਭਜੇ ਤ੍ਰਾਸ ਕੈ ਕੈ ਭਏ ਬੰਦ ਢੀਲੇ ॥੪੬੨॥
The warriors of Kabul, Babylonia, Kandhar, Iraq and Balkh were destroyed an d they all, getting fearful, fled away.462.

ਤਜੇ ਅਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰੰ ਸਜੇ ਨਾਰਿ ਭੇਸੰ ॥ ਲਜੈ ਬੀਰ ਧੀਰੰ ਚਲੇ ਛਾਡ ਦੇਸੰ ॥ਗਜੀ ਬਾਜ ਗਾਜੀ ਰਥੀ ਰਾਜ ਹੀਣੰ ॥ ਤਜੈ ਬੀਰ ਧੀਰੰ ਭਏ ਅੰਗ ਛੀਣੰ ॥੪੬੩॥
The warriors, abandoning their arms and weapons, assumed the garb of women and getting ashamed, left their own country; the elephant-riders, the horse-riders and chariot-riders were deprived of their kingdom and the warriors forsaking forbearance, became weak.463.

ਭਜੇ ਹਾਬਸੀ ਹਾਲਬੀ ਕਉਕਬੰਦ੍ਰੀ ॥ ਚਲੇ ਬਰਬਰੀ ਅਰਮਨੀ ਛਾਡ ਤੰਦ੍ਰੀ ॥ ਖੁਲਿਓ ਖੱਗ ਖੂਨੀ ਤਹਾਂ ਏਕ ਗਾਜੀ ॥ ਦੁਹੂੰ ਸੈਣ ਮੱਧੰ ਨਚਿਓ ਜਾਇ ਤਾਜੀ ॥੪੬੪॥
The negroes and people of other countries fled away; and in the same way, the barbarians of Armenia also ran away; there one of the warriors taking out his sword, caused his horse to dance between both the armies.464.

ਲਖਿਓ ਜੁੱਧ ਜੰਗੀ ਮਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਤਾ ॥ ਛੁਭਿਓ ਛੱਤ੍ਰਧਾਰੀ ਰਣੰ ਛੱਤ੍ਰ ਹਰਤਾ ॥ ਦੁਰੰ ਦੁਰਦਗਾਮੀ ਦਲੰ ਜੁੱਧ ਜੇਤਾ ॥ ਛੁਭੇ ਛੱਤ੍ਰ ਹੰਤਾ ਜਯੰ ਜੁੱਧ ਹੇਤਾ ॥੪੬੫॥
The Lord, the Great Creator of the wars saw all this and the destroyer of the great canopied-kings, the Lord (Kalki) became enraged; that Lord was the conqueror of the noteworthy most tyrannical armies and he got terrible infuriated.465.

ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਅਪਾਰੰ ॥ ਕਟੇ ਟੱਟਰੰ ਫਉਜ ਫੁੱਟੀ ਨ੍ਰਿਪਾਰੰ ॥ ਗਿਰੀ ਲੁੱਥ ਜੁੱਥੰ ਮਿਲੇ ਹੱਥ ਬੱਥੰ ॥ ਗਿਰੇ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ਰਣੰ ਮੁੱਖ ਜੁੱਥੰ ॥੪੬੬॥
He discharged arrows in great rage and the army of that king was chopped and knocked down; the corpses fell in groups; heaps of hands, waists and other broken limbs fell down.466.

ਕਰੈ ਕੇਲ ਕੰਕੀ ਕਿਲਕੈਤ ਕਾਲੀ ॥ ਤਜੈ ਜ੍ਵਾਲ ਮਾਲਾ ਮਹਾਂ ਜੋਤ ਜ੍ਵਾਲੀ ॥ ਹਸੈ ਭੂਤੰ ਪ੍ਰੇਤੰ ਤੁਟੈ ਤੱਥਿ ਤਾਲੰ ॥ ਫਿਰੈ ਗਉਰ ਦੁੳਰੀ ਪੁਐ ਰੁੰਡ ਮਾਲੰ ॥੪੬੭॥
The crows shouted caw and the flames of fire arose creating crackling noise; the ghosts and fiends laughed there and the goddess Kali ran, while stringing the rosaries of skulls.467.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
RASAAVAL STANZA

ਕਰੇ ਜੁੱਧ ਕ੍ਰੁੱਧੰ ॥ ਤਜੈ ਬਾਣ ਸੁੱਧੰ ॥ ਬਕੈ ਮਾਰ ਮਾਰੰ ॥ ਤਜੈ ਬਾਣ ਧਾਰੰ ॥੪੬੮॥
The warriors, getting enraged, waged war and discharged arrows; they were shouting “kill, kill”, while showering arrows.468.

ਗਿਰੇ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ॥ ਨਚੇ ਜੰਗ ਰੰਗੰ ॥ ਦਿਵੰ ਦੇਵ ਦੇਖੈ ॥ ਧਨੰ ਧੰਨ ਲੇਖੈ ॥੪੬੯॥
Dancing in the mood of fighting, the warriors fell with broken limbs; and both the gods and demons, on seeing them said “bravo, bravo”.469.

ਅਸਤਾ ਛੰਦ ॥
ASTA STANZA

ਅਸ ਲੈ ਕਲਕੀ ਕਰਿ ਕੋਪ ਭਰਿਓ ॥ ਰਣ ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਬਿਖੈ ਬਿਚਰਿਓ ॥ ਗਹਿ ਬਾਣ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਬਿਖੈ ਨ ਡਰਿਓ ॥ ਰਿਸ ਸੋ ਰਣ ਚਿੱਤ੍ਰ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਕਰਿਓ ॥੪੭੦॥
The Lord (Kalki) taking his sword in his hand, became filled with anger and began to roam in the battlefield in fighting mood; holding his bow and sword fearlessly and angrily, he began to move in the battlefield in a queer way.470.

ਕਰ ਹਾਰ ਹਥਯਾਰ ਅਨੇਕ ਧਰੈ ॥ ਰਣ ਰੰਗ ਹਠੀ ਕਰਿ ਕੋਪ ਪਰੈ ॥ ਗਹਿ ਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਿਦਾਨ ਭਿਰੇ ॥ ਰਣ ਜੂਝ ਮਰੇ ਫਿਰਤੇ ਨ ਫਿਰੇ ॥੪੭੧॥
Holding various weapons and challenging with anger and persistence, he fell upon the opponents in war; holding his sword in his hand, he became engrossed in fighting and did not recede.471.

ਉਮਡੀ ਜਨ ਘੋਰ ਘਮੰਡ ਘਟਾ ॥ ਚਮਕੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸੁ ਬਿੱਜ ਛਟਾ ॥ ਦਲ ਬੈਰਨ ਕੋ ਪਗ ਦ੍ਵੈ ਨ ਫਟਾ ॥ ਰੁਪ ਕੈ ਰਣ ਮੋ ਫਿਰ ਆਨ ਜੁਟਾ ॥੪੭੨॥
Like the lightning of the rushing clouds, the swords gleamed; the army of the enemies did not even recede two steps backwards and in its fury, came to fight again in the war-arena.472.

ਕਰ ਕੋਪ ਫਿਰੇ ਰਣ ਰੰਗ ਹਠੀ ॥ ਤਪ ਕੈ ਜਿਮ ਪਾਵਕ ਜ੍ਵਾਲ ਭਠੀ ॥ ਪ੍ਰਤਨਾ ਪ੍ਰਤ ਕੈ ਪ੍ਰਤਨਾ ਇਕਠੀ ॥ ਰਿਸ ਕੈ ਰਣ ਮੋ ਰੁਪ ਸੈਣ ਜੁਟੀ ॥੪੭੩॥
The persistent warriors were getting angry in the war like the furnace with blazing flames; the army revolved and gathered together and was engrossed in fighting with great rage.473.

ਤਰਵਾਰ ਅਪਾਰ ਹਜਾਰ ਲਸੈਂ ॥ ਹਰਿ ਜਿਉ ਅਰਕੇ ਪ੍ਰਤਅੰਗ ਡਸੈਂ ॥ ਰਤ ਡੂਬ ਸਮੈ ਰਣ ਐਸ ਹਸੈਂ ॥ ਜਨ ਬਿੱਜੁਲ ਜੁਆਲ ਕਰਾਲ ਕਸੈਂ ॥੪੭੪॥
Thousands of swords were looking magnificent and it appeared that the snakes were stinging every limb; the swords seemed smiling like the flash of the dreadful lightning.474.

ਬਿਧੂਪ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
VIDHOOP NARAAJ STANZA

ਖਿਮੰਤ ਤੇਗ ਐਸ ਕੈ ॥ ਜੁਲੰਤ ਜ੍ਵਾਲ ਜੈਸ ਕੈ ॥ ਹਸੰਤ ਜੇਮ ਕਾਮਣੰ ॥ ਖਿਮੰਤ ਜਾਣ ਦਾਮਣੰ ॥੪੭੫॥
The swords are glistening like the fires or like the smiling damsels or like the flashing lightning.475.

ਬਹੰਤ ਦਾਇ ਘਾਇਣੰ ॥ ਚਲੰਤ ਚਿਤ ਚਾਇਣੰ ॥ ਗਿਰੰਤ ਅੰਗ ਭੰਗ ਇਉ ॥ਬਨੇ ਸੁ ਜ੍ਵਾਲ ਜਾਲ ਜਿਉ ॥੪੭੬॥
While inflicting wounds, they are moving like the restless modifications of mind; the broken limbs are falling like meteors.476.

ਹਸੰਤ ਖੇਤ ਖੱਪਰੀ ॥ ਭਕੰਤ ਭੂਤ ਭੈ ਧਰੀ ॥ ਖਿਮੰਤ ਜੇਮ ਦਾਮਣੀ ॥ ਨਚੰਤ ਹੇਰ ਕਾਮਣੀ ॥੪੭੭॥
The goddess Kalika is laughing in the battlefield and the frightening ghosts are shouting; just as the lightning is flashing, In the same manner, the heavenly damsels are looking at the battlefield and dancing.477.

ਹਹੰਕ ਭੈਰਵੀ ਸੁਰੀ ॥ ਕਹੰਕ ਸਾਧ ਸਿੱਧਰੀ ॥ ਛਲੰਕ ਛਿੱਛ ਇੱਛਣੀ ॥ ਬਹੰਤ ਤੇਗ ਤਿੱਛਣੀ ॥੪੭੮॥
Bhairavi is shouting and the yoginis are laughing ; the sharp swords fulfilling the desires, are striking the blows.478.

ਗਣੰਤ ਗੂੜ ਗੰਭਰੀ ॥ ਸੁਭੰਤ ਸਿੱਪ ਸੌ ਭਰੀ ਚਲੇਤ ਚਿਤ੍ਰ ਚਾਪਣੀ ॥ ਜਪੰਤ ਜਾਪ ਜਾਪਣੀ ॥੪੭੯॥
The goddess Kali is seriously enumerating the corpses and filling her bowl with blood, is looking magnificent; she is moving carelessly and seems like a portrait; she is repeating the Lord`s Name.479.

ਪੁਅੰਤ ਸੀਸ ਈਸਣੀ ॥ ਹਸੰਤ ਹਾਰ ਸੀਸਣੀ ॥ ਕਰੰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਿੱਸਨੰ ॥ ਅਗੰਮ ਗੰਮ ਭਿਓ ਰਣੰ ॥੪੮੦॥
She is stringing the rosary of skulls and putting it around her neck, she is laughing; the ghosts are also visible there and the battlefield has become an unapproachable place.480.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥
BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਜਬੈ ਜੰਗ ਜੰਗੀ ਕਰਿਓ ਜੰਗ ਜੋਰੰ ॥ ਹਨੇ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਤਮੰ ਜਾਣ ਭੋਰੰ ॥ ਤਬੈ ਕੋਪ ਗਰਜਿਓ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰੰ ॥ ਸਜੇ ਸਰਬ ਸ਼ਸਤ੍ਰੰ ਧਸਿਓ ਲੋਹ ਧਾਰੰ ॥੪੮੧॥
When the warriors waged a powerful war, many elegant fighters were killed; then Kalki thundered and bedecked with all the weapons, penetrated into the current of steel-weapons.481.

ਜਯਾ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਰਹੇ ਲੋਗ ਭੂਰੰ ॥ ਖੁਰੰ ਖੇਹ ਉਠੀ ਛੁਹੀ ਜਾਇ ਸੂਰੰ ॥ ਛੁਟੈ ਸ੍ਵਰਨ ਪੰਖੰ ਭਇਓ ਅੰਧਕਾਰੰ ॥ ਅੰਧਾ ਧੁੰਧ ਮੱਚੀ ਉਠੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਝਾਰੰ ॥੪੮੨॥
There was such a thundering sound that the people were absorbed in the illusion and the dust of the horses` feet arose high to touch the sky; because of the dust, the golden rays disappeared and the darkness prevailed; in that confusion, there was a shower of weapons.482.

ਹਣਿਓ ਜੋਰ ਜੰਗੰ ਭਜਿਓ ਸਰਬ ਸੈਣੰ ॥ ਤ੍ਰਿਣੰ ਦੰਤ ਥਾਂਭੈ ਬਕੈ ਦੀਨ ਬੈਣੰ ॥ ਮਿਲੇ ਦੈ ਅਕੋਰੰ ਨਿਹੋਰੰਤ ਰਾਜੰ ॥ ਭਜੇ ਗਰਬ ਗਰਬੰ ਤਜੇ ਰਾਜ ਸਾਜੰ ॥੪੮੩॥
In that dreadful war, the army, being destroyed, ran away and pressing straw between the teeth, it began to shout with humility; seeing this the king also abandoned his pride and ran away leaving behind his kingdom and all his paraphernalia.483.

ਕਟੇ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਹਠੇ ਕਸ਼ਟਵਾਰੀ ॥ ਕੁਪੇ ਕਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਡੇ ਛਤ੍ਰਧਾਰੀ ॥ ਬਲੀ ਬੰਗਸੀ ਗੋਰਬੰਦੀ ਗ੍ਰਦੇਜੀ ॥ ਮਹਾ ਮੂੜ ਮਾਜਿੰਦ੍ਰ ਰਾਨੀ ਮਜੇਜੀ ॥੪੮੪॥
Many Kashmiri and patient, persistent and enduring warriors were chopped and killed and many canopied; many mighty Gurdezi fighters and fighters of other countries, who were siding that king with great foolishness, were defeated.484.

ਹਣੇ ਰੂਸ ਤੂਸੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਚਿਤ੍ਰ ਜੋਧੀ ॥ ਹਠੇ ਪਾਰਸੁੱਯਦ ਸੁ ਖੂਬਾਂ ਸਕ੍ਰੋਧੀ ॥ ਬੁਰੋ ਬਾਗਦਾਬੀ ਸਿਪਾਹਾ ਕੰਧਾਰੀ ॥ ਕੁਲੀ ਕਾਲਮਾਛਾ ਛੁਭੇ ਛਤ੍ਰਧਾਰੀ ॥੪੮੫॥
The Russians,Turkistanis, Sayyads and other persistent and angry fighters were killed; the dreadful fighting soldiers of Kandhar and many other canopied and angry warriors were also made lifeless.485.

ਛੁਟੇ ਬਾਣ ਗੋਲੰ ਉਠੇ ਅੱਗ ਨਾਲੰ ॥ ਘੁਰੇ ਜਾਣ ਸਯਾਮੰ ਘਟਾ ਜਿਮ ਜ੍ਵਾਲੰ ॥ ਨਚੇ ਈਸ ਸੀਸੰ ਪੁਐ ਰੁੰਡ ਮਾਲੰ ॥ ਜੁਝੇ ਬੀਰ ਧੀਰੰ ਬਰੈ ਬੀਨ ਬਾਲੰ ॥੪੮੬॥
With the discharge of arrows, the firearms wre discharged like the fires rising in clourds; Shiva, dancing with his pleasure, strung the rosaries of skulls; the warriors began to fight and wed the heavenly damsels after selecting them.486.

ਗਿਰੈ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ਭ੍ਰਮੰ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡੰ ॥ ਗਜੀ ਬਾਜ ਗਾਜੀ ਗਿਰੈ ਬੀਰ ਝੁੰਡੰ ॥ ਇਕੰ ਹਾਕ ਹੰਕੈਤਿ ਧਰਕੈਤ ਸੂਰੰ ॥ ਊਠੇ ਤੱਛ ਮੁੱਛੰ ਭਈ ਲੋਹ ਪੂਰੰ ॥੪੮੭॥
Getting truncated and having the limbs broken the riders of elephants, the horses and other warriors began to fall in groups; the hearts of the warriors throbbed with each challenge and with the rising of the fighters with beautiful whiskers the earth become filled with steel arms.487.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
RASAAVAL STANZA

ਅਰੇ ਜੇ ਸੁ ਮਾਰੇ ॥ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੁ ਹਾਰੇ ॥ ਲਏ ਸਰਬ ਸੰਗੰ ॥ ਰਸੇ ਰੀਝ ਰੰਗੰ ॥੪੮੮॥
He, who resisted before them, was killed and he, who was defeated, he surrendered; in this way, all were delightfully adjusted.488.

ਦਇਓ ਦਾਨ ਏਤੋ ॥ ਕਥੇ ਕੱਬਿ ਕੇਤੋ ॥ ਰਿਝੇ ਸਰਬ ਰਾਜਾ ॥ ਬਜੇ ਬੰਬ ਬਾਜਾ ॥੪੮੯॥
So much charity was bestowed, that they can only be described by the poets; all the kings became happy and the horns of victory sounded.489.

ਖੁਰਾਸਨ ਜੀਤਾ ॥ ਸਭਹੂੰ ਸੰਗ ਲੀਤਾ ॥ ਦਇਓ ਆਪ ਮੰਤ੍ਰੰ ॥ ਭਲੇ ਅਉਰ ਜੰਤ੍ਰੰ ॥੪੯੦॥
The Khorasan country was conquered and taking every-one with him, the Lord (Kalki) gave his mantra and Yantra to everyone.490.

ਚਲਿਓ ਦੈ ਨਗਾਰਾ ॥ ਮਿਲਿਓ ਸੈਨ ਭਾਰਾ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਣੀ ਨਿਖੰਗੰ ॥ ਸਕ੍ਰੋਧੀ ਭੜੰਗੰ ॥੪੯੧॥
From there, sounding trumpets and taking all the army alongwith him he marched forward; the warriors had the swords and quivers; they were extremely angry and clashing warriors.491.

ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥
TOTAK STANZA

ਭੂਅ ਕੰਪਤ ਜੰਪਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਫਣੰ ॥ ਘਹਰੰਤ ਸੁ ਘੁੰਘਰ ਘੋਰ ਰਣੰ ॥ ਸਰ ਤੱਜਤ ਗੱਜਤ ਕ੍ਰੋਧ ਜੁਧੰ ॥ ਮੁਖ ਮਾਰ ਉਚਾਰ ਜੁਝਾਰ ਕ੍ਰੁਧੰ ॥੪੯੨॥
The earth trembled and the Sheshnaga repeated Lord`s Names; the dreadful bells of war rang; the warriors in ire discharged arrows and shouted “kill, kill” from their mouth.492.

ਬ੍ਰਿਣ ਝੱਲਤ ਘੱਲਤ ਘਾਇ ਘਣੰ ॥ ਕੜ ਕੁੱਟ ਸੁਪੱਖਰ ਬ੍ਰਖ ਰਣੰ ॥ ਗਣਿ ਗਿੱਧ ਸੁ ਬਿੱ੍ਰਧ ਰੜੰਤ ਨਭੰ ॥ ਕਿਲਕਾਰਤ ਡਾਕਣ ਉੱਚ ਸੁਰੰ ॥੪੯੩॥
Enduring the anguish of wounds, they began to inflict wounds and cut the good steel-armours in the battlefield; the ghosts and the vultures moved in the sky and the vampires shrieked vultures moved in the sky and the vampires shrieked violently.493.

ਗਣਿ ਹੂਰ ਸੁਪੂਰ ਫਿਰੀ ਗਗਣੰ ॥ ਅਵਲੋਕ ਸਬਾਹਿ ਲਗੀ ਸ਼ਰਣੰ ॥ ਮੁਖ ਭਾਵਤ ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਸੁਰੀ ॥ ਗਣ ਪੂਰ ਸੁਪੱਖਰ ਹੂਰ ਫਿਰੀ ॥੪੯੪॥
The heavenly damsels moved in the sky and they came to look for and take refuge with the warriors in the battlefield, they sang song from their mouths and in this way, the ganas and heavenly damsels roamed in the sky.496.

ਭਟ ਪੇਖਤ ਪੋਅਤ ਹਾਰ ਹਰੀ ॥ ਹਹਰਾਵਤ ਹਾਸ ਫਿਰੀ ਪਖਰੀ ॥ ਦਲ ਗਾਹਤ ਬਾਹਤ ਬੀਰ ਬ੍ਰਿਣੰ ॥ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰ ਸੁ ਪੱਛਸ ਜੀਤ ਰਣੰ ॥੪੯੫॥
Seeing the warriors, Shiva began to string the rosary of skulls and Yoginis laughed and moved; the fighters, roaming in the armies received wounds and in this way they began to fulfill their promise of conquering the West.495.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA

ਜੀਤ ਸਰਬ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਛਨ ਕੀਨ ਧਿਆਨ ॥ ਜਿਮ ਜਿਮ ਜੁੱਧ ਤਹਾ ਪਰਾ ਤਿਮ ਤਿਮ ਕਰੋਂ ਬਖਾਨ ॥੪੯੬॥
Conquering the whole of the west, Kalki thought of moving towards the South and I do not relate the wars, that occurred there.496.

ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥
TOTAK STANZA

ਰਣ ਜੰਪਤ ਜੁੱਗਣ ਜੂਹ ਜਯੰ ॥ ਕਲ ਕੰਪਤ ਭੀਰ ਅਭੀਰ ਭਯੰ ॥ ਹੜ ਹੱਸਤ ਹੱਸਤ ਹਾਸ ਮ੍ਰਿੜਾ ॥ ਡਲ ਡੋਲਸ ਸ਼ੰਕਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਥਿਰਾ ॥੪੯੭॥
Remembering the war, the Yoginis are hailing and the trembling cowards of the Iron Age also became fearless; the hags are laughing violently and Sheshnaga, getting dubious, is wavering.497.

ਦਿਵ ਦੇਖਤ ਲੇਖਤ ਧੰਨ ਧਨੰ ॥ ਕਿਲਕੰਤ ਕਪਾਲੀਯ ਕ੍ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੰ ॥ ਬ੍ਰਿਣ ਬਰਖਤ ਪਰਖਤ ਬੀਰ ਰਣੰ ॥ ਹਯ ਘੱਲਤ ਝੱਲਤ ਜੋਧ ਜੁਧੰ ॥੪੯੮॥
The gods are looking and saying “Bravo, bravo”; and the goddess getting glorious, is shouting; the flowing wounds inflicted by the swords are testing the warriors and the fighters alongwith their horses are enduring the cruelty of war.498.

ਕਿਲਕੰਤ ਕਪਾਲਨ ਸਿੰਘ ਚੜੀ ॥ ਚਮਕੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਪ੍ਰਭਾਨ ਮੜੀ ॥ ਗਣ ਹੂਰ ਸੁ ਪੂਰਤ ਧੂਰ ਰਣੰ ॥ ਅਵਲੋਕਤ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਗਣੰ ॥੪੯੯॥
The goddess Chandi, riding on her lion, is shouting loudly and her glorious sword is gleaming; because of the ganas and heavenly damsels, the battlefield has become filled with dust and all the gods and demons are looking at this war.499.

ਰਣ ਭਰਮਤ ਕ੍ਰੂਰ ਕਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾ ॥ ਅਵਲੋਕਤ ਰੀਝਤ ਦੇਵ ਸਭਾ ॥ ਗਣ ਹੂਰਨ ਬਯਾਹਤ ਪੂਰ ਰਣੰ ॥ ਰਥ ਥੰਭਤ ਭਾਨ ਬਿਲੋਕ ਭਟੰ ॥੫੦੦॥
Seeing the radiant headless trunks, roaming in the war-arena, the gods are becoming pleased; the warriors are wedding the heavenly damsels in the battlefield and seeing the warriors, the Sun-god is withholding his chariot.500.

ਢਢਿ ਢੋਲਕ ਝਾਂਝ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਮੁਖੰ ॥ ਡਫ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨਾਇ ਸੁਰੰ ॥ ਸੁਰ ਸੰਖ ਨਫੀਰੀਯ ਭੇਰ ਭਕੰ ॥ ਉਠਿ ਨ੍ਰਿੱਤਤ ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਗਣੰ ॥੫੦੧॥
The ghosts and fiends are dancing to the tune of drums, anklets, tabors, conche, fifes, kettledrums etc.501.

ਦਿਸ ਪੱਛਮ ਜੀਤ ਅਭੀਤ ਨ੍ਰਿਪੰ ॥ ਕੁਪ ਕੀਨ ਪਯਾਨ ਸੁ ਦੱਛਣਣੰ ॥ ਅਰ ਭੱਜਤ ਤੱਜਤ ਦੇਸ ਦਿਸੰ ॥ ਗਣ ਗੱਜਤ ਏਸੁ ਰਣੰ ॥੫੦੨॥
Conquering the fearless kings of the West, in anger, kalki marched forward towards the Souh; the enemies, leaving their countries, ran away and the warriors thundered in the battlefield.502.

ਨ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿੱਤਤ ਭੂਤ ਬਿਤਾਲ ਬਲੀ ॥ ਗਜ ਗੱਜਤ ਬੱਜਤ ਦੀਹ ਦਲੀ ॥ ਹਯ ਹਿੰਸਤ ਚਿੰਸਤ ਗੂੜ ਗਜੀ ॥ ਅਸਿ ਲੱਸਤ ਹੱਸਤ ਤੇਗ ਜਗੀ ॥੫੦੩॥
The mighty ghosts and Baitals, danced; the elephants trumpetted and the heart-moving instruments were played;; the horses neighed and the elephants roared; the swords in the hands of the warriors looked splendid.503.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥
BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਹਨੇ ਪੰਛਮੀ ਦੀਹ ਦਾਨੋ ਦਿਵਾਨੇ ॥ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਛਨੀ ਆਨ ਬਾਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ॥ਹਨੇ ਬੀਰ ਬੀਜਾਪੁਰੀ ਗੋਲ ਕੁੰਡੀ ॥ ਗਿਰੇ ਤੱਛ ਮੁੱਛੰ ਨਚੀ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡੀ ॥੫੦੪॥
After killing the proud demons of the West, now the trumpets sounded in the South; there the warriors of Bijapur and Golkunda were killed; the warriors fell and the goddess Kali, the wearer of the rosary of skulls, began to dance.504.

ਸਭੈ ਸੇਤ ਬੰਧੀ ਸੁਧੀ ਬੰਦ੍ਰ ਬਾਸੀ ॥ ਮੰਡੇ ਮੱਛ ਬੰਦ੍ਰੀ ਹਠੀ ਜੁੱਧ ਰਾਸੀ ॥ ਦ੍ਰਹੀ ਦ੍ਰਾਵੜੇ ਤੇਜ ਤਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗੀ ॥ ਹਤੇ ਸੂਰਤੀ ਜੰਗ ਭੰਗੀ ਫਿਰੰਗੀ ॥੫੦੫॥
The battles were fought with the residents of Setubandh and other ports and with the persistent warriors of Matasya Pradesh; the inhabitants of Telangana and the warriors of Dravir and Surat were destroyed.505.

ਚਪੇ ਚਾਂਦ ਰਾਜਾ ਚਲੇ ਚਾਂਦ ਬਾਸੀ ॥ ਬਡੇ ਬੀਰ ਬੈਦ੍ਰੱਭਿ ਸੰਰੋਸ ਰਾਸੀ ॥ ਜਿਤੇ ਦੱਛਨੀ ਸੰਗ ਲਿੱਨੇ ਸੁਧਾਰੰ ॥ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਂਚਿਅੰ ਕੋਪ ਕੀਨੋ ਸਵਾਰੰ ॥੫੦੬॥
The honour of the king of Chand town mashed; the kings of Vidarbha country were suppressed in great ire; after conquering and chastising the South, the Lord Kalki journeyed towards the East.506.

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦੱਛਨ ਜਯ ਬਿਜਯ ਸਮਾਪਤਮ ਧਿਆਇ ਦੂਜਾ ॥੨॥
End of the second chapter entitled “Kalki Incarnation; Victory over the South” in Bachittar Natak.2.

ਅਥ ਪੂਰਬ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥
Now begins the description of war in the East.

ਪਾਧਰੀ ਛੰਦ ॥
PAADHARI STANZA

ਪੱਛਮਹਿ ਜੀਤ ਦੱਛਨ ਉਜਾਰ ॥ ਕੁਪਿਓ ਕਛੂਕ ਕਲਕੀ ਵਤਾਰ ॥ ਕੀਨੋ ਪਯਾਨ ਪੂਰਬ ਦਿਸਾਣ ॥ ਬਜੀ ਅਜੈਤ ਪਤ੍ਰੰ ਨਿਸਾਣ ॥੫੦੭॥
After conquering the West and devastating the South, Kalki incarnation went towards the East and his trumpets of victory sounded.507.

ਮਾਗਧ ਮਹੀਪ ਮੰਡੇ ਮਹਾਨ ॥ ਦਸ ਚਾਰ ਵਿਦਯਾ ਨਿਧਾਨ ॥ ਬੰਗੀ ਕੁਲਿੰਗ ਅੰਗੀ ਅਜੀਤ ॥ ਮੋਰੰਗ ਅੱਗ੍ਰ ਨੈਪਾਲ ਅਭੀਤ ॥੫੦੮॥
There he met the kings of Magadha, who were experts in eighteen sciences; on that side there were also fearless kings of Bang, Kaling, Nepal etc.508.

ਛੱਜਾਦ ਕਰਣ ਇੱਕਾਦ ਪਾਵ ॥ ਮਾਰੇ ਮਹੀਪ ਕਰ ਕੈ ਉਪਾਵ ॥ ਖੰਡੇ ਅਖੰਡ ਜੋਧਾ ਦੁਰੰਤ ॥ ਲਿੱਨੋ ਛਿਨਾਇ ਪੂਰਬ ਧਰੰਤ ॥੫੦੯॥
Many kings who were equal in authority like Yaksha, were killed by adopting suitable measures and in this way, cruel warriors were killed and the land of the East was also snatched.509.

ਦਿੱਨੋ ਨਿਕਾਰ ਰਾਛਸ ਦ੍ਰੁਬੁੱਧ ॥ ਕਿੱਨੋ ਪਯਾਨ ਉੱਤਰ ਸਕ੍ਰੁੱਧ ॥ ਮੰਡੇ ਮਹੀਪ ਮਾਵਾਸ ਥਾਨ ॥ ਖੰਡੇ ਅਖੰਡ ਖੂਨੀ ਖੂਰਾਨ ॥੫੧੦॥
The demons of evil intellect were killed and turned towards the North in great anger and after killing many dangerous kings, bestowed their kingdom on others.510.

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਕਲਕੀਵਤਾਰੇ ਪੂਰਬ ਜੀਤ ਬਿਜਯ ਨਾਮ ਸਮਾਪਤ ਧਯਾਯ ਤੀਜਾ ॥੩॥
End of the chapter third entitled “Victory over the East” in Kalki incarmnation in Bachittar Natak.3.

ਪਾਧਰੀ ਛੰਦ ॥
PAADHARI STANZA

ਇਹ ਭਾਂਤ ਪੂਰਬ ਪੱਟਨ ਉਪੱਟ ॥ ਖੰਡੇ ਅਖੰਡ ਕੱਟੇ ਅਕੱਟ ॥ ਫੱਟੇ ਅਫੱਟ ਖੰਡੇ ਅਖੰਡ ॥ ਬੱਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਚਿਓ ਘਮੰਡ ॥੫੧੧॥
(Now begins the description of the twenty-fourth of the cities of the east and Killing the fighters of indestructible Glory the trumpets of Kalki incarnation sounded proudly.511.

ਜੋਰੇ ਸੁਜੰਗ ਜੋਧਾ ਜੁਝਾਰ ॥ ਜੋ ਤਜੇ ਬਾਣ ਗੱਜਤ ਲੁਝਾਰ ॥ ਭਾਜੰਤ ਭੀਰ ਭਹਰੰਤ ਭਾਇ ॥ ਭਭਕੰਤ ਘਾਇ ਡਿੱਗੇ ਅਘਾਇ ॥੫੧੨॥
The warriors were again absorbed in war and showered arrows while thundering; the cowards ran away in fear and their wounds burst.512.

ਸਾਜੰਤ ਸਾਜ ਬਾਜਤ ਤੁਫੰਗ ॥ ਨਾਚੰਤ ਭੂਤ ਭੈ ਧਰ ਸੁਰੰਗ ॥ ਬਬਕੰਤ ਬਿਤਾਲ ਕਹਕੰਤ ਕਾਲ ॥ ਡਮਕੰਤ ਡਉਰ ਮੁਕਤੰਤ ਜ੍ਵਾਲ ॥੫੧੩॥
The warriors were bedecked; the war-drums sounded, the ghosts danced in a charming manner, the Baitals shouted the goddess Kali laughed and the fire-showering tabor was played.513.

ਭਾਜੰਤ ਭੀਰ ਤਜ ਬੀਰ ਖੇਤ ॥ ਨਾਚੰਤ ਭੂਤ ਬੈਤਾਲ ਪ੍ਰੇਤ ॥ ਕ੍ਰੀੜਤ ਈਸ ਪੋਅੰਤ ਕਪਾਲ ॥ ਨਿਰ ਖੰਤ ਬੀਰ ਛਕਿ ਬਰਤ ਬਾਲ ॥੫੧੪॥
The cowards ran away from the battlefield; the ghosts, fiends and Baitals danced; the Shiva, engaged in Sport, began to string the rosaries of skulls and the warriors looking at the heavenly damsels covetously, wedded them.514.

ਧਾਵੰਤ ਬੀਰ ਬਾਹੰਤ ਘਾਵ ॥ ਨਾਚੰਤ ਭੂਤ ਗਾਵੰਤ ਚਾਵ ॥ ਡਮਕੰਤ ਡਉਰ ਨਾਚੰਤ ਈਸ ॥ ਰੀਝਤ ਹਿਮਿੰਦ੍ਰ ਪੋਅੰਤ ਸੀਸ ॥੫੧੫॥
The warriors, inflicting wounds are falling upon the opponents and the ghosts are dancing and singing with zeal; Shiva is dancing while playing on his tabor.515.

ਗੰਧ੍ਰੱਬ ਸਿੱਧ ਚਾਰਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ॥ ਕਥੰਤ ਕਾਬ ਸੋਭੰਤ ਸਿੱਧ ॥ ਗਾਵੰਤ ਬੀਨ ਬੀਨਾ ਬਜੰਤ ॥ ਰੀਝੰਤ ਦੇਵ ਮੁਨ ਮਨ ਡੁਲੰਤ ॥੫੧੬॥
The famous Gandharvas, the minstrels and adepts are composing poems in appreciation of war; the gods playing their lyres, are pleasing the mind of sages.516.

ਗੁੰਜਤ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਹੈਵਰ ਅਸੰਖ ॥ ਬੁੱਲਤ ਸੁਬਾਹ ਮਾਰੂ ਬਜੰਤ ॥ ਉਠੰਤ ਨਾਦ ਪੂਰਤ ਦਿਸਾਣ ॥ ਡੁੱਲਤ ਮਹੇਂਦ੍ਰ ਮਹਿ ਧਰਮ ਹਾਣ ॥੫੧੭॥
There is sound of innumerable elephants and horses and the drums of war are being played; the sound is spreading in all the directions and the Sheshnaga is wavering on felling the loss of Dharma.517.

ਖੁੱਲੰਤ ਖੇਤ ਖੂਨੀ ਖਤੰਗ ॥ ਛੁੱਟੰਤ ਬਾਣ ਜੁੱਟੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ॥ ਭਿੱਦੰਤ ਮਰਮ ਜੁੱਝਤ ਸੁਬਾਰ ॥ ਘੁੰਮੰਤ ਗੈਣ ਅੱਛ੍ਰੀ ਉਛਾਹ ॥੫੧੮॥
The bloody swords have been drawn in the battlefield and the arrows are being discharged fearlessly; the warriors are fighting and their secret parts are touching each other; the heavenly damsels are roaming in the sky enthusiastically.518.

ਸਰਖੰਤ ਸੇਲ ਬਰਖੰਤ ਬਾਣ ॥ ਹਰਖੰਤ ਹੂਰ ਪਰਖੰਤ ਜੁਆਣ ॥ ਬਾਜੰਤ ਢੋਰ ਡਉਰੂ ਕਰਾਲ ॥ ਨਾਚੰਤ ਭੂਤ ਭੈਰੋ ਕਪਾਲ ॥੫੧੯॥
There are showers of lances and arrows and seeing the warriors, the heavenly damsels are getting pleased; the drums and dreadful tabors are being and the ghosts and Bhairavas are dancing.519.

ਹਰੜੰਤ ਹੱਥ ਖਰੜੰਤ ਖੋਲ ॥ ਟਿਰੜੰਤ ਟੀਕ ਝਿਰੜੰਤ ਝੋਲ ॥ ਦਰੜੰਤ ਦੀਹ ਦਾਨੋ ਦੁਰੰਤ ॥ ਹਰੜੰਤ ਹਾਸ ਹੱਸਤ ਮਹੰਤ ॥੫੨੦॥
The knocking sound of the sheaths and the clattering of swords is being heard; the terrible demons are being crushed and the ganas and others are laughing loudly.520.

ਉਤਭੁਜ ਛੰਦ ॥
UTBHUJ STANZA

ਰਹਾ ਸੰਕਪਾਲੰ ॥ ਸੁਬਾਸੰ ਛਤਾਲੰ ॥ ਪ੍ਰਭਾਸੰ ਜੁਵਾਲੰ ॥ ਅਨਾਮੰ ਕਰਾਲੰ ॥੫੨੧॥
The Kalki incarnation like Shiva, giver of happiness to all, mounting on his Bull, remained stable in the battlefield like the dreadful fires.521.

ਮਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ॥ ਦੁਰੰ ਦੁਖ ਤਾਰੇ ॥ ਸ਼ਰਣੀ ਉਧਾਰੇ ॥ ਅਘੀ ਪਾਪ ਟਾਰੇ ॥੫੨੨॥
He, assuming his great benign form, was destroying the afflicting agonies; he was redeeming those who had taken shelter and was removing th effect of sin of the sinners.522.

ਦਿਪੈ ਜੋਤ ਜ੍ਵਾਲਾ ॥ ਕਿਧੌ ਜ੍ਵਾਲ ਮਾਲਾ ॥ ਮਨੋ ਜ੍ਵਾਲ ਆਲਾ ॥ ਸਰੂਪੰ ਕਰਾਲਾ ॥੫੨੩॥
He was unfolding brilliance like the fire or the roasary of fire; his dreadful form was radiating brightness like fire.523.

ਧਰੇ ਖੱਗ ਪਾਣੰ ॥ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਮਾਣੰ ॥ ਦਯੰ ਦੀਹ ਦਾਨੰ ॥ ਭਰੇ ਮਉਜ ਮਾਨੰ ॥੫੨੪॥
The Lord of all the three worlds took his dagger in his hand and in his pleasure, he destroyed the demons.524.

ਅੰਜਨ ਛੰਦ ॥
ANJAN STANZA

ਅਜੀਤੇ ਜੀਤ ਜੀਤ ਕੈ ॥ ਅਭੀਰੀ ਭਾਜੇ ਭੀਰ ਹ੍ਵੈ ॥ ਸਿਧਾਰੇ ਚੀਨ ਰਾਜ ਪੈ ॥ਸਥੋਈ ਸਰਬ ਸਾਥ ਕੈ ॥੫੨੫॥
Conquering the invincible people and causing the warriors to run away like cowards and taking all his allies with him, he reached the kingdom of China.525.

ਤਮੰਕੇ ਰਾਜ ਧਾਰੀ ਕੈ ॥ ਰਜੀਲੇ ਰੋੇਹਵਾਰੀ ਕੈ ॥ ਕਟੀਲੇ ਕਾਮ ਰੂਪਾ ਕੇ ॥ ਕੰਬੋਜ ਕਾਸ ਕਾਰੀ ਕੇ ॥੫੨੬॥
The angry and furious tone of the Kalki incarnation, who assumed royalty, is very queer; before him, the beauty of the women of Kamroop with bewitching eyes and the charm of Kamboj country is devoid of radiance.526.

ਢਮੰਕੇ ਢੋਲ ਢਾਲੋ ਕੇ ॥ ਡਮੰਕੇ ਡੰਕ ਵਾਰੋ ਕੇ ॥ ਘੱਮੰਕੇ ਨੇਕੇ ਬਾਜਾ ਦੇ ॥ ਤਮੰਕੇ ਤੀਰ ਤਾਜਾ ਦੇ ॥੫੨੭॥
His drums, are his shields, his blows are severe, his musical instruments create loud sounds and his arrows raise anger and ire.527.

ਪਾਧਰੀ ਛੰਦ ॥
PAADHARI STANZA

ਜੀਤੇ ਅਜੀਤ ਮੰਡੇ ਅਮੰਡ ॥ ਤੋਰੇ ਅਤੋਰ ਖੰਡੇ ਅਖੰਡ ॥ ਭੰਨੇ ਅਭੰਨ ਭੱਜੇ ਅਭੱਜਿ ॥ ਖਾਨੇ ਖਵਾਸ ਮਾਵਾਸ ਤੱਜਿ ॥੫੨੮॥
He conquered the unconquerable, established the unestablished; He broke the unbreakable and devided the indivisible; He broke the unbreakable and he destroyed those who resisted.528.

ਸੰਕੜੇ ਸੂਰ ਭੰਭਰੇ ਭੀਰ ॥ ਨਿਰਖੰਤ ਜੋਧ ਰੀਝੰਤ ਹੂਰ ॥ ਡਾਰੰਤ ਸੀਸ ਕੇਸਰ ਕਟੋਰ ॥ ਮ੍ਰਗਦਸ ਗੁਲਾਬ ਕਰਪੂਰ ਘੋਰ ॥੫੨੯॥
The heavenly damsels, seeing both the brave and coward warriors were getting pleased; they were all sprinkling roses, camphor nad saffron on the head of kalki incarnation.529.

ਇਹ ਭਾਂਤ ਜੀਤ ਤੀਨੰ ਦਿਸਾਣ ॥ ਬੱਜਿਓ ਸੁ ਕੋਪ ਉੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਣ ॥ ਚੱਲੇ ਸੁ ਚੀਨ ਮਾਚੀਨ ਦੇਸ ॥ ਸਾਮੰਤ ਸੁੱਧ ਰਾਵਲੀ ਭੇਖ ॥੫੩੦॥
In this way, after conquering the three directions the trumpet sounded in the North; he went towards China and Manchuria, where there were people in the garb of Rawalpanthis.530.

ਬੱਜੇ ਬਜੰਤ੍ਰ ਗੱਜੇ ਸੁਬਾਹ ॥ ਸਾਵੰਤ ਦੇਖ ਅਛ੍ਰੀ ਉਛਾਹ ॥ ਰੀਝੰਤ ਦੇਵ ਅੱਦੇਵ ਸਰਬ ॥ ਗਾਵੰਤ ਗੀਤ ਤਜ ਦੀਨ ਗਰਬ ॥੫੩੧॥
The war-musical instruments were played and the warriors thundered; seeing the Lords, the heavenly damsels were filled with zeal; the gods and others, all were pleased and all of them, abandoning their pride began to sing songs.531.

ਸਜਿਓ ਸੁ ਸੈਣ ਸੁਣ ਚੀਨ ਰਾਜ ॥ ਬੱਜੇ ਬਜੰਤ੍ਰ ਸਰਬੰ ਸਮਾਜ ॥ ਚੱਲੇ ਅਚੰਲ ਜੱਵਾਲ ਜੁੱਧ ॥ ਬਰਖੰਤ ਬਾਣ ਭਰ ਲੋਹ ਕ੍ਰੁੱਧ ॥੫੩੨॥
Listening to the news about the arrival of the army, the king of China caused the war-horns to be sounded in all his territory; all the warriors marched for the war and in their fury, they began to discharge arrows.532.

ਖੁੱਲੇ ਖੱਤੰਗ ਖੂਨੀ ਖਤ੍ਰਿਹਾਣ ॥ ਉੱਝਰੇ ਜੁੱਧ ਜੋਧਾ ਮਹਾਣ ॥ ਧੁਕੰਤ ਧੁੰਧ ਘੁੰਮੰਤ ਘਾਇ ॥ ਚਿਕੰਤ ਚਾਰ ਚਾਵਡੀ ਸੁ ਚਾਇ ॥੫੩੩॥
The bloody daggers came out and the great warriors died in the war; the wounds were inflicted and the atmosphere became foggy with the dust of the feet of the warriors; the shouts of vultures were heard in all the four directions.533.

ਹੱਸੰਤ ਹਾਸ ਕਾਲੀ ਕਰਾਲ ॥ ਭਭਕੰਤ ਭੂਤ ਭੈਰੋ ਬਿਸਾਲ ॥ ਲਾਗੰਤ ਬਾਣ ਭਾਖੰਤ ਮਾਸ ॥ ਭਾਜੰਤ ਭੀਰ ਹੁਇ ਹੁਇ ਉਦਾਸ ॥੫੩੪॥
The dreadful Kali laughed and the huge Bhairavas and the ghosts shouted; the arrows were inflicted; the ghosts and fiends ate the flesh the cowards in their anxiety began to run away.534.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
RASAAVAL STANZA

ਚੜਿਓ ਚੀਨ ਰਾਜੰ ॥ ਸਜੇ ਸਰਬ ਸਾਜੰ ॥ ਖੁਲੇ ਖੇਤ ਖੂਨੀ ॥ ਚੜੇ ਚੌਪ ਦੂਨੀ ॥੫੩੫॥
The king of China attacked; he was ready in every way; the bloody daggers came out of scabbards with double zeal.535.

ਜੁਟੇ ਜੋਧ ਜੋਧੰ ॥ ਤਜੈ ਬਾਣ ਕ੍ਰੋਧੰ ॥ ਤੁਟੈ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ॥ ਭ੍ਰਮੇ ਅੰਗ ਜੰਗੰ ॥੫੩੬॥
The warriors, getting enraged, discharged arrows and roamed in the battlefield, destroying the limbs of others.536.

ਨਚੇ ਈਸ ਸੀਸੰ ॥ ਮਿਲੈ ਸੈਣ ਈਸੰ ॥ ਕਰੈ ਚਿਤ੍ਰ ਚਾਰੰ ॥ ਤਜੇ ਬਾਣ ਧਾਰੰ ॥੫੩੭॥
Shiva also joined the armies and danced and discharged arrows in a queer way.537.

ਮਡੇ ਜੋਧ ਜੋਧੰ ॥ ਤਜੇ ਬਾਣ ਕ੍ਰੋਧੰ ॥ ਨਦੀ ਸ੍ਰੋਣ ਪੂਰੰ ॥ ਫਿਰੀ ਗੈਣ ਹੂਰੰ ॥੫੩੮॥
The warriors in their fury discharged arrows in the battlefield; the streams of blood were full and the heavenly damsels moved in the sky.538.

ਹਸੈ ਮੁੰਡ ਮਾਲਾ ॥ ਤਜੈ ਜੋਗ ਜ੍ਵਾਲਾ ॥ ਤਜੈ ਬਾਣ ਜ੍ਵਾਣੰ ॥ ਗ੍ਰਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੰ ॥੫੩੯॥
The goddess kali laughed and produced fire of Yoga; the tyrants were killed with the arrows of the soldiers.539.

ਗਿਰੇ ਘੂੰਮ ਭੂਮੀ ॥ ਉਠੀ ਧੂਰ ਧੂੰਮੀ ॥ ਸੁ ਭੇ ਰੇਤ ਖੇਤੰ ॥ ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ ॥੫੪੦॥
The warriors are swinging and falling on the ground and the dust is rising from the earth; the fighters have gathered zealously in the battlefield and the ghosts and fiends are dancing.540.

ਮਿਲਿਓ ਚੀਨ ਰਾਜਾ ॥ ਭਏ ਸਰਬ ਕਾਜਾ ॥ ਲਇਓ ਸੰਗ ਕੈ ਕੈ ॥ ਚਲਿਓ ਅੱਗ੍ਰ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ॥੫੪੧॥
The king of China met his men, whose objectives were fulfilled; he took many with himself and advanced forward.541.

ਛਪੈ ਛੰਦ ॥
CHHAPI STANZA

ਲਏ ਸੰਗ ਨ੍ਰਿਪ ਸਰਬ ਬਜੇ ਬਿਜਈ ਦੁੰਦਭ ਰਣ ॥ ਸੁਭੇ ਸੂਰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਖ ਰੀਝਈ ਅਪਛਰ ਗਣ ॥
The king took all alongwith him and the drums of victory sounded; the warriors gathered in the battlefield and seeing them, the heavenly damsels were allured;

ਛਕੇ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਜਕੇ ਗੰਧਰਬ ਜੱਛ ਬਰ ॥ ਚਕੇ ਭੂਤ ਅਰੁ ਪ੍ਰੇਤ ਸਰਬ ਬਿਦਿਆ ਧਰ ਨਰ ਬਰ ॥
The gods, demons and Gandharvas all were filled with wonder and pleased; all ghosts, fiends and superb Vidyadharis wondered;

ਖੰਕੜੀਯ ਕਾਲ ਕ੍ਰੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੀਯ ॥ ਖੰਡਨ ਅਖੰਡ ਚੰਡੀ ਮਹਾ ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਸਬਦੋਚਰੀਯ ॥੫੪੨॥
Kalki (Lord) thundered as a manifestation of KAL (death) and he was eulogized in various ways; the destroyer of invincible warriors like Chandika, the Lord Kalki was being hailed.542.

ਭਿੜੀਯ ਭੇੜ ਲੜਖੜੀਯ ਮੇਰੁ ਝੜਪੜੀ ਪਤ੍ਰ ਬਣ ॥ ਡੁਲੀਯ ਇੰਦ੍ਰ ਤੜਫੜ ਫਨਿੰਦ ਸੁਕੁੜੀਯ ਦ੍ਰੁਵਣਗਣ ॥
The armies fought with each other, the Sumeru mountain trembled, and the leaves of the forest quivered and fell; Indra and Sheshnaga writhed on becoming agitated;

ਚਕਿਓ ਗਇੰਦ ਧਧਕਯ ਚੰਦ ਭੰਭਜਿਗ ਦਿਵਾਕਾਰ ॥ ਡੁਲਗ ਸੁਮੇਰ ਡੱਗਗ ਕੁਮੇਰ ਸਭ ਸੁੱਕਗ ਸਾਇਰ ॥
Ganas and others shrunk with fear; the elephants of he directions wondered; the moon was frightened and the sun ran hither and thither; the Sumeru mountain wavered; the Tortoise became unsteady and all the oceans dried up in fear;

ਤੰਤਜਗ ਧਿਆਨ ਤਬ ਧੂਰ ਜਟੀ ਸਹਿ ਨ ਭਾਰ ਸੱਕਗ ਥਿਰਾ ॥ ਉੱਛਲਗ ਨੀਰ ਪੱਛੁਲਗ ਪਵਨ ਸੁ ਡਗ ਡਗ ਡਗ ਕੰਪਗੁ ਧਰਾ ॥੫੪੩॥
The meditation of Shiva was shattered and the burden on the earth could not remain in equilibrium; the water sprang up, the wind flowed and the earth staggered and trembled.543.

ਚੱਲਗ ਬਾਣੁ ਰੁਕੱਗ ਦਿਸਾਣ ਪੱਬਯ ਪਿਸਾਨ ਹੁਅ ॥ ਡਿਗਘ ਬਿੰਦ ਉਛੱਲਘ ਸਿੰਧ ਕੰਪਕ ਸੁਨ ਮੁਨਿ ਧੂਅ ॥
With the discharge of arrows, the directions were covered and the mountains were pulverized; of war, the sage Dhruva trembled;

ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਦ ਤਜ ਗਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਤੱਜਗ ॥ ਜਦਿਨ ਕ੍ਰੂਰ ਕਲਕੀ ਵਤਾਰ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਰਣ ਗੱਜਗ ॥
Brahma abandoned the Vedas and ran away, the elephants fled and Indra also left his seat; the day on which the Kalki incarnation, thundered in rage in the battlefield;

ਉਛਰੰਤ ਧੂਰ ਬਾਜਨ ਖੁਰੀਯ ਸਭ ਅਕਾਸ਼ ਮਗ ਛਾਇ ਲੀਅ ॥ ਜਣ ਰਚੀਯ ਲੋਕ ਕਰ ਕੋਪ ਹਰਿ ਅਸ਼ਟ ਕਾਸ ਖਟੁ ਧਰਣ ਕੀਅ ॥੫੪੪॥
On that day, the dust of the hoofs of the horses, springing up, covered the whole of the sky; it seemed that in his rage the Lord had created the additional eight skies and six earths.544.

ਚਕਤ ਚਾਰ ਚਕ੍ਰਵੈ ਚਕ੍ਰਤ ਸਿਰ ਸਹੰਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਫਣ ॥ ਧਕਤ ਮੱਛ ਮਾਵਾਸ ਛੋਡ ਰਣ ਭਜਗ ਦ੍ਰਵਣ ਗਣ ॥
On all the four sides, all including Sheshnaga are wondering; the heats of the fish also throbbed; the ganas and others ran away from the war-arena;

ਭ੍ਰਮਤ ਕਾਕ ਕੁੰਡਲੀਅ ਗਿੱਧ ਉਧਹੂ ਲੇ ਉਡੀਯ ॥ ਬਮਤ ਜ੍ਵਾਲ ਖੰਕਾਲ ਲੁੱਥ ਹੱਥੋ ਨਹੀ ਛੁਟੀਯ ॥
The crows and vultures violently hovered over the corpses and Shiva, the manifestation of KAL (death), is shouting in the battlefield, without dropping the dead from his hands;

ਟੁਟੰਤ ਟੋਪ ਫੁਟੰਤ ਜਿਰਹ ਦਸਤ ਰਾਗ ਪਖਰ ਤੁਰੀਯ ॥ ਭੱਜੰਤ ਭੀਰ ਰਿੱਝੰਤ ਮਨ ਨਿਰਖ ਸੂਰ ਹੂਰੈਂ ਫਿਰੀਯ ॥੫੪੫॥
The helmets are breaking, the armours are being torn and the armoured horses are also getting frightened the cowards are running away and the warriors seeing the heavenly damsels are getting allured by them.545.

ਮਾਧੋ ਛੰਦ ॥
MADHO STANZA

ਜਬ ਕੋਪਾ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਬਾਜਤ ਤੂਰ ਹੋਤ ਝਨਕਾਰਾ ॥ ਹਾਹਾ ਮਾਧੋ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸੰਭਾਰੇ ॥ ਪੈਠੇ ਸੁਭਟ ਹਥਯਾਰ ਉਘਾਰੇ ॥੫੪੬॥
When Lord Kalki became infuriated, then the war-horns sounded; and there was jingling sound; the Lord held up his bow and arrow and the sword and taking out his weapons, he penetrated amongst the warriors.546.

ਲੀਨ ਮਚੀਨ ਦੇਸ ਕਾ ਰਾਜਾ ॥ ਤਾ ਦਿਨ ਬਜੇ ਝੁਝਾਊ ਬਾਜਾ ॥ ਹਾਹਾ ਮਾਧੋ ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੇ ਛਤ੍ਰ ਛਿਨਾਏ ॥ ਦੇਸ ਬਦੇਸ ਤੁਰੰਗ ਫਿਰਾਏ ॥੫੪੭॥
When the king of Manchuria was conquered, on that day, the war-drums sounded; the Lord, causing loud lamentation, snatched away the canopies of various countries and got his horse moved in all the countries.547.

ਚੀਨ ਮਚੀਨ ਛੀਨ ਜਬ ਲੀਨਾ ॥ ਉਤਰ ਦੇਸ ਪਯਾਨਾ ਕੀਨਾ ॥ ਹਾਹਾ ਮਾਧੋ ਕਹ ਲੌ ਗਨੋ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ॥ ਸਭ ਸਿਰ ਡੰਕ ਜੀਤ ਕਾ ਬਾਜਾ ॥੫੪੮॥
When China and Manchuria were conquered, then Lord kalki advanced further in the North; O my Lord ! to what extent I should enumerate the kings of the North; the drum of victory sounded on the heads of all.548.

ਇਹ ਬਿਧ ਜੀਤ ਜੀਤ ਕੈ ਰਾਜਾ ॥ ਸਭ ਸਿਰ ਨਾਦ ਬਿਜੈ ਕਾ ਬਾਜਾ ॥ ਹਾਹਾ ਮਾਧੋ ਤਹ ਛਾਡ ਦੇਸ ਭਜ ਚਲੇ ॥ ਜਿਤ ਤਿਤ ਦੀਹ ਦਨੁਜ ਦਲ ਮਲੇ ॥੫੪੯॥
In this way, conquering various kings, the musical instruments of victory was played; O my Lord ! they all left their countries and went here and there and the Lord Kalki destroyed the tyrants everywhere.549.

ਕੀਨੇ ਜੱਗ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥ ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੇ ਜੀਤ ਨ੍ਰਿਪਾਰਾ ॥ ਹਾਹਾ ਮਾਧੋ ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ ਭੇਟ ਲੇ ਆਏ ॥ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਅਸੰਤ ਖਪਾਏ ॥੫੫੦॥
Many types of yajnas were performed; the kings of many counties were conquered; O Lord ! the kings came from various countries came with their offerings and you redeemed the saints and destroyed the evil ones.550.

ਜਹ ਤਹ ਚਲੀ ਧਰਮ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ ਪਾਪਹਿ ਜਾਤ ਭਈ ਸੁਧ ਸਾਤਾ ॥ ਹਾਹਾ ਮਾਧੋ ਕਲਿ ਅਵਤਾਰ ਜੀਤ ਘਰ ਆਏ ॥ ਜਹ ਤਹ ਹੋਵਨ ਲਾਗ ਬਧਾਏ ॥੫੫੧॥
Religious discussions were held everywhere and the sinful acts were totally finished; O Lord! The Kalki incarnation came home after his conquests and the songs of felicitation were sung everywhere.551.

ਤਬ ਲੌ ਕਲਜੁਗਾਂਤ ਨਿਯਰਾਯੋ ॥ ਜਹ ਤਹ ਭੇਦ ਸਭਨ ਸੁਨ ਪਾਯੋ ॥ ਹਾਹਾ ਮਾਧੋ ਕਲਕੀ ਬਾਤ ਤਬੈ ਪਹਚਾਨੀ ॥ ਸਤਿਜੁਗ ਕੀ ਆਗਮਤਾ ਜਾਨੀ ॥੫੫੨॥
Then the end of the Iron Age came very near and all came to know about this mystery; the Kalki incarnation comprehended this mystery and felt that Satyuga was about to begin.552.

ਅਨਹਦ ਛੰਦ ॥
ANHAD STANZA

ਸਤਿਜੁਗ ਆਯੋ ॥ ਸਭ ਸੁਨ ਪਾਯੋ ॥ ਮੁਨ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ਗੁਨ ਗਨ ਗਾਯੋ ॥੫੫੩॥
Everyone heard that Satyuga (Age of Truth) had come; the sages were pleased and ganas etc. sang songs of praise.553.

ਸਭ ਜਗ ਜਾਨੀ ॥ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥ ਮੁਨਿ ਗਨਿ ਮਾਨੀ ॥ ਕਿਨਹੁ ਨ ਜਾਨੀ ॥੫੫੪॥
This mysterious fact was comprehended by all; the sages believed but did not feel it.554.

ਸਭ ਜਗ ਦੇਖਾ ॥ ਅਨ ਅਨ ਭੇਖਾ ॥ ਸੁ ਛਬਿ ਬਿਸੇਖਾ ॥ ਸਹਿਤ ਭਿਖੇਕਾ ॥੫੫੫॥
The whole world saw that mysterious Lord, whose elegance was of a special type.555.

ਮੁਨ ਮਨ ਮੋਹੇ ॥ ਫੁਲ ਗੁਲ ਸੋਹੇ ॥ ਸਮ ਛਬ ਕੋ ਹੈ ॥ ਐਸ ਬਨਿਓ ਹੈ ॥੫੫੬॥
He, the fascinator of the mind of the sages, looks splendid like a flower and who else had been created equivalent in beauty like him?556.

ਤਿਲੋਕੀ ਛੰਦ ॥
TILOKI STANZA

ਸਤਿਜੁਗ ਆਦਿ ਕਲਜੁਗ ਅੰਤਹ ॥ ਜਹ ਜਹ ਆਨੰਦ ਸੰਤ ਮਹੰਤਹ ॥ ਜਹ ਤਹ ਗਾਵਤ ਬਜਾਵਤ ਤਾਲੀ ॥ ਨਾਚਤ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹਸਤ ਜਵਾਲੀ ॥੫੫੭॥
After the end of Kalyuga (the Iron Age), Satyuga (the Age of Truth) came and the saints enjoyed bliss everywhere; they sang and played their musical instruments; Shiva and Parvati also laughed and danced.557.

ਬਾਜਤ ਡਉਰੂ ਰਾਜਤ ਤੰਤ੍ਰੀ ॥ ਰੀਝਤ ਰਾਜੰ ਸੀਝਸ ਅਤ੍ਰੀ ॥ ਬਾਜਤ ਤੂਰੰ ਗਾਵਤ ਗੀਤਾ ॥ ਜਹ ਤਹ ਕਲਕੀ ਜੁੱਧਨ ਜੀਤਾ ॥੫੫੮॥
The tabors and other musical instruments were played like the gongs and the weapons-wielding warriors got pleased; the songs were sung and everywhere there was talk about the wars fought by Kaki incarnation.558.

ਮੋਹਨ ਛੰਦ ॥
MOHAN STANZA

ਅਰਿ ਮਾਰਿ ਕੈ ਰਿਪ ਟਾਰਿ ਕੈ ਨ੍ਰਿਪ ਮੰਡਲੀ ਸੰਗ ਕੈ ਲੀਓ ॥ ਜਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਜਿਤੇ ਤਿਤੋ ਅਤਿ ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਭੈ ਦੀਓ ॥
After killing the enemies and taking the group of kings alongwith him, the Kalki incarnation bestowed charities here there and everywhere;

ਸੁਰ ਰਾਜ ਜਯੋਂ ਨ੍ਰਿਪ ਰਾਜ ਹੁਐ ਗਿਰ ਰਾਜ ਸੇ ਭਟ ਮਾਰ ਕੈ ॥ ਸੁਖ ਪਾਇ ਹਰਖ ਬਢਾਇ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਯੋ ਜਸੁ ਸੰਗ ਲੈ ॥੫੫੯॥
After killing the powerful enemies like indra the Lord getting pleased and also getting approbation, came back to his home.559.

ਅਰ ਜੀਤ ਜੀਤ ਅਭੀਤ ਹ੍ਵੈ ਜਗ ਹੋਮ ਜੱਗ ਘਨੇ ਕਰੇ ॥ ਦੇਸ ਦੇਸ ਅਸੇਸ ਭਿੱਛਕ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭੈ ਹਰੇ ॥
After conquering the enemies, he fearlessly performed many hom-yajnas and removed the sufferings and ailments of all the beggars in various countires;

ਕੁਰ ਰਾਜ ਜਿਉ ਦਿਜਰਾਜ ਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਦਾਰਦ ਮਾਰ ਕੈ ॥ ਜਗੁ ਜੀਤ ਸੰਭਰ ਕੌ ਚਲਯੋ ਜਗ ਜਿੱਤ ਕਿੱਤ ਬਿਥਾਰ ਕੈ ॥੫੬੦॥
After removing the poverty of Brahmins, like the kings of Kuru clan, the Lord on conquering the worlds and spreading his glory of victory, marched towards

ਜਗ ਜੀਤ ਬੇਦ ਬਿਥਾਰ ਕੇ ਜਗ ਸੁਅਰਥ ਅਰਥ ਚਿਤਾਰੀਅੰ ॥ ਦੇਸ ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ ਮੈ ਨਭ ਭੇਜ ਭੇਜ ਹਕਾਰੀਅੰ ॥
Conquering the world, spreding the praise of the Vedas and thinking about the good works, the lord subdued fighting all the kings of various countries;

ਧਰ ਦਾੜ ਜਿਉ ਰਣ ਗਾੜ ਹੁਇ ਤਿਰਲੋਕ ਜੀਤ ਸਭੈ ਲੀਏ ॥ ਬਹੁ ਦਾਨ ਦੈ ਸਨਮਾਨ ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਭੇਜ ਤਹਾਂ ਦੀਏ ॥੫੬੧॥
On becoming the axe of Yama, the Lord conquered all the three worlds and sent his servants with honour everywhere, bestowing great gifts on them.561.

ਖਲ ਖੰਡ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡ ਕੈ ਅਰਿ ਦੰਡ ਦੰਡ ਬਡੋ ਦੀਯੋ ॥ ਅਰਬ ਖਰਬ ਅਦਰਬ ਦਿਰਬ ਸੁ ਜੀਤ ਕੈ ਅਪਨੋ ਕੀਯੋ ॥
On destroying and punishing the tyrants, the Lord conquered the materials of the value of billions;

ਰਣਜੀਤ ਜੀਤ ਅਜੀਤ ਜੋਧ ਨਛਤ੍ਰ ਅਤ੍ਰ ਛਿਨਾਈਅੰ ॥ ਸਰਦਾਰ ਬਿੰਸਤਿ ਚਾਰ ਕਲਿ ਅਵਤਾਰ ਛੱਤ੍ਰ ਫਿਰਾਈਅੰ ॥੫੬੨॥
Subduing the warriors, he conquered their weapons and crown and the canopy of Kali-incarnation revolved on all the four sides.562.

ਮਥਾਨ ਛੰਦ ॥
MATHAAN STANZA

ਛਾਜੈ ਮਹਾ ਜੋਤ ॥ ਭਾਨੰ ਮਨੋ ਦੋਤ ॥ ਜਗਿ ਸ਼ੰਕ ਤਜ ਦੀਨ ॥ ਮਿਲ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨ ॥੫੬੩॥
His light shone like the sun; the whole world unhesitatingly adored him.563.

ਰਾਜੇ ਮਹਾਂ ਰੂਪ ॥ ਲਾਜੈ ਸਭੈ ਭੂਪ ॥ ਜਗ ਆਨ ਜਾਨੀਸ ॥ ਮਿਲ ਭੇਟ ਲੈ ਦੀਸ ॥੫੬੪॥
Before his great beauty, all the kings felt shy; all of them accepted defeat and made offerings to him.564.

ਸੋਭੰ ਮਹਾਰਾਜ ॥ ਅਛ੍ਰੀ ਰਹੈ ਲਾਜ ॥ ਅਤਿ ਰੀਝ ਮਧੁ ਬੈਨ ॥ ਰਸ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੈਨ ॥੫੬੫॥
The warriors equivalent to his glory also felt shy; his words are very sweet and his eyes are full of enjoyment and pleasure.565.

ਸੋਹਤ ਅਨੂਪ ਪਾਛ ॥ ਕਾਛੇ ਮਨੋ ਕਾਛ ॥ ਰੀਝੈਂ ਸੁਰੀ ਦੇਖ ॥ ਰਾਵੱਲੜੇ ਭੇਖ ॥੫੬੬॥
His body is so beautiful as if it was especially fashioned; the women of gods and saints are getting pleased. 566.

ਦੇਖੇ ਜਿਨੈ ਨੈਕ ॥ ਲਾਗੈ ਤਿਸੈ ਐਖ ॥ ਰੀਝੈ ਸੁਰੀ ਨਾਰ ॥ ਦੇਖੈ ਧਰੇ ਪਯਾਰ ॥੫੬੭॥
He who saw him even slightly, his eyes kept on looking at him; the women of gods, getting allured are looking with love towards him.567.

ਰੰਗੇ ਮਹਾ ਰੰਗ ॥ ਲਾਜੈ ਲਖਿ ਅਨੰਗ ॥ ਚਿੱਤੰ ਚਿਰੈ ਸ਼ਤ੍ਰ ॥ ਲੱਗੈ ਜਨੋ ਅਤ੍ਰ ॥੫੬੮॥
Seeing the beauty-incarnate Lord, the god of love is feeling shy; the enemes are so much fearful in their mind as if they have been ripped by the weapons.568.

ਸੋਭੈ ਮਹਾ ਸੋਭ ॥ ਅੱਛ੍ਰੀ ਰਹੈ ਲੋਭ ॥ ਆਂਜੇ ਇਸੇ ਨੈਨ ॥ ਜਾਗੇ ਮਨੋ ਰੈਨ ॥੫੬੯॥
The warriors are looking at his glory covetously; his eyes are black and touched with antimony, which seem to have awakened continuously for several nights.569.

ਰੂਪੰ ਭਰੇ ਰਾਗ ॥ ਸੋਭੰ ਸੋ ਸੁਹਾਗ ॥ ਕਾਛੇ ਨਟੰ ਰਾਜ ॥ ਨਾਚੈ ਮਨੋ ਬਾਜ ॥੫੭੦॥
Filled with beauty and love they look magnificent like a comedian king.570.

ਆਂਜੇ ਮਨੋ ਬਾਨ ॥ ਕੈਧੌ ਧਰੇ ਸਾਨ ॥ ਜਾਨੇ ਲਗੇ ਜਾਹਿ ॥ ਯਾਕੈ ਕਹੈ ਕਾਹਿ ॥੫੭੧॥
The black arrows are fitted in the bow and they hit the enemies.571.

ਸੁਖਦਾ ਬ੍ਰਿਦ ਛੰਦ ॥
SUKHDAAVRAD STANZA

ਕਿ ਕਾਛੈ ਕਾਛ ਧਾਰੀ ਹੈਂ ॥ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਂ ॥ ਕਿ ਭਾਗ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਹੈਂ ॥ ਕਿ ਰੰਗੋ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈਂ ॥੫੭੨॥
He leads the life of a producer, a king, an authority, bestower of fortune and love.572.

ਕਿ ਛੋਭੈ ਛੱਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਛੈ ॥ ਕਿ ਛੱਤ੍ਰੀ ਅੱਤ੍ਰ ਵਾਰੀ ਛੈ ॥ ਕਿ ਆਂਜੇ ਬਾਨ ਬਾਨੀ ਸੇ ॥ ਕਿ ਕਾਛੀ ਕਾਛ ਕਾਰੀ ਹੈਂ ॥੫੭੩॥
He is a Soverign, an arms-wielding warrior, elehance-incarnate an the creator of the whole world.573.

ਕਿ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਬਾਨ ਸੇ ॥ ਕਿ ਫੂਲੇ ਫੂਲ ਮਾਲ ਸੇ ॥ ਕਿ ਰੰਗੇ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੇ ॥ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਗ ਸੇ ॥੫੭੪॥
He is lustful like the god of love, blooming like a flower an dyed in love like a beautiful song.574.

ਕਿ ਨਾਗਨੀ ਕੇ ਏਸ ਹੈਂ ॥ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗੀਨ ਕੇ ਨਰੇਸ ਛੈ ॥ ਕਿ ਰਾਜਾ ਛਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਹੈਂ ॥ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਛੈ ॥੫੭੫॥
He is cobra for a female serpent, deer for the does, a canopied Sovereign for the kings and a devotee before the goddess Kali.575.

ਸੋਰਠਾ ॥
SORTHA

ਇਮ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀਤੇ ਜੁੱਧ ਸਭੈ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ॥ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਬੀਸ ਸਹੰਸ ਦਸ ਲਖ ਬਰਖ ॥੫੭੬॥
In this way Kalki incarnation conquered all the kings and ruled for ten lakh and twenty thousand years .576.

ਰਾਵਣ ਬਾਦ ਛੰਦ ॥
RAVAN-VAADYA STANZA

ਗਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ॥ ਕੀਯੋ ਜੰਗ ਜੇਰ ॥ ਦਏ ਮੱਤਿ ਫੇਰ ॥ ਨ ਲਾਗੀ ਬੇਰ ॥੫੭੭॥
He caught his sword in his hand and knocked down everyone in the war and there was no delay in the change of destiny.577.

ਦਯੋ ਨਿਜ ਮੰਤ੍ਰ ॥ ਤਜੇ ਸਭ ਤੰਤ੍ਰਾ ॥ ਲਿਖੇ ਨਿਜ ਜੰਤ੍ਰ ॥ ਸੁ ਬੈਠ ਇਕੰਤ੍ਰ ॥੫੭੮॥
He gave his mantra to everyone; he abandoned all the Tantras and sitting in solitude, he produced his Yantras.578.

ਬਾਨ ਤੁਰੰਗਮ ਛੰਦ ॥
BAAN TURANGAM STANZA

ਬਿਬਧ ਰੂਪ ਸੋਭੈ ॥ ਆਨਕ ਲੋਗ ਲੋਭੈ ॥ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਤਾਹਿ ॥ ਨਿਗਮ ਗਨਤ ਜਾਹਿ ॥੫੭੯॥
Many people got allured by his various beautiful forms; in the language of the Vedas, his Glory was infinite.579.

ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਤਾਂ ਕੇ ॥ ਬਿਬਧ ਰੂਪ ਵਾਂਕੇ ॥ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਰਾਜੇ ॥ ਬਿਲੋਕ ਪਾਪ ਭਾਜੇ ॥੫੮੦॥
Seeing his many garbs, charms and glories, the sings fled away.580.

ਬਿਸੇਖ ਪ੍ਰਬਲ ਜੇ ਹੁਤੇ ॥ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਸੰਜੁਤੇ ॥ ਅਮਿਤ ਅਰਿ ਘਾਵਹੀਂ ॥ ਜਗਤ ਜਸੁ ਪਾਵਹੀਂ ॥੫੮੧॥
Those who were special powerful people composed of various forms, the Lord killed these innumerable enemies and obtained approbation in the world.581.

ਅਖੰਡ ਬਾਹੁ ਹੈ ਬਲੀ ॥ ਸੁਭੰਤ ਜੋਤ ਨਿਰਮਲੀ ॥ ਸੁ ਹੋਮ ਜੱਗ ਕੋ ਕਰੈਂ ॥ ਪਰਮ ਪਾਪ ਕੋ ਹਰੈਂ ॥੫੮੨॥
The Lord is most powerful with indestructible arms and his pure light looks splendid; he is removing the sins by performing the hom-yajna.582.

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥
TOMAR STANZA

ਜਗ ਜੀਤਿਓ ਜਬ ਸਰਬ ॥ ਤਬ ਬਾਢਿਓ ਅਤਿ ਗਰਬ ॥ ਦਿਯ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਿਸਾਰ ॥ ਇਹ ਭਾਂਤ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰ ॥੫੮੩॥
When he conquered the whole world, his pride was extremely increased; he also forgot the unmanifested Brahmin and said this;583.

ਬਿਨ ਮੋਹਿ ਦੂਸ੍ਰ ਨ ਔਰ ॥ ਅਸ ਮਾਨਿਯੋ ਸਭ ਠਉਰ ॥ ਜਗੁ ਜੀਤ ਕੀਨ ਗੁਲਾਮ ॥ ਆਪਨ ਜਪਾਯੋ ਨਾਮ ॥੫੮੪॥
There is no second except me and the same is accepted at all the place; I have conquered the whole world and made it my slave and have caused everyone to repeat my name.584.

ਜਗ ਐਸ ਰੀਤ ਚਲਾਇ ॥ ਸਿਰ ਅਤ੍ਰ ਪਤ੍ਰ ਫਿਰਾਇ ॥ ਸਭ ਲੋਗ ਆਪਨ ਮਾਨ ॥ ਤਰ ਆਂਖ ਅਉਰ ਨ ਆਨ ॥੫੮੫॥
I have given life again to the traditional and have swung the canopy over my head; all the people consider me as their own and none other comes to their sight.585.

ਨਹਿ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਪੰਤ ॥ ਨਹਿ ਦੇਵ ਜਾਪ ਭਣੰਤ ॥ ਤਬ ਕਾਲ ਦੇਵ ਰਿਸਾਇ ॥ ਇਕ ਅਉਰ ਪੁਰਖ ਬਨਾਇ ॥੫੮੬॥
No one the repeats the name of the Lord-God or the name of any other God goddess;” seeing this the Unamanifested Brahma created another purusha.586.

ਰੱਚਿ ਅਸ ਮਹਿਦੀ ਮੀਰ ॥ ਰਿਸਵੰਤ ਹਾਠ ਹਮੀਰ ॥ ਤਿਹ ਤਉਨ ਕੋ ਬਧੁ ਕੀਨ ॥ ਪੁਨ ਆਪ ਮੋ ਕਿਯ ਲੀਨ ॥੫੮੭॥
Mehdi Mir was created, who was very angry and persistent one; he killed the Kalki incarnation within himself again.587.

ਜਗ ਜੀਤ ਆਪਨ ਕੀਨ ॥ ਸਭ ਅੰਤ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ॥ ਇਹ ਭਾਂਤ ਪੂਰ ਸੁਧਾਰ ॥ ਭਏ ਚੌਬਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ॥੫੮੮॥
Those who conquered, the made it there possession they are all under the control of KAL (death) in the end; in this way, with complete improvement the description of twenty-fourth incarnation is completed.588.

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਚਤੁਰ ਬੀਸਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਰਨਨੰ ਸਮਾਪਤਮ ॥੨੪॥
End of the description of twenty-fourth incarnation in Bachittar natak.